Nowenna do Świętej Katarzyny ze Sieny

Rozpoczęcie nowenny

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych i ogień miłości Twojej racz w nich zapalić.

Przeżegnawszy się:
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ PIERWSZY - MODLITWA
Ze względu na ducha modlitwy, którym się odznaczałaś od dziecka, święta Katarzyno Sieneńska, wkładając wszystkie siły w powtarzanie Pozdrowienia Anielskiego tyle razy, ile było stopni schodów, po których wspinałaś się, aby oddawać cześć Dziewicy Maryi w kościele, prosimy Cię, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy na Twój wzór kochali praktykę modlitwy i spełniali warunki, które czynią ją godną wysłuchania.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

DZIEŃ DRUGI - CZYSTOŚĆ
Ze względu na wielkie umiłowanie cnoty czystości, o święta Katarzyno Sieneńska, dla której poświęciłaś się Panu nieodwołalnym ślubem w wieku siedmiu lat, ścinając sobie włosy w duchu pokuty oraz odrzucając najbardziej intratne propozycje małżeńskie, wyjednaj nam, prosimy Cię, tę łaskę, abyśmy zawsze pozostali niezachwiani w naszych dobrych myślach, uczuciach i obyczajach, i z największą odrazą brzydzili się tym wszystkim, co nawet nieznacznie rani tę cnotę, tak cenną w oczach Bożych, która podnosi ludzi do sfery aniołów i czyni ich najdroższym obiektem Boskiego upodobania.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

DZIEŃ TRZECI - UKRYCIE
Ze względu na ducha pokornego ukrycia, którego posiadałaś, o wielka święta Katarzyno Sieneńska, wskutek czego nigdy nie pragnęłaś być chwalona i doceniana przez innych, jak jedynie przez Jezusa Chrystusa i nie chciałaś się zbytnio rozpraszać ciągłym zatroskaniem o Twoją rodzinę naturalną, a potrafiłaś stworzyć w swoim sercu taką przestrzeń, w której zajęta byłaś tylko myślami o wieczności; wyjednaj nam, prosimy Cię, tę łaskę, abyśmy również i my pokochali samotność i skupienie, pomimo wszelkich pokus, które płyną z tego świata, aby intensywnie uczestniczyć w jego życiu, i w jego problemach, proś za nami, abyśmy zawsze zwracali do Boga nasze myśli i przestali się wszystkim niepotrzebnie niepokoić oraz wytrwali w skupieniu przy Bogu.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

DZIEŃ CZWARTY - ASCEZA
Ze względu na ducha ascezy, którego posiadałaś od najmłodszych lat, o wielka św. Katarzyno Sieneńska, kiedy to umartwiałaś się uciążliwymi pokutami (choć czasem pozwalałaś, aby ktoś podał Ci jakiś przysmak czy doradził wyszukany strój), a następnie związałaś się w młodym wieku z Trzecim Zakonem Dominikańskim, gdzie miałaś możliwość do całkowitego powstrzymywania się od picia wina i spożywania mięsa, i życia prawie bez snu, nie karmiąc się niczym innym, jak tylko surowymi ziołami, prawie nie śpiąc, a jeśli już to na łóżku z desek, pragnąc spędzić wszystkie godziny dnia i nocy na modlitwie, nosząc zawsze na ciele bolesną włosiennicę, oraz biczując się trzykrotnie każdej doby; wyjednaj nam, prosimy cię, tę łaskę, abyśmy zawsze wiernie przestrzegali wszelkich postów, nakazanych przez Kościół święty oraz z cierpliwością znosili wszystko, co zsyła na nas Bóg, opanowali niechęć do umartwiania się, przewrotne zamysły naszych serc, a także nieumiarkowane pragnienia naszych zmysłów, po to, by dostąpić zjednoczenia z naszym Ukrzyżowanym Mistrzem.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

DZIEŃ PIĄTY - MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO
Ze względu na heroiczną miłość bliźniego, która przynaglała cię, o wielka święta Katarzyno Sieneńska, abyś spontanicznie służyła i leczyła własnymi rękoma biednych chorych, opuszczonych przez wszystkich, ze względu na odrażające i cuchnące rany nowotworowe, od których nie odwracałaś się i nie zostawiałaś potrzebujących w ich nieszczęściu, mimo że czasem przez nich byłaś oczerniana i niesprawiedliwie osądzana; uproś nam u Pana tę łaskę, abyśmy zawsze byli gotowi do pomocy bliźniemu we wszystkich jego potrzebach i potrafili przebaczać, a na wszelkie obelgi, które zostały na nas rzucone odpłacać dobrocią, abyśmy mogli zasłużyć w tym i w przyszłym życiu, na przyobiecane błogosławieństwa, dla ludzi prawdziwie łagodnych i miłosiernych. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

DZIEŃ SZÓSTY - MOC DUCHA
Ze względu na godną podziwu moc ducha, która objawiała się u ciebie, święta Katarzyno Sieneńska, wzmożoną modlitwą, surowością obyczajów i żarliwością apostolską, przeciwko wszelkim pokusom szatańskim, które prześladowały cię przez długi okres życia, nikczemnymi obrazami najbardziej upokarzających cnotę scen; dla nich to otrzymałaś w nagrodę od Boskiego Oblubieńca, oprócz łaski zażyłych rozmów i obcowania z Nim samym, z Matką Bożą i ze świętymi, łaskę duchowych porywów, ekstaz, objawień, a także doświadczyłaś momentu Boskich zaślubin, kiedy to otrzymałaś dar w postaci wspaniałego pierścienia, który był znakiem, iż stałaś się wieczystą oblubienicą Jezusową; prosimy cię, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy również i my byli twierdzą nie do zdobycia dla naszych duchowych wrogów oraz abyśmy każdego dnia mogli wzrastać w Bożej miłości i w ten sposób zasłużyć sobie na zjednoczenie z Bogiem, naszym najwyższym dobrem.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

DZIEŃ SIÓDMY - ŚWIATŁO NADPRZYRODZONE
Ze względu na światło nadprzyrodzone, którym zostałaś cudownie obdarowana przez Boga, święta Katarzyno Sieneńska, tak że mogłaś służyć pisaniem wielu listów, często do papieży, doradzając im w nich jak mają postępować i wyjawiając, co kryje się w ich sercach, dzięki czemu doprowadziłaś do przeniesienia, po siedemdziesięciu latach, Stolicy Apostolskiej z Awinionu do Rzymu; wyjednaj nam, prosimy, u Pana tę łaskę, abyśmy w naszych wątpliwościach zawsze rozpoznawali to, co jest zgodne z wolą Bożą i jest bardziej korzystne dla dobra duszy, tak by nasze postępowanie przyczyniało się do wzrostu zażyłości z Bogiem, jak również do zacieśniania więzów międzyludzkich.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

DZIEŃ ÓSMY - EUCHARYSTIA
Ze względu na szczególne nabożeństwo, które miałaś do Jezusa Eucharystycznego, o święta Katarzyno Sieneńska, który wielokrotnie sam udzielał ci Komunii św., a z Jego boku w ekstazie mogłaś pić Boską Krew, z miłości do którego też straciłaś smak spożywanych potraw, a przez osiem ostatnich lat życia, od początku Wielkiego Postu aż do dnia Wniebowstąpienia, nie spożywałaś nic innego poza Komunią św., prosimy Cię, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy podchodzili do Najświętszego Sakramentu z miłością podobną do twojej, byśmy tak jak ty potrafili zachwycać się Jezusem w Eucharystii, czuć, że On rzeczywiście gości w naszych sercach i abyśmy w każdych okolicznościach życia oddawali Bogu jak największą chwałę.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

DZIEŃ DZIEWIĄTY STYGMATY
Ze względu na nadzwyczajne umiłowanie przez ciebie cierpień, o wielka święta Katarzyno Sieneńska, objawiające się w cierpliwym przyjęciu, z wdzięcznością, łaski niewidzialnych stygmatów oraz spokojne znoszenie bólu ukrzyżowanego ciała i udręk ostatniej choroby przed śmiercią, przez co wzbudzałaś podziw całego chrześcijańskiego świata ze względu na spokój i cichą rezygnację, z jaką znosiłaś najbardziej przerażające cierpienia fizyczne i duchowe; wyjednaj nam u Boga łaskę przyjęcia z chrześcijańską uległością, a nawet ze świętą radością, wszystkich krzyży, którymi Bóg nas obdarzy, żebyśmy mogli po naszym ziemskim życiu razem z tobą cieszyć się pełnią niebiańskiej chwały.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

za: Figlie di San Paolo

 

Patronka Kobiet które poroniły, wzywana przez cierpiących i podczas bólu głowy.

 

NOWENNA DO ŚW. KATARZYNY ZE SIENY (II)

Rozpoczęcie nowenny

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych i ogień miłości Twojej racz w nich zapalić.

Przeżegnawszy się:
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ PIERWSZY - DARY BOŻE
Boże, odwieczna Trójco, Ty wyryłeś w nas pamięć o każdym dobru, jakie otrzymaliśmy; rozum, by Cię poznawać; wolę, by kochać Cię ponad wszystko oraz by kochać bliźniego, ponieważ jest przede wszystkim kochany przez Ciebie.
Ty, który stworzyłeś nas na Swój obraz, abyśmy wzrastali w upodabnianiu się do Ciebie, spraw, byśmy stawali się coraz bliżsi piękna Twojego planu miłości, jaki dla nas wymyśliłeś.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

Św. Katarzyno, która w zachwycie kontemplowałaś nieskończoną miłość Boga do człowieka, naucz nas patrzenia na każdą osobę oczami Boga Ojca, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ DRUGI - KOMUNIA Z BOGIEM
Boże, odwieczna Trójco, który nas stworzyłeś, byśmy żyli w komunii z Tobą. Tylko żyjąc w relacji z Tobą i z braćmi możemy realizować w pełni naszą ludzką naturę. Uwolnij nas od pokusy zamykania się w sobie i pomóż nam poznawać Ciebie, Boże, oraz nas samych w Tobie, tak jak Ty nas znasz i pragniesz. Przez Chrystusa Pana naszego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

Św. Katarzyno, na początku swojej drogi duchowej nauczyłaś się poznawać samą siebie w blasku światła Bożego, i na tym budowałaś swoje szczęście i dynamikę swojego życia. Naucz nas nie poddawać się, widząc własne słabości, i nie popadać w pychę, dostrzegając zdolności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ TRZECI - WSPÓŁPRACA Z BOGIEM
Boże, nasz Stwórco i Ojcze, Ty nas ukształtowałeś, abyśmy współpracowali z Tobą w tworzeniu piękniejszego świata. Dałeś nam różne zdolności, byśmy mogli cieszyć się jednością braterską. Uwolnij nas od smutku egoizmu i samowystarczalności, i spraw, byśmy doświadczali radości obdarowania i otrzymania pomocy.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

Św. Katarzyno, która z pokorą i poczuciem odpowiedzialności działałaś na rzecz Kościoła i społeczeństwa swojej epoki, naucz nas hojnie współpracować na rzecz dobra wspólnego bez antagonizmów i wzajemnych oskarżeń. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ CZWARTY - WCIELENIE
Boże, odwieczna Trójco, Ty posłałeś swojego Syna, by dzielił z nami ziemskie warunki przyjąwszy nieodwracalnie naszą ludzką naturę: spraw, byśmy poprzez Słowo i sakramenty mogli doświadczyć Jego aktywnej obecności w Kościele.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

Św. Katarzyno, która kochałaś Kościół i ogromnie pragnęłaś jego reformy, by mógł być dla wszystkich drogą do zbawienia: również i my, współcześni chrześcijanie wyrażamy to pragnienie, byśmy byli wolni od bezowocnej krytyki, a zamiast niej starali się wzajemnie pobudzać do aktywnej współpracy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ PIĄTY - SŁUŻBA LUDZIOM
Boże, odwieczna Trójco, Twój Syn, który stał się człowiekiem, oddał się na służbę, by wypełnić Twój plan miłości i poprzez to stał się sługą każdego z nas, zranionego przez grzech. Naucz nas wykorzystywać nasze zdolności i zobowiązania, małe i duże, nie jako instrumenty władzy, ale jako konkretne możliwości służenia i pomocy drugiemu człowiekowi.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

Św. Katarzyno, ty żyłaś w pokornej prostocie rzeczywistością Kościoła i społeczeństwa swojej epoki, bez zbędnych konformizmów, ale również bez silenia się na bycie oryginalną, starając się jedynie po bratersku brać na siebie ciężary osób w trudnych sytuacjach. Pomóż nam w spokoju ducha nosić ciężary samych siebie i drugiego człowieka, przemierzając z ufną radością drogę życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ SZÓSTY - KRZYŻ
Boże, odwieczna Trójco, Ty chciałeś pojednać ze sobą człowieka poprzez Krzyż Twojego Syna: spraw, byśmy widzieli w nim znak Twojej miłości i by sprawił, żeby zniknęły wszelkie konflikty i podziały między ludźmi powstałe w imię religii.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

Św. Katarzyno, ty całkowicie oddałaś się głoszeniu „wielkiej radości” miłości Boga do człowieka, pomóż nam przezwyciężać pesymizm i otwierać się na działanie Ewangelii również poprzez nasz sposób patrzenia i oceniania wydarzeń dnia codziennego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ SIÓDMY - MODLITWA
Boże, nasz Ojcze, Twój Syn nauczył nas rozmawiać z Tobą. Pragnął, by stawała się Twoja wola, tak w niebie, jak i na ziemi, również wtedy, gdy nie jest nam łatwo pogodzić naszą wolę z Twoją: spraw, byśmy doświadczali prawdy i radości bycia Twoimi dziećmi, ufając, że nas znasz i chcesz tylko naszego dobra.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

Św. Katarzyno, naucz nas czynnie poszukiwać wypełniania woli Bożej, byśmy byli wyzwoleni od naszych przyziemnych interesów i byli otwarci na głos Ducha Świętego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DZIEŃ ÓSMY - MATKA BOŻA
Boże, odwieczna Trójco, Ty znalazłeś w Maryi otwartą księgę, w której mogłeś zapisać swój plan Zbawienia. Wlej w każde nowe pokolenie siłę i wolność, niezbędne do bycia zaczynem odnowy społeczeństwa i Kościoła. Spraw, by instytucje były zdolne do przyjęcia z ufnością potencjału, jaki młodzi ludzie mają w sobie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

Św. Katarzyno, naucz rodziców i nauczycieli wspierać młodych w poszukiwaniu sensu życia i spraw, by poprzez przykład swojego życia umieli motywować ich do odważnego i zaangażowanego podążania drogą do Boga. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ DZIEWIĄTY - DUCH ŚWIĘTY
Duchu Święty, przyjdź do mojego serca
i swoją mocą przyciągnij je do siebie
i udziel mi miłości wraz z bojaźnią.
Ochroń mnie, Jezu, przed jakąkolwiek złą myślą
ogrzej mnie swą najświętszą miłością.
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie,
wspomóż mnie w każdym moim działaniu.
(św. Katarzyna, modlitwa XXV)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny z Sieny

Św. Katarzyno, która wiedziałaś jak podążać za wolą Bożą i swoim pragnieniem zbawienia świata, naucz nas piękna poważnej i stałej miłości wspartej mocą Ducha Świętego oraz dbałością o małe gesty miłości każdego dnia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

za: Unia św. Katarzyny ze Sieny - Misjonarki Szkoły

 

Patronka Kobiet które poroniły, wzywana przez cierpiących i podczas bólu głowy.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl