Nowenna do Świętego Jana Bożego zakonnika

Rozpoczęcie nowenny

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych i ogień miłości Twojej racz w nich zapalić.

 

Przeżegnawszy się:

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY POKORA ŚW. JANA

Prosimy Cię Panie uprzedzaj Swoim natchnieniem wszystkie nasze sprawy, aby z Tobą zaczęte, z Tobą się też kończyły. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Świadomość popełnionych grzechów i rozważanie Bożej dobroci kazały św. Janowi żyć w pokorze. Czuł się niegodnym żadnych zaszczytów, a nawet się cieszył, gdy go upokarzano, gdyż uważał się za grzesznika przed Bogiem. Czy i my, aby utwierdzić się w pokorze, pamiętamy o naszych błędach i o łaskach, jakimi nas Bóg bez naszych zasług obdarza?

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Głęboko przeniknięty świadomością swojej niegodności obawiał się św. Jan szczególnych łask Nieba. z lękiem patrzył na ukazujące mu się w ekstazie zjawienia Zbawiciela, Najświętszej Maryi Panny i archanioła Rafała. Pełen pokory wypraszał się od tych objawów Bożej dobroci, bo czuł się ich niegodnym. Św. Jan obawiał się nadzwyczajnych, cudownych charyzmatów, wyjątkowych darów Bożych, a my tak łatwo ulegamy pokusie do samochwały, domagamy się, by ludzie nas chwalili; oburzamy się, gdy nie dostrzegają naszych zasług. Czy jesteśmy pokorni?

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Św. Jan, pamiętając o swoich dawnych błędach, upokarzał się i przez pokorę zyskiwał sobie szacunek i chwałę u ludzi. A my? Mamy przed oczyma taki wzór, ale czy według swoich sił staramy się ten przykład naśladować? Dlaczego tak nie postępujemy? Bo nie znamy samych siebie i nie możemy zrozumieć, że tylko ten, kto się uniża, będzie wywyższony.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

MODLITWA

O najczcigodniejszy święty Janie Boży, jakże będzie my śmieli błagać cię o wstawiennictwo, gdy brak nam pokory! Błagamy cię, spraw, byśmy uznali, że jesteśmy słabi. Uproś nam u Boga tę cnotę, która błogosławionymi czyni ubogich duchem i pokornych.

 

ANTYFONA

Św. Jan Boży wznosił serce ponad dobra tego świata, szukał ponad wszystko królestwa Bożego.

W: Módl się za nami, święty Janie Boży,

K: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Modlimy się: O Boże, któryś sprawił, że św. Jan, rozpalony ogniem Twojej miłości, wolnym będąc od płomieni pożądliwości ozdobił Twój Kościół nowym zakonem, spraw, abyśmy za jego przyczyną, oczyszczeni od grzechów ogniem Twej miłości, stali się uczestnikami wiecznej szczęśliwości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Litania do św. Jana Bożego.

 

DRUGI DZIEŃ NOWENNY CIERPLIWOŚĆ ŚW. JANA BOŻEGO

Prosimy Cię Panie uprzedzaj Swoim natchnieniem wszystkie nasze sprawy, aby z Tobą zaczęte, z Tobą się też kończyły. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Św. Jan Boży przez głęboką pokorę doszedł do heroicznej cierpliwości. Niejednokrotnie brutalnie go napadano, ubliżano mu, był oczerniany. W takich wydarzeniach stosował się do słów Ewangelii: « Jeżeli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi », a do prześladowców zwracał się łagodnie. W ten sposób św. Jan naśladował Jezusa i spełniał Jego naukę. A my? Jak przyjmujemy cierpienia i upokorzenia?

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Cierpliwość nie była cechą wrodzoną św. Jana, lecz stała się cnotą przez ciągłe ćwiczenia. Był to niejako cud łaski, gdyż św. Jan był z natury skłonny do gwałtowności i z trudem nad sobą panował. Gdy większa zniewaga, to i przebaczenie trudniejsze, ale też bardziej zasługujące. Świętemu Janowi wystarczyło spojrzeć na krzyż, by opanować wzburzenie, by w nim łagodność wzięła górę nad gniewem. A my? Co czynimy, by zapanować nad gniewem i niecierpliwością?

