MODLITEWNIK DLA WIĘŹNIÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

św. Leonard Noblac

 

 

 

 

Opracował: Adam Kaźmierczak

Zielona Góra 2018r.

 

 

SŁOWO BOŻE ZAWARTE W PIŚMIE ŚWIĘTYM O MODLITWIE:

 

„Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca.” (Jr. 29,12-13)

 

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.” (Flp. 4,6-7)

 

„Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze" (Mk. 11,24-25)

 

„Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.” (1 J. 5,14-15)

 

„…módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.”. (Jk. 5,16) (Duch Święty udoskonala sprawiedliwość przez dar pobożności, który pomaga nam zachwycać się Bogiem i kochać Go)

 

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.” (Mt. 7,7-8)

 

„Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”.(Jk 5:13-15)

 

„…zawsze powinni modlić się i nie ustawać” (Łk 18,1)”Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu...”(1Tm 2,8)”...nieustannie się módlcie!”(1Tes 5,17)”Trwajcie gorliwie na modlitwie...” (Kol 4,2)”Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych…”(Ef 6,18) „Trwajcie gorliwie na modlitwie.”(Kol 4.2.)

 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 28-30)

 

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie” (Łk 21,36)

 

„Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Łk 22,40)

 

"Módlcie się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracujcie tak, jakby wszystko zależało od was" (KKK, 2834)

 

 

MODLITWY PODSTAWOWE

 

Skład Apostolski…,

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Ojcze nasz…,

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

 

Zdrowaś Maryjo…,

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Chwała Ojcu…,

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

 

O mój Jezu…,

O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…,

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Amen.

 

Pod Twoją obronę…,

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Aniele Boży…,

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

 

 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Na początku

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Na dużych paciorkach (1 raz)

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

 

Na małych paciorkach (10 razy)

 

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

Na zakończenie (3 razy)

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

----------------------------------------------------------------

Odpust zupełny za Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Penitencjaria Apostolska 12 stycznia 2002 r. wydała akt, w którym udziela pod zwykłymi warunkami odpustu każdemu wiernemu, który "pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum". Dekret dotyczy całego terytorium Polski. Warunki to: sakramentalna spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego (Ojcze Nasz…, Wierzę w Boga…) całkowita wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny.

Obietnica Pana Jezusa:

„Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687).

 

 

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

 

Na początku:

 

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu, Amen.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen

Przepuść, zlituj się, mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

Ojcze Przedwieczny, okaż, nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie Amen. Amen. Amen.

 

Na dużych paciorkach: (1x)

 

V. Przez Niepokalane Serce Maryi Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa,

R. Na uleczenie ran dusz naszych.

 

Na małych paciorkach:(10x)

 

V. O mój Jezu, Przebaczenia i Miłosierdzia!

R. Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

 

Na zakończenie koronki (x3)

Przez Niepokalane Serce Maryi Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, Na uleczenie ran dusz naszych

 

----------------------------------------------------------------------

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa Siostrze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery.

 

OBIETNICE PANA JEZUSA dane S. Marii Marcie Chambon:

1. Przyjdźcie do Ran Moich, z sercem pałającym miłością. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasługa Krwi Mojej jest nieskończonej ceny. Mając moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać, Najświętsze Rany  dają moc nad sercem Boga.

2. Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie, niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki, z Moich przebitych Ran Udzielę wszystkiego, o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Rany. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich.

3. Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Z Moich Ran rodzą się owoce świętości. Ci, którzy czcić je będą dojdą do prawdziwego poznania Mnie.

4. W moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Moje Rany uleczą wasze grzechowe rany. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia Nabożeństwo do Moich Ran jest lekarstwom na te czasy nieprawości.

5. Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi, nabędą przez to nieskończonej zasługi i sprawią pociechy Mojemu Sercu. Zanurz wiec sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały wielką wartość.

6. Ofiaruj mi Rany Moje za grzeszników, bo ja pałam żądzą zbawienia dusz. Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczam kroplę krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez odmówienie następującej modlitwy: „Ojcze Przedwieczny ofiarowuję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych."

7. Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Masz nawet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją. Moje Święte Rany podtrzymują świat.

8. Mając Moje Rany, macie wszystko. Przez nie dokonywa się gruntownych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie.

9. Wezwania do Najświętszych Ran wyjednywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. Powinniście ciągle czerpać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. Trzeba się bardzo modlić za Kościół Święty. Dopóki Rany Moje bronić was będą, nie macie się, czego lękać, ani dla siebie, ani dla Kościoła.

10. Gdy doznajecie przykrości lub, gdy cierpienie was przygniata, złóżcie to czym prędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać „O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych Ran". Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.

11. Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapominaj czynić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Najświętsze Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. Ofiaruj swoje cierpienie w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe.

12. Dusza, która za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej chwały przyjmie ją i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło.

 

NAJŚWIĘTSZA RANA PRAWEJ RĘKI

W łączności z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i uwielbiam Ranę Twojej Prawej Ręki, o Jezu, i w tej Ranie umieszczam wszystkich Kapłanów Twego Kościoła Św. -Użycz im, ilekroć składają Twoją Najświętszą Ofiarę, żaru Twojej Świętej Miłości, by go przekazali duszom im powierzonym.

Chwała Ojcu...,

 

NAJŚWIĘTSZA RANA LEWEJ RĘKI

W łączności z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i uwielbiam Ranę świętą Lewej Ręki Twojej i w tej Ranie umieszczam wszystkich zbłąkanych i niewierzących, owych najbiedniejszych, którzy Ciebie nie znają. Dla tych dusz racz wysłać wiele gorliwych pracowników do winnicy Twojej, aby znaleźli drogę do Najświętszego Serca Twojego.

Chwała Ojcu...,

 

NAJŚWIĘTSZA RANA TWOJEJ GŁOWY

W łączności z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i uwielbiam Najświętsze Rany Twojej Głowy. W tych Ranach umieszczam wszystkich nieprzyjaciół Twojego Św. Kościoła, tych wszystkich, którzy i dziś prześladują Cię w Mistycznym Ciele Twoim. Proszę Cię, o Jezu, nawróć ich i przemień, jak Szawła przemieniłeś w Pawła, aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.

Chwała Ojcu...,

 

NAJŚWIĘTSZE RANY NÓG TWOICH

W łączności z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i uwielbiam święte Rany Nóg Twoich i składam w nich wszystkich zatwardziałych grzeszników, którzy więcej miłują świat niż Ciebie, o Jezu. Przede wszystkim tych, którzy dzisiaj rozstają się z życiem. Nie dopuść, o Jezu, by Twoja Najdroższa Krew była dla nich daremnie rozlana.

Chwała Ojcu...,

 

RANA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA

W łączności z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i uwielbiam Ranę Twojego Najświętszego Serca. W tę Ranę składam, o Jezu, moją duszę i tych wszystkich, za których chcesz, abym się modlił, przede wszystkim: wszystkich cierpiących, strapionych, prześladowanych i opuszczonych. O Najsłodsze Serce Jezusa, udziel wszystkim Twego światła i Twej łaski. Napełnij nas wszystkich Twoją Miłością i prawdziwym pokojem.

Chwała Ojcu...,

 

Wszechