NOWENNA DO ŚW. JANA KANTEGO

 

 


DZIEŃ PIERWSZY
Prośba o łaskę wiary żywej.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, potraficie zwyciężyć wszelkie przeszkody życia, pokornie Cię błagamy, obdarz nas łaską wiary żywej i spraw, abyśmy naśladując świętego Jana z Kęt, w Tobie pokładali naszą nadzieję w życiu doczesnym, a w wieczności zostali nagrodzeni za wierność Twojej nauce. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Jana Kantego.

DZIEŃ DRUGI
Prośba o ducha modlitwy.
Panie Jezu Chryste, Ty „trwając na modlitwie dałeś swoim uczniom przykład uwielbienia Ojca, a świętego Jana z Kęt obdarzyłeś szczególnym darem kontemplacji spraw, abyśmy Cię nieustannie chwalili, a naśladując pokorne życie naszego Patrona, za jego przemożnym wstawiennictwem mogli osiągnąć pomoc we wszystkich duchowych potrzebach i zachowali wierność w przeciwnościach życia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Jana Kantego.

DZIEŃ TRZECI
Prośba o miłość wśród ludzi.
Panie Jezu Chryste, Ty przez Apostoła nauczałeś: „Miłujcie się wzajemnie braterską miłością”, prosimy Cię pokornie za wstawiennictwem świętego Jana z Kęt. niestrudzonego głosiciela Ewangelii miłości, abyśmy coraz doskonałej miłowali braci tak, jak Ty nas umiłowałeś. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Jana Kantego.

DZIEŃ CZWARTY
Prośba o ducha pokuty.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Czyńcie pokutę albowiem przybliżyło się Królestwo niebieskie, spraw za przyczyną św. Jana z Kęt, który odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej, byśmy spełniali czyny pokutne, uznając je jako drogę oczyszczenia zbliżającą do szczęśliwej wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Jana Kantego.

DZIEŃ PIĄTY
Prośba o pełnienie woli Bożej.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: niech wola Ojca Niebieskiego „spełnia się na ziemi, tak jak w niebie, spraw, abyśmy za przykładem św. Jana z Kęt umiłowali pokorne i ciche pełnienie woli Twojej i w ten sposób głosili chwałę Twojego imienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Jana Kantego.

DZIEŃ SZÓSTY
Prośba o ducha miłosierdzia.
Panie Jezu Chryste, Ty dając za przykład miłosiernego Samarytanina powiedziałeś: „Idź i czyń podobnie”, a św. Jan z Kęt swoim postępowaniem głosił Ewangelię miłosierdzia więźniom, nędzarzom i wszystkim potrzebującym, spraw, abyśmy za jego przykładem realizowali podstawowe prawo Sądu Ostatecznego: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Jana Kantego.

DZIEŃ SIÓDMY
Prośba o dar świadectwa chrześcijańskiego
Panie Jezu Chryste, Ty przez Apostoła przypomniałeś nam, że na świecie jesteśmy Twoim listem „napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga Żywego”, daj nam za przyczyną świętego Jana z Kęt łaskę świadectwa chrześcijańskiego, byśmy jako „żywe tablice” otwarli przed światem swoje serca przepełnione Duchem Bożym i w ten sposób świadczyli o Twojej obecności w ludzkiej rodzinie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Jana Kantego.

DZIEŃ ÓSMY
Prośba o powołanie kapłańskie.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje”, spraw prosimy za przyczyną świętego Jana z Kęt, który z tak wielką gorliwością pełnił służbę kapłańską, aby nigdy nie zabrakło Kościołowi Świętemu godnych pracowników w Winnicy Twojej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Jana Kantego.

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Prośba o wierność Krzyżowi.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”, prosimy Cię za wstawiennictwem św. Jana z Kęt, który odznaczał się szczególną miłością tajemnicy Krzyża św. i nabożeństwem do Matki Bolesnej, abyśmy za przykładem Twojego sługi rozważali tajemnicę Męki i Śmierci Twojej i w ten sposób uczyli się miłość i osiągnęli chwałę zmartwychwstania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Jana Kantego.

(zamieszone teksty modlitw na podstawie „Nowenna do św. Jana Kantego” Imprimatur: Kuria Metropolitarna w Krakowie + Stanisław Smoleński, Vic. Gen. Ks. Jan Dyduch, Kanclerz Kurii; L 58/91, Kraków 05.01.1991r.)

 

 

Patron chorych, wzywany przez konających.

 

Nowenna do św. Jana Kantego PDF

Litania do św. Jana Kantego

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Nowenna do św. Jana Kantego

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!