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Św. Jan Boży umiał czasem nawet dziękować tym, którzy wystawiali jego cierpliwość na próbę. Zdarzyło się, że złośliwy człowiek pchnął go i wrzucił do dołu. Gdy go stamtąd wydobyto zmoczonego i zabłoconego, zwrócił się do zuchwalca ze słowami:

« Niech ci Bóg przebaczy ».

 

Pewna kobieta otrzymywała od św. Jana hojne jałmużny, gdyż była biedna. Gdy raz święty nic jej dać nie mógł, ta odezwała się do niego bardzo ubliżająco. On natomiast delikatnie odrzekł: « Przebaczam ci te słowa, bo tak kazał Jezus ». A my? Czemu nie chcemy zapominać o urazach? Czemu nie przyjmujemy uwag nawet zupełnie słusznych?

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

MODLITWA

Święty Janie Boży, wzorze cierpliwości, który umiałeś odpłacać zniewagi dobrocią, a obelgi przyjmowałeś z łagodnością, wymódl nam twoim spojrzeniem na Baranka Bożego serce łagodne, podobne do twego, mocą łaski cichego Serca Jezusowego. Amen.

 

ANTYFONA

Św. Jan Boży wznosił serce ponad dobra tego świata, szukał ponad wszystko królestwa Bożego.

W: Módl się za nami, święty Janie Boży,

K: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Modlimy się: O Boże, któryś sprawił, że św. Jan, rozpalony ogniem Twojej miłości, wolnym będąc od płomieni pożądliwości ozdobił Twój Kościół nowym zakonem, spraw, abyśmy za jego przyczyną, oczyszczeni od grzechów ogniem Twej miłości, stali się uczestnikami wiecznej szczęśliwości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Litania do św. Jana Bożego.

 

TRZECI DZIEŃ NOWENNY POKUTA ŚW. JANA BOŻEGO

Prosimy Cię Panie uprzedzaj Swoim natchnieniem wszystkie nasze sprawy, aby z Tobą zaczęte, z Tobą się też kończyły. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Św. Jan Boży, tak łagodny i cierpliwy względem drugich, siebie samego surowo sądził i karcił. Ze łzami pokutnika przebiegał ulice Granady, głośno wyznając, że jest grzesznikiem, że zdradził Boga, że się przeciw Niemu zbuntował. Majątek swój, nawet ubranie, rozdał ubogim i odtąd służył cierpiącym nędzę, której widok nas tak odpycha. Jakże nam trudno pamiętać, że obraziliśmy Boga i że mamy pokutować za grzechy, by całkowicie wrócić do Boga.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Św. Jan Boży surowo umartwiał swoje ciało, by uchronić się od grzechu. Biczował się, surowo pościł, ciężkie prace wykonywał, pozwalał, że z niego szydzono." A my? Tak dogadzamy ciału, tak obawiamy się nawet małych niewygód. Chociaż nie mamy obowiązku tak się umartwiać jak św. Jan, to jednak powinniśmy strzec się stanowczo tego wszystkiego, co nas pro wadzi do grzechu.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Umartwienia św. Jana są podziwu godne, ale też budzą przerażenie, a nawet współczucie. Czemu? Bo lękamy się ofiar dla Boga podejmowanych, bo nawet żałując za grzechy, za mało dbamy o zaradzenie złemu. Lekkomyślność przeszkadza nam poważniej nad sobą się zastanowić. Tak pokutujemy, by nasze postanowienia lepsze wydały owoce.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

MODLITWA

Podziwu godny święty Janie, któryś opłakiwał nawet niewielkie swe grzechy, a ponadto surowo karcił swoje ciało, uproś nam u Boga odwagę i moc do naśladowania ciebie lub przynajmniej prawdziwy żal za nasze grzechy i pojednanie z Bogiem. Amen.

 

 

ANTYFONA

Św. Jan Boży wznosił serce ponad dobra tego świata, szukał ponad wszystko królestwa Bożego.

W: Módl się za nami, święty Janie Boży,

K: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Modlimy się: O Boże, któryś sprawił, że św. Jan, rozpalony ogniem Twojej miłości, wolnym będąc od płomieni pożądliwości ozdobił Twój Kościół nowym zakonem, spraw, abyśmy za jego przyczyną, oczyszczeni od grzechów ogniem Twej miłości, stali się uczestnikami wiecznej szczęśliwości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Litania do św. Jana Bożego

 

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY WIARA I NADZIEJA ŚW. JANA BOŻEGO

Prosimy Cię Panie uprzedzaj Swoim natchnieniem wszystkie nasze sprawy, aby z Tobą zaczęte, z Tobą się też kończyły. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Do podejmowania tak wielu trudów i umartwień skłaniała św. Jana Bożego miłość bliźniego wypływająca z głębokiej wiary. Wiarą ożywiony z takim zapałem mówił o życiu nadprzyrodzonym, że słuchający wstrząśnięci byli jego słowami. Nasz święty porywał serca słuchaczy płomiennym słowem religijnym. A my? Czy lekkomyślnym słowem nie wyrywamy z serca bliźniego ziarna łaski zasianego w nim ręką Boga? Jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni za wygłaszane słowa.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Z żywą wiarą łączyła się w duszy św. Jana niezachwiana ufność w łaskę i pomoc Boga. Ożywiony ufnością w Bogu, chociaż nie miał żadnego majątku ani źródeł dochodu, otwierał szpitale, w których pielęgnował rzesze biednych chorych, licząc tylko na miłosierdzie ludzi. Tak zapoczątkował zakon, który jest poważany tam nawet, gdzie jeszcze nie przeniknęło światło Ewangelii. A my? Jakże się łatwo zrażamy niewielkimi trudnościami czy przeszkodami i porzucamy dobre zamiary!

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Podobało się Bogu nagradzać ufność św. Jana wielkimi cudami. Pan Bóg w sposób cudowny zaopatrywał szpitale swego pobożnego sługi w lekarstwa i żywność. On też sprawiał, że garnęli się do św. Jana gorliwi bracia, którzy się zobowiązali dla miłości Ukrzyżowanego pozostać przy nim i pomagać mu w zbożnym dziele niesienia pomocy biednym chorym. A my? Dziwimy się, że tak mało zadowolenia odczuwamy na modlitwie, że tak rzadko bywamy wysłuchiwani przez Tego, który przyrzekł spełnić wszystkie nasze prośby. Mniej doznawalibyśmy zawodów, gdybyśmy z większą ufnością szukali woli Bożej.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

MODLITWA

O św. Janie Boży, który siłą swej pracy i nadziei skłoniłeś niebo do działania cudów, spraw, prosimy, aby promień twojej wiary oświecił nasz rozum, a słodka pociecha twej nadziei towarzyszyła nam aż do grobu.

 

ANTYFONA

Św. Jan Boży wznosił serce ponad dobra tego świata, szukał ponad wszystko królestwa Bożego.

W: Módl się za nami, święty Janie Boży,

K: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Modlimy się: O Boże, któryś sprawił, że św. Jan, rozpalony ogniem Twojej miłości, wolnym będąc od płomieni pożądliwości ozdobił Twój Kościół nowym zakonem, spraw, abyśmy za jego przyczyną, oczyszczeni od grzechów ogniem Twej miłości, stali się uczestnikami wiecznej szczęśliwości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Litania do św. Jana Bożego

 

PIATY DZIEŃ NOWENNY MIŁOSC BLIŹNIEGO ŚW. JANA BOŻEGO

Prosimy Cię Panie uprzedzaj Swoim natchnieniem wszystkie nasze sprawy, aby z Tobą zaczęte, z Tobą się też kończyły. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Św. Jan Boży umacniał się w wierze i nadziei przez uczynki miłosierdzia. Otworzywszy pierwszy szpital w Grenadzie, zbierał po ulicach i placach biednych i ubogich i zanosił ich do szpitala, gdzie z nimi współcierpiał razem z Jezusem ukrzyżowanym. W biednych i chorych widział samego Chrystusa. A my? W jaki sposób okazujemy naszą wiarę i nadzieję? Jak patrzymy na cierpiących i opuszczonych?

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Święty Jan Boży czuwał dniem i nocą przy łożu biednych chorych z troskliwością matki pielęgnującej ukochanego syna, nie szczędząc ofiar, by ich wyleczyć. Podawał im pokarm i napój, bandażował rannych, cierpiących pocieszał i zachęcał, by modlili się do Boga, w którego rękach leży ich zdrowie i szczęście. Obyśmy także z miłości ku Bogu okazywali miło sierdzie naszym bliźnim. Nagrodzi nas za to i po cieszy Ten, który powiedział: « Coście uczynili jednemu z mych braci najmniejszych, Mnie uczyni liście ».

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Św. Jan Boży miłował bliźniego w duchu wiary. Łączył staranie o zdrowie ciała z troską o zbawienie duszy bliźniego.

Skoro tylko chorych przyniesiono do szpitala upominał ich, aby szukali uspokojenia w sakramencie pokuty, co im może ułatwić powrót do zdrowia. Konających pouczał i przygotowywał na śmierć z taką łagodnością i miłością, że wprost z tęsknotą oczekiwali zgonu, który miał ich połączyć z Bogiem.

A my? Czy nie zaniedbujemy obowiązku zachęcania naszych bliskich do spełniania obowiązków religijnych do życia prawdziwie chrześcijańskiego?

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

MODLITWA

Święty Janie, wzorze miłosierdzia, który przygarniałeś serdecznie smutnych i ubogich, uproś nam tę miłość bliźniego, dzięki której podobałeś się Panu Bogu, abyśmy także zasłużyli sobie na Boże miło sierdzie w dniu sądu.

 

ANTYFONA

Św. Jan Boży wznosił serce ponad dobra tego świata, szukał ponad wszystko królestwa Bożego.

W: Módl się za nami, święty Janie Boży,

K: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Modlimy się: O Boże, któryś sprawił, że św. Jan, rozpalony ogniem Twojej miłości, wolnym będąc od płomieni pożądliwości ozdobił Twój Kościół nowym zakonem, spraw, abyśmy za jego przyczyną, oczyszczeni od grzechów ogniem Twej miłości, stali się uczestnikami wiecznej szczęśliwości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Litania do św. Jana Bożego

 

SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY CZYSTOŚĆ ŚW. JANA BOŻEGO

Prosimy Cię Panie uprzedzaj Swoim natchnieniem wszystkie nasze sprawy, aby z Tobą zaczęte, z Tobą się też kończyły. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Nadprzyrodzona miłość bliźniego oczyszcza duszę. Ustawiczna czujność, praca i modlitwa pomagają nam do zachowania czystości. Św. Jan Boży dzięki ciężkiej pracy dla dobra ubogich i chorych zachował w całej pełni cnotę czystości. Tak pilnie czuwał nad swoimi zmysłami, że zdawało się, iż o niczym innym nie myśli, jak tylko o Bogu i o cierpiących bliźnich. A my? Lepiej zachowalibyśmy czystość serca, gdy byśmy pilniej czuwali nad zmysłami i lepiej wykorzystywali czas.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Św. Jan Boży nie był pustelnikiem. Przebywał w wielkim mieście, które tak często bywa gniazdem zepsucia, mimo to jednak nie dał się uwieść żądzy, która tylu ludzi pogrąża w upadku. Promieniował niewinnością, sama już jego obecność i rozmowa skłaniała ludzi, nawet światowych, do ukochania czystości. A my? Czy podobni jesteśmy do św. Jana Bożego? Czy się strzeżemy sposobności, które mogą nas pozbawić tej cennej cnoty?

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Św. Jan Boży nie tylko sam strzegł cnoty niewinności, ale też innych bronił od jej utraty. W tym celu hojny mi jałmużnami ratował ubogich, by dla zarobku nie wpadali w sidła zepsucia. Innych znów ratował z otchłani zbrodni, w którą wpadali przez lekkomyślność i grzeszne żądze. A my? Czy czasem nie pociągamy bliźniego do upadku przez bezwstyd w mowie, zachowaniu, żartach, widowiskach

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

MODLITWA

Św. Janie Boży, wzorze czystości, spojrzyj na nas grzesznych ludzi. Tyś umiał nie tylko siebie samego ustrzec pośród niebezpieczeństw w nieskazitelności, ale i drugich sprowadzać z drogi zepsucia. Wspieraj nas, prosimy, byśmy szli za twoim wzorem i zasłużyli jak ty na pochwałę Chrystusa Pana: «Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą ».

 

ANTYFONA

Św. Jan Boży wznosił serce ponad dobra tego świata, szukał ponad wszystko królestwa Bożego.

W: Módl się za nami, święty Janie Boży,

K: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Modlimy się: O Boże, któryś sprawił, że św. Jan, rozpalony ogniem Twojej miłości, wolnym będąc od płomieni pożądliwości ozdobił Twój Kościół nowym zakonem, spraw, abyśmy za jego przyczyną, oczyszczeni od grzechów ogniem Twej miłości, stali się uczestnikami wiecznej szczęśliwości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Litania do św. Jana Bożego

 

SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY MODLITWA I ZJEDNOCZENIE Z BOGIEM ŚW. JANA BOŻEGO

Prosimy Cię Panie uprzedzaj Swoim natchnieniem wszystkie nasze sprawy, aby z Tobą zaczęte, z Tobą się też kończyły. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Czystość serca zbliża nas do Pana. Dzięki niej św. Jan był tak zjednoczony z Bogiem, że się zdawało, że jest on z Nim jednym duchem. Św. Jan Boży trwał w nieustannej modlitwie, tak w swojej celi, jak i przed ołtarzem czy też w szpitalu, gdzie w cierpiących widział samego Chrystusa. A my? Żylibyśmy lepiej i czyściej, gdybyśmy na modlitwie łączyli się z Bogiem, źródłem czystości i świętości.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Św. Jan Boży wzruszał się głęboko, kiedy czytał lub słuchał o cierpieniach Jezusa Chrystusa. Przed Najświętszym Sakramentem trwał w nadprzyrodzonym uniesieniu. Podziwiano go, kiedy aktami strzelistymi uwielbiał Jezusa. Modlił się tak żarliwie, że Boże Serce zawsze go wysłuchiwało. A my? Czy nie dlatego brak nam pobożności i skupienia podczas modlitwy, że się do niej należycie nie przygotowujemy, że w ciągu dnia za mało myślimy o Bogu, zbyt mało dbając o łączność z Bogiem?

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Św. Jan Boży chociaż był stale przeciążony pracą dla dobra chorych i ubogich, nieustannie myśl swoją wznosił ku Bogu. Zajęcia i troski, w które życie jego obfitowało, nie zdołały oderwać jego myśli od ciągłej pamięci na obecność Bożą. Pracował nie tracąc wewnętrznego pokoju, a modląc się nie zaniedbywał codziennych obowiązków. A my? Wśród codziennych zajęć tak mało znajdujemy czasu na modlitwę i tak łatwo zapominamy o tym, że nasze prace i cierpienia możemy jeszcze bardziej uświęcić przez dobrą intencję.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

MODLITWA

Ukochany święty Janie, który pośród trosk i prac codziennych wszędzie znajdowałeś Boga i z Nim się łączyłeś, z Nim obcowałeś, uproś nam takie zjednoczenie z Bogiem i taki gorący żar modlitwy, jaki opromieniał nadprzyrodzonym blaskiem twoją osobę.

 

ANTYFONA

Św. Jan Boży wznosił serce ponad dobra tego świata, szukał ponad wszystko królestwa Bożego.

W: Módl się za nami, święty Janie Boży,

K: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Modlimy się: O Boże, któryś sprawił, że św. Jan, rozpalony ogniem Twojej miłości, wolnym będąc od płomieni pożądliwości ozdobił Twój Kościół nowym zakonem, spraw, abyśmy za jego przyczyną, oczyszczeni od grzechów ogniem Twej miłości, stali się uczestnikami wiecznej szczęśliwości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Litania do św. Jana Bożego

 

OSMY DZIEŃ NOWENNY WYTRWAŁOŚĆ ŚWIĘTEGO JANA BOŻEGO

Prosimy Cię Panie uprzedzaj Swoim natchnieniem wszystkie nasze sprawy, aby z Tobą zaczęte, z Tobą się też kończyły. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Św. Jan Boży z modlitwą łączył wytrwałość w pracy podejmowanej dla ratowania ludzi dręczonych nędzą i cierpieniem. Droga życia, jaką obrał, była bardzo ciężka. Dla dokonania zamierzonych dzieł zdobywał się na bohaterstwo, dzięki czemu nie ugiął się pod nawałem cierpień i przeszkód... Chwiejność i brak zdecydowania są wrogami wielkich dzieł, bo wtedy nawet mała przeszkoda niweczy nasze szlachetne postanowienia.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Od chwili, gdy Najświętsza Maryja Panna i św. Jan Ewangelista uwieńczyli skroń świętego Jana Bożego cierniową Koroną, zdawało mu się, że ciągle słyszy te pamiętne słowa: « Mój Syn umiłowany, Jezus, pragnie, byś trwał wśród cierni i trudów ». Od tego czasu uważał uciążliwe prace za uszczęśliwiające, zabierał się do nich z radością i doprowadzał do końca z wytrwałością, która wszystko zwycięża. Gdybyśmy pamiętali – że przez trud pracy i przez cierpienia, jakie niesie życie, uszlachetniamy siebie i dochodzimy do szczęścia, byłyby one dla nas bardziej zasługujące i mniej by nam ciążyły.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Każde wielkie przedsięwzięcie podejmowane dla chwały Bożej napotyka na bolesne trudności przez które Pan doświadcza swoich wybranych. Niezwykłe i heroiczne czyny miłości bliźniego jakie spełniał św. Jan Boży, wzbudzały przeciw niemu nieufność i nie chęć. Nie zniósłby tych wszystkich przykrości, gdyby liczył tylko na swe ludzkie siły. Św. Jan Boży czerpał z trudności nowe zapasy sił i odwagę. A my? Czy nie tchórzymy w obliczu ciężkich obowiązków? Dlaczego? Jesteśmy małoduszni, gdyż bardziej liczymy na siebie, a za mało ufamy Panu Bogu.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

MODLITWA

Bohaterski święty Janie, któryś mimo utrudzenia i przeciwności nie zaniechał czynów miłosierdzia i szedł drogą Jezusa Chrystusa wskazaną ci przez Jego Matkę. Przyjmując z Jej rąk koronę cierniową, uproś nam gotowość współdziałania z łaską Bożą, abyśmy za jej natchnieniem spełniali dobre czyny i zasłużyli sobie przez wytrwałość na palmę zwycięstwa.

 

ANTYFONA

Św. Jan Boży wznosił serce ponad dobra tego świata, szukał ponad wszystko królestwa Bożego.

W: Módl się za nami, święty Janie Boży,

K: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Modlimy się: O Boże, któryś sprawił, że św. Jan, rozpalony ogniem Twojej miłości, wolnym będąc od płomieni pożądliwości ozdobił Twój Kościół nowym zakonem, spraw, abyśmy za jego przyczyną, oczyszczeni od grzechów ogniem Twej miłości, stali się uczestnikami wiecznej szczęśliwości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Litania do św. Jana Bożego

 

DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY ŚMIERĆ ŚWIĘTEGO JANA BOŻEGO

Prosimy Cię Panie uprzedzaj Swoim natchnieniem wszystkie nasze sprawy, aby z Tobą zaczęte, z Tobą się też kończyły. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Przypatrzmy się, jak św. Jan Boży, w którego sercu tkwiła głęboka wiara i silna nadzieja, ożywiona wytrwałością i miłością bliźniego, zachował się w obliczu śmierci, której tak często się przypatrywał u łoża chorych. Ta chwila, w której miał się połączyć z Bogiem, nie była dla niego straszna, chociaż odczuwał obawę z powodu swych grzechów i troskę o los chorych po jego śmierci. A my? Jak się przygotowujemy do chwili przejścia do wieczności?

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Pan Bóg nie chciał pozostawić bez pociechy swojego ucznia, który Mu tak wiernie służył, to też rozweselił w godzinie śmierci jego duszę wizją Najświętszej Maryi Panny, świętego Jana Ewangelisty i Archanioła Rafała. Jeżeli i my pragniemy spokojniej i łatwiej przenieść się do wieczności, starajmy się o czystość sumienia, a przez gorące nabożeństwo pozyskajmy sobie opiekuna, którego pomoc będzie nam kiedyś potrzebna.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

Św. Jan Boży, będąc – zgodnie ze swoim życzeniem — osamotniony w chwili śmierci, powtarzał — jak słyszano – raz po raz modlitwę: « Jezu mój, Jezu, w ręce Twoje polecam duszę moją ». Gdy po pewnym czasie pośpieszono do łoża umierającego, zobaczono, że ubrany klęczał na podłodze z krzyżem w ręku. W tej pozycji zmarł. Rozważmy dobrze tę ważną prawdę, że modlitwa jest nam zawsze bardzo potrzebna, ale szczególnie w godzinę śmierci naszej.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…,

 

MODLITWA

Chwalebny święty Janie, któryś poświęcił swe życie ludziom opuszczonym, płaczącym i chorym i zakończył je wśród pociech nadprzyrodzonych; spraw u Boga, aby Twoi pobożni czciciele znaleźli w godzinie śmierci, gdy zwrócą się do Ciebie, pośrednika i pocieszyciela. Niechaj w objęciach Boga, wzywając Jezusa i Maryj, przejdą z tej ziemi do krainy wieczności.

 

ANTYFONA

Św. Jan Boży wznosił serce ponad dobra tego świata, szukał ponad wszystko królestwa Bożego.

W: Módl się za nami, święty Janie Boży,

K: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Modlimy się: O Boże, któryś sprawił, że św. Jan, rozpalony ogniem Twojej miłości, wolnym będąc od płomieni pożądliwości ozdobił Twój Kościół nowym zakonem, spraw, abyśmy za jego przyczyną, oczyszczeni od grzechów ogniem Twej miłości, stali się uczestnikami wiecznej szczęśliwości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Litania do św. Jana Bożego

 

Za zezwoleniem władz zakonnych

poprawił i uzupełnił 0 Teodor Książkiewicz 0. H.

Warszawa, 8 wrzesień 1979

 

(Osoby należące do zakonu odmawiają następujące modlitwy zamiast Antyfony)

 

Hymn

Hiszpanii ozdobo,

Założycielu zakonu,

Skarbie Bezcenny,

Kościoła całego,

Wzorem dobroci,

I miłości Boga,

Wspieraj chorych,

śpiesz im z pomocą.

Niech na twe imię

Budzi się radość W sercach sług Bożych.

Miej nas w opiece,

Niech ci wierni będziemy.

Amen.

 

W: Módl się za nami, święty Janie Boży.

K: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

 

O Boże, któryś chciał, aby nasz święty Ojciec nazwany był « Bożym »; spraw, aby wszyscy, którzy go będą błagać o pomoc, od wszelkiego nieszczęścia uwolnieni byli i doznali zbawiennego skutku swej prośby.

 

 

Patron chorych, wzywany w chorobie alkoholowej, wzywany przez niepełnosprawnych umysłowo, chorych psychicznie.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl