Nowenna do Świętego Pawła z Tarsu Apostoła Narodów

DZIEŃ PIERWSZY

Modlitwa przygotowawcza:
Święty Apostole, któryś swą nauką i miłością objął cały świat, prosimy Cię, spójrz łaskawie na swe dzieci. Wszystkiego spodziewamy się po Twoim orędownictwie u Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów. Spraw, o Nauczycielu narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie wybrane, uległość odpowiedzi na łaskę Bożą, aby nie pozostawała w nas bezowocna. Spraw, byśmy mogli coraz bardziej Cię znać, kochać i naśladować; byśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, niech wszyscy znają i uwielbiają Boga i Boskiego Mistrza, Drogę, Prawdę i Życie. Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie pokładamy ufności w naszych siłach, przez swoje miłosierdzie spraw, by nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego nauczyciela i ojca. Amen.

Antyfona:
Chrystus mnie posłał, abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Rozważanie:
Zdążając z Jerozolimy do Damaszku, Szaweł z Tarsu był gotów zrobić wszystko dla Prawa Mojżeszowego, które gorliwie wypełniał i chciał, aby wszyscy ludzie postępowali podobnie. Dowiedział się, że chrześcijanie, którzy uciekli z Jerozolimy, nie ustawali w głoszeniu nauki o Chrystusie w Samarii, Damaszku, Fenicji i wielu innych miejscach. Uznał to za niebezpieczne rozpowszechnianie nowiny, która wydawała się całkowicie niedorzeczna, iż Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem Izraela, którego Bóg wskrzesił z martwych po haniebnej śmierci na krzyżu. Dlatego Szaweł był całkowicie przekonany, że powinien gwałtownie występować przeciw imieniu Jezusa Nazarejczyka. Kierowany żądzą zabijania uczniów Pańskich udał się on do arcykapłana i poprosił, aby mógł uwięzić chrześcijan i przyprowadzić ich do Jerozolimy dla wymierzenia im kary. W drodze do Damaszku olśniło Szawła niezwykłe światło z nieba, jaśniejsze od słońca, ogarniając go i jego towarzyszy podróży. Nie wiedział, co się dzieje, ale upadł na ziemię i wtedy właśnie usłyszał słowa Jezusa, który zwracał się do niego, pytając: "Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?". Dlatego pełen zdziwienia zawołał: "Kto jesteś, Panie?. "Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz". Jezus objawił mu, że uczyni go "narzędziem, aby Jego Ewangelia dotarła aż do pogan i królów, i synów Izraela".

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Pawła Apostoła.

DZIEŃ DRUGI

Modlitwa przygotowawcza:
Święty Apostole, któryś swą nauką i miłością objął cały świat, prosimy Cię, spójrz łaskawie na swe dzieci. Wszystkiego spodziewamy się po Twoim orędownictwie u Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów. Spraw, o Nauczycielu narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie wybrane, uległość odpowiedzi na łaskę Bożą, aby nie pozostawała w nas bezowocna. Spraw, byśmy mogli coraz bardziej Cię znać, kochać i naśladować; byśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, niech wszyscy znają i uwielbiają Boga i Boskiego Mistrza, Drogę, Prawdę i Życie. Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie pokładamy ufności w naszych siłach, przez swoje miłosierdzie spraw, by nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego nauczyciela i ojca. Amen.

Antyfona:
Nie z woli ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo. Kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. Alleluja.

Rozważanie:
Święty Paweł mniejszy był od Piotra w dostojeństwie, większy od niego w apostolstwie, a równy mu świętością. Mądrość Pawła i jego pobożność znane były powszechnie i przez wszystkich podziwiane. Paweł zniósł wszelkie trudności dla Chrystusa. Kim jest człowiek, jak wielka jest szlachetność naszej natury, do jak wielkiego męstwa zdolne jest stworzenie, ze wszystkich ludzi najlepiej ukazuje nam święty Paweł. Każdego dnia doskonalszy, każdego dnia gorliwszy. Z nowym wciąż zapałem walczy z grożącymi niebezpieczeństwami. Mówi o tym wyraźnie: "Zapominam o tym, co za mną, a wytężam siły ku temu, co przede mną". Kiedy spodziewał się bliskiej śmierci, wzywał braci do współradowania się z nim: "Tak też i wy powinniście się cieszyć i radować ze mną". Św. Paweł był apostołem wśród pogan. W Listrach uzdrowił człowieka sparaliżowanego, wskrzesił pewnego młodzieńca, który wypadł z okna i zabił się, oraz dokonał wielu innych cudów. Na wyspie Mitilene ukąsiła go w rękę żmija, nie poniósł jednak żadnej szkody na zdrowiu, a węża strącił do ognia. Paweł Apostoł po swoim nawróceniu cierpiał liczne prześladowania. W Filippi był chłostany rózgami i więziony, a nogi jego zamknięto w kłodzie. W Listrach kamienowano go, w Ikonium i Tessalonice wrogowie prześladowali go, w Efezie rzucono go dzikim zwierzętom, w Damaszku spuszczono go w koszu z murów, w Jerozolimie postawiono przed sądem, bito, krępowano, wciągano go w zasadzki. W Cezarei znów go uwięziono i oskarżono. Płynąć do Italii, narażony był na niebezpieczeństwo, a przybywszy do Rzymu został przez Nerona osądzony i na koniec stracony.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Pawła Apostoła.

DZIEŃ TRZECI

Modlitwa przygotowawcza:
Święty Apostole, któryś swą nauką i miłością objął cały świat, prosimy Cię, spójrz łaskawie na swe dzieci. Wszystkiego spodziewamy się po Twoim orędownictwie u Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów. Spraw, o Nauczycielu narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie wybrane, uległość odpowiedzi na łaskę Bożą, aby nie pozostawała w nas bezowocna. Spraw, byśmy mogli coraz bardziej Cię znać, kochać i naśladować; byśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, niech wszyscy znają i uwielbiają Boga i Boskiego Mistrza, Drogę, Prawdę i Życie. Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie pokładamy ufności w naszych siłach, przez swoje miłosierdzie spraw, by nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego nauczyciela i ojca. Amen.

Antyfona:
Chrystus mnie posłał, abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Rozważanie:
Święty Paweł bardziej pragnął obelg i wynikających z głoszenia Ewangelii upokorzeń niż my zaszczytów. Śmierci bardziej niż my życia; ubóstwa bardziej niż my bogactw, bardziej trudów niż ktokolwiek spoczynku. Jednego tylko unikał, jednego się lękał - obrazy Boga. Poza tym niczego więcej. Dlatego niczego bardziej nie pragnął, jak tylko zawsze podobać się Bogu. Wystawiony na niebezpieczeństwa, obelgi i wszelkiego rodzaju upokorzenia, cieszy się nimi i pisze do Koryntian: "Mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach i prześladowaniach". Nazywa je orężem sprawiedliwości i twierdzi, że stąd wywodzą się jego największe osiągnięcia. Dla wrogów nieosiągalny. Ze wszystkich ich zasadzek wynosi zwycięstwa. Zewsząd narażony na plagi, niesprawiedliwości, złorzeczenia odbywa jakby nieustający triumf i po całej ziemi raz po raz wznosi znak zwycięstwa. Raduje się tym i dziękuje Bogu: "Bogu niech będą dzięki, że nam pozwala zawsze zwyciężać".

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Pawła Apostoła.

DZIEŃ CZWARTY

Modlitwa przygotowawcza:
Święty Apostole, któryś swą nauką i miłością objął cały świat, prosimy Cię, spójrz łaskawie na swe dzieci. Wszystkiego spodziewamy się po Twoim orędownictwie u Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów. Spraw, o Nauczycielu narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie wybrane, uległość odpowiedzi na łaskę Bożą, aby nie pozostawała w nas bezowocna. Spraw, byśmy mogli coraz bardziej Cię znać, kochać i naśladować; byśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, niech wszyscy znają i uwielbiają Boga i Boskiego Mistrza, Drogę, Prawdę i Życie. Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie pokładamy ufności w naszych siłach, przez swoje miłosierdzie spraw, by nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego nauczyciela i ojca. Amen.

Antyfona:
Nauka krzyża jest głupstwem dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Alleluja.

Rozważania:
Święty Paweł cieszył się miłością Chrystusa, darem najwyższym. Mając ją, uważał się za najszczęśliwszego z ludzi. Bez niej nie chciał być wśród władców ni książąt. Wraz z nią wolał być ostatnim, owszem, nawet odrzuconym, niż bez niej wśród możnych i okrytych dostojeństwem. Jedno tylko było dla niego najwyższą katuszą - stracić ową miłość. To było dla niego gehenną, prawdziwą karą, nieskończonym i nie do zniesienia nieszczęściem. Przeciwnie, mieć ją, oznaczało życie, świat cały, szczęście aniołów, dobra obecne i przyszłe, królestwo, wszelkie obietnice i w ogóle niekończące się dobro. Niczego, co nie miało związku z miłością Chrystusa, nie uważał za przyjemne.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Pawła Apostoła.

DZIEŃ PIĄTY

Modlitwa przygotowawcza:
Święty Apostole, któryś swą nauką i miłością objął cały świat, prosimy Cię, spójrz łaskawie na swe dzieci. Wszystkiego spodziewamy się po Twoim orędownictwie u Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów. Spraw, o Nauczycielu narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie wybrane, uległość odpowiedzi na łaskę Bożą, aby nie pozostawała w nas bezowocna. Spraw, byśmy mogli coraz bardziej Cię znać, kochać i naśladować; byśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, niech wszyscy znają i uwielbiają Boga i Boskiego Mistrza, Drogę, Prawdę i Życie. Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie pokładamy ufności w naszych siłach, przez swoje miłosierdzie spraw, by nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego nauczyciela i ojca. Amen.

Antyfona:
Skoro świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących.

Rozważania:
Kiedy Paweł, uwięziony wraz z innymi, przyprowadzony został przed Nerona, ten rzekł mu: "Człowieku, służysz wielkiemu królowi, ale teraz jesteś moim więźniem. Dlaczego zabierasz mi moich poddanych i gromadzisz ich koło siebie?". Paweł zaś odparł: "Zbieram poddanych nie tylko z twego kąta, ale z całego świata. Król nasz bowiem obdarzy ich hojnie takimi skarbami, które nigdy nie zginą, a ci, którzy je otrzymają, nigdy nie zaznają nędzy. A i ty, jeśli zechcesz Jemu się poddać, dostąpisz zbawienia. Moc Jego jest wielka, bo On przyjdzie jako sędzia tego świata i zniszczy ogniem jego oblicze".

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Pawła Apostoła.

DZIEŃ SZÓSTA

Modlitwa przygotowawcza:
Święty Apostole, któryś swą nauką i miłością objął cały świat, prosimy Cię, spójrz łaskawie na swe dzieci. Wszystkiego spodziewamy się po Twoim orędownictwie u Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów. Spraw, o Nauczycielu narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie wybrane, uległość odpowiedzi na łaskę Bożą, aby nie pozostawała w nas bezowocna. Spraw, byśmy mogli coraz bardziej Cię znać, kochać i naśladować; byśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, niech wszyscy znają i uwielbiają Boga i Boskiego Mistrza, Drogę, Prawdę i Życie. Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie pokładamy ufności w naszych siłach, przez swoje miłosierdzie spraw, by nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego nauczyciela i ojca. Amen.

Antyfona:
Spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom.

Rozważania:
Kiedy więc Paweł został ponownie postawiony przed obliczem Nerona, powiedział: "Neronie, cierpieć będę czas krótki, ale później żyć będę wiecznie w Panu Jezusie Chrystusie". A Neron na to: "Zetnijcie mu głowę, żeby zrozumiał, że ja jestem silniejszy od jego króla, bo zwyciężyłem go. Zobaczymy, czy będzie żył wiecznie". Ale Paweł odrzekł: "Skoro zetniecie mi głowę, ukażę ci się żywy, abyś wiedział, że po śmierci cielesnej żyć będę wiecznie. Wtedy zrozumiesz, że Chrystus jest Bogiem życia i śmierci". Po tych słowach poprowadzono go na miejsce stracenia.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Pawła Apostoła.

DZIEŃ SIÓDMY

Modlitwa przygotowawcza:
Święty Apostole, któryś swą nauką i miłością objął cały świat, prosimy Cię, spójrz łaskawie na swe dzieci. Wszystkiego spodziewamy się po Twoim orędownictwie u Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów. Spraw, o Nauczycielu narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie wybrane, uległość odpowiedzi na łaskę Bożą, aby nie pozostawała w nas bezowocna. Spraw, byśmy mogli coraz bardziej Cię znać, kochać i naśladować; byśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, niech wszyscy znają i uwielbiają Boga i Boskiego Mistrza, Drogę, Prawdę i Życie. Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie pokładamy ufności w naszych siłach, przez swoje miłosierdzie spraw, by nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego nauczyciela i ojca. Amen.

Antyfona:
Przez Ewangelię Bóg nas wezwał do prawdziwej wiary, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Alleluja.

Rozważania:
Trzej żołnierze zaś, którzy prowadzili Pawła na miejsce stracenia, odezwali się do niego: "Powiedz nam, Pawle, kim jest ten wasz król, którego tak bardzo kochacie, że wolicie umrzeć za niego niż żyć? Jaką za to otrzymacie nagrodę?". Wówczas Paweł pouczył ich o królestwie Bożym i o karach piekielnych tak wymownie, że nawrócił ich na wiarę chrześcijańską. Gdy jednak prosili go, aby odszedł swobodnie, dokąd zechce, odparł: "Nie godzi się, bracia, abym uciekał, nie jestem bowiem zbiegiem, ale prawowitym żołnierzem Chrystusowym. Wiem też, że poprzez to życie doczesne dojdę do życia wiecznego".

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Pawła Apostoła.

DZIEŃ ÓSMY

Modlitwa przygotowawcza:
Święty Apostole, któryś swą nauką i miłością objął cały świat, prosimy Cię, spójrz łaskawie na swe dzieci. Wszystkiego spodziewamy się po Twoim orędownictwie u Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów. Spraw, o Nauczycielu narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie wybrane, uległość odpowiedzi na łaskę Bożą, aby nie pozostawała w nas bezowocna. Spraw, byśmy mogli coraz bardziej Cię znać, kochać i naśladować; byśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, niech wszyscy znają i uwielbiają Boga i Boskiego Mistrza, Drogę, Prawdę i Życie. Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie pokładamy ufności w naszych siłach, przez swoje miłosierdzie spraw, by nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego nauczyciela i ojca. Amen.

Antyfona:
Jezus Chrystus wybrał Apostołów i Ewangelistów i posłał ich, aby utwierdzali wiarę w Kościele. Alleluja.

Rozważana:
A gdy prowadzili go dalej na miejsce stracenia, w Bramie Ostyjskiej spotkali pewną kobietę imieniem Plautilla, która była uczennicą Pawła, a według Dionizego nazywała się Lemobia. Otóż kobieta ta ze łzami polecała się modlitwom Pawła. On zaś rzekł jej: "Idź w pokoju, Plautillo, córko wiecznego zbawienia. Użycz mi jednak Twojej chusty, którą okrywasz głowę, przewiążę nią oczy, a później otrzymasz ją z powrotem". Paweł zaś, przybywszy na miejsce stracenia, zwrócił się ku wschodowi i, wyciągnąwszy ręce do nieba, długo ze łzami modlił się w swej ojczystej mowie i dziękował Bogu. Następnie pożegnał braci, zawiązał sobie oczy chustą Plautilli, ukląkł na ziemi na oba kolana i wyciągnął szyję, a wtedy ścięto mu głowę. Gdy zaś głowa jego spadła z ciała, usłyszano jeszcze wyraźnie po hebrajsku wypowiedziane słowa: "Jezus Chrystus", te same, które Paweł za życia tak często i z taką miłością wypowiadał. W powietrzu rozbłysło wspaniałe światło, a z ciała unosił się przesłodki zapach.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Pawła Apostoła.

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Modlitwa przygotowawcza:
Święty Apostole, któryś swą nauką i miłością objął cały świat, prosimy Cię, spójrz łaskawie na swe dzieci. Wszystkiego spodziewamy się po Twoim orędownictwie u Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów. Spraw, o Nauczycielu narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie wybrane, uległość odpowiedzi na łaskę Bożą, aby nie pozostawała w nas bezowocna. Spraw, byśmy mogli coraz bardziej Cię znać, kochać i naśladować; byśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, niech wszyscy znają i uwielbiają Boga i Boskiego Mistrza, Drogę, Prawdę i Życie. Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie pokładamy ufności w naszych siłach, przez swoje miłosierdzie spraw, by nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego nauczyciela i ojca. Amen.

Antyfona:
Stałem się sługą Ewangelii według daru łaski Bożej. Alleluja.

Rozważana:
Dionizy w liście do Tymoteusza tak mówi o śmierci Pawła: "W owej pełnej smutku godzinie, ukochany bracie, gdy kat rzekł do Pawła: "Nadstaw kark!", święty apostoł spojrzał w niebo, naznaczył czoło i pierś swą znakiem krzyża i rzekł: "Panie mój, Jezu Chryste, w ręce Twoje oddaję ducha mego". Później bez smutku i przymusu obnażył szyję i przyjął koronę męczeńską. Gdy zaś kat uderzył i ściął mu głowę, święty w tym samym momencie rozwiązał chustę, zebrał w nią własną krew, zawiązał ją, zwinął i oddał owej kobiecie, która mu ją dała. Lemobia, widząc wracającego żołnierza, który miał ściąć Pawła, spytała: "Gdzie zostawiliście mistrza, Pawła?". Żołnierz zaś i jego towarzysz odpowiedzieli: "Leży w Dolinie Zapaśników, a twarz ma przykrytą twoją chustą". Wtedy kobieta rzekła: "Patrzcie, Piotr i Paweł weszli tędy, mieli na sobie przepiękne szaty, a na głowach błyszczące korony". Przyniosła też i pokazała im swoją chustę splamioną krwią. Z powodu tego cudu wielu ludzi uwierzyło w Pana i zostało chrześcijanami.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Pawła Apostoła.

Za: Nabożeństwo do Apostołów, Wydawnictwo "M", Kraków 2008.

 

Patron wzywany w chorobach uszu, podczas lęków, skurczy, ukąszenia przez węża lub żmiję.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl