NOWENNA DO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA

 


Modlitwa wstępna:
Panie Boże, sławiony w Trójcy Świętej, którego rozum nie może pojąć ani słowo nie jest w stanie wypowiedzieć, którego nikt z ludzi nigdy nie widział, a jedynie nauczyliśmy się o Tobie ze świętych Pism i z nauk głoszonych przez Apostołów, i tak wierzymy, i tak wyznajemy Ciebie, Boga Ojca niemającego początku i Syna Twego Jednoistotnego, i Ducha Twego Współtronującego. Abyśmy zyskali Twoje Boże miłosierdzie, mając Apostołów za orędowników, przyzywamy ich orędownictwa i pomocy, z Twojej łaskawości, Świętych Twoich modlitwy wysłuchując, daruj nam odpuszczenie grzechów i uczyń nas dziedzicami Twego królestwa. Albowiem Ty jesteś naszym uświęceniem i chwałę oddajemy Tobie, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

DZIEŃ PIERWSZY
O, święty Macieju Apostole, towarzyszący Zbawcy od dnia Jego chrztu, przebywający przez cały czas z Panem Jezusem, świadku Jego Zmartwychwstania, wyjednaj dla mnie czystość ciała i duszy, czystość serca i pragnień, czystość myśli i uczuć. Przez Twą cierpliwość w wielu cierpieniach wyjednaj dla mnie poddanie się wszystkim doświadczeniom, jakie Bóg zechce na mnie zesłać, i daj mi przejść przez wody udręki bez szkody dla mej duszy. Poza tymi łaskami wyjednaj dla mnie, wierny Apostole Jezusa, szczególną łaskę, którą Ci w tej nowennie polecam…
O chwalebny święty Apostole, bądź łaskawy spojrzeć z Nieba ze współczuciem na Twego oddanego sługę, pociesz mnie w strapieniu, wspomóż w niebezpieczeństwie, a szczególnie przyjdź mi z pomocą w godzinie śmierci. Opiekuj się Kościołem Bożym, módl się o jego wywyższenie i pomyślność, wzrost wiary, za Ojca Świętego, za kapłanów, za wytrwałość wiernych, za nawrócenie się grzeszników, o ulgę dla dusz w czyśćcu, szczególnie tych dla mnie drogich. O wielki Święty, którego triumf obchodzimy na ziemi, wstaw się za mną, abym mógł kiedyś ujrzeć koronę chwały Twojej w niebie i wiecznie błogosławić tego, który tak szczodrze wynagradza na wieczność cierpienie przeżyte dla Jego miłości w czasie naszego krótkiego życia. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Macieja Apostoła

DZIEŃ DRUGI
O, chwalebny święty Apostole Macieju, którego Bóg w swojej wszechmocy objawił światu przez powołanie do grona Apostołów, aby ożywić wiarę, wesprzeć nadzieję i rozniecić miłość w chrześcijańskich duszach. Święty Macieju Apostole, widzący cuda Pańskie i słuchający Jego nauki, spójrz na mnie leżącego na łożu boleści. Bądź łaskawy, pełen dobroci i proś Boga, aby raczył przyjąć moje pokorne modlitwy, i uzyskaj dla mnie moc duszy i żarliwą miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa, której najokropniejsze męczarnie nie mogły w Tobie ugasić. Daj, abym wytrwały i nieustraszony wobec przeciwności, naśladując Cię w tym życiu, mógł kiedyś być z Tobą w niebie ukoronowany. Błagamy Cię, Panie, przebacz nam nasze grzechy poprzez wstawiennictwo świętego Macieja Apostoła. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Macieja Apostoła

DZIEŃ TRZECI
O Boże, któryś przez zasługi chwalebnego Macieja Apostoła i Męczennika w swoim miłosierdziu łaskawie dał nam przykład Jego Apostolskiej wielkości i męczeństwa dla wzmocnienia i utwierdzenia nas w wierze, chroń nas, aby pokusy nigdy nie rozdzieliły nas z Tobą, błagamy Cię, Panie, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.
O święty Macieju Apostole, chwalebny towarzyszu Pana Jezusa, który tak odważnie przedłożyłeś niewidzialne dobra świętości i wieczności ponad widoczne dobra tego świata, uzyskaj dla nas żywą wiarę i płomiennym miłosierdziem Twoim spraw, aby nasza pobożność zawsze wzrastała, abyśmy wiernie mogli służyć Panu Jezusowi przez całe nasze życie, a po śmierci zasłużyli na szczęście oglądania Jego Oblicza w życiu wiecznym. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Macieja Apostoła

DZIEŃ CZWARTY
Święty Macieju Apostole, za pośrednictwem, którego dokonało się wiele cudów na rzecz biednych i cierpiących, miej litość nade mną. Ty, który znasz ogrom i różnorodność moich potrzeb, zwróć uwagę na mnie klęczącego u Twych stóp, pełnego nędzy i nadziei, błagającego Cię o litość. O wielki święty Apostole, łaskawie usłysz mnie i racz uzyskać u Boga miłosierne wysłuchanie za Twoim pośrednictwem wszystkich moich próśb, które teraz do Ciebie zanoszę. Jestem całkowicie przekonany, że przez Twoje zasługi towarzyszenia Panu Jezusowi, zniesioną pogardę, lekceważenie, cierpienia i Twoją męczeńską śmierć, które zjednoczyły Ciebie z Męką i Śmiercią Twego Mistrza i Oblubieńca, otrzymam łaski, o które błagam Ciebie, i w radości serca mego dzięki składać będę Bogu, który uwielbiony przez wszystkich Świętych panuje w miłosierdziu swoim teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Macieja Apostoła

DZIEŃ PIATY
Boże, który przyłączyłeś św. Macieja do grona Twoich Apostołów, spraw, prosimy, abyśmy zyskali łaskę i poprzez jego przykład mogli odważnie walczyć przeciwko wszystkiemu, co jest w sprzeczności z panowaniem Jezusa Chrystusa w naszych sercach, abyśmy mogli ofiarować nasze dusze w cnocie i tak rozpaleni w miłości Jezusa, prowadzeni byli drogą, którą nam wyznaczył. Prosimy, abyśmy do końca mogli iść i osiągnąć wieczne szczęście, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Macieja Apostoła

DZIEŃ SZÓSTY
Boże, któryś świętego Macieja w poczet apostołów Twoich zaliczyć raczył, spraw miłościwie, abyśmy za jego pośrednictwem skutków Twojego nad nami miłosierdzia zawsze doznawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki
wieków. Amen.
O święty Macieju, udziel nam światła i rady w wątpliwościach, siły i męstwa w pokusach i przeciwnościach. Kieruj naszymi krokami, zapalaj nas do miłości Boga i bliźniego. Racz u Boga wyjednać nam łaski, abyśmy za Twym przykładem wiernie mu służyli na wieki wieków.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Macieja Apostoła

DZIEŃ SIÓDMY
Święty Maciej u Apostole przesławny, który dla Jezusa Chrystusa, głoszenia wiary i cnót chrześcijańskich przelałeś krew i oddałeś swe życie, uproś mi łaskę głębokiej wiary, miłości i wierności Jezusowi i Maryi. Pocieszaj mnie w utrapieniach, ratuj w niebezpieczeństwach i przyjdź mi z pomocą w chwilach prób i doświadczeń, a szczególnie w godzinie śmierci. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Macieja Apostoła

DZIEŃ ÓSMY
Bądź pozdrowiony Macieju Apostole, Chwała, miłość, honor i błogosławieństwo Bogu Ojcu, który wyróżnił Ciebie, Bogu Synowi, który wybrał Ciebie na swojego Apostoła, Bogu Duchowi Świętemu, który prowadził i uświęcił Ciebie, Błogosławiony przez aniołów, którzy Ciebie osłaniali, Pokój i wieczne błogosławieństwo wszystkim, którzy czczą, miłują i wzywają Ciebie. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Macieja Apostoła

DZIEŃ DZIEWIĄTY
O chwalebny święty Macieju Apostole, który ożywiony palącym się płomieniem miłości Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, lśnisz w Kościele Świętym wspaniałością doskonałego świadectwa poprzez przebyte heroiczne cierpienia, uzyskaj dla nas u Twego Niebiańskiego Mistrza i Oblubieńca łaski utrzymujące nas w nieskalanej czystości, abyśmy za Twoim przykładem podążać mogli Jego śladami w ciągu całego naszego życia na ziemi, a po śmierci razem z Tobą mogli radować się w Jego chwale przez całą wieczność. Święty Macieju Apostole, zasiadający na stolicach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela, chwalebnie przybrany w purpurę męczeństwa, wyjednaj dla nas łaski, abyśmy poznali znaczenie cierpienia, jak cierpieć, jak się poświęcać, a wszystko w wierności i podporządkowaniu się Bogu aż do śmierci, abyśmy zasłużyli na przebywanie w jasności Jego Oblicza w wieczystym raju. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Macieja Apostoła

 

 

Patron Alkoholików, Alkoholizm, Bezpłodności, Koklusz, Ospa, pryszcze, pryszczyca.

Nowenna do św. Macieja Apostoła PDF

Powrót do strony głównej

Święci Patroni w chorobach

Litania do św. Macieja Apostoła

Nowenna do św. Macieja Apostoła

Wspomóż wydanie Modlitewnika dla więźniów

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 10zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 5zł!!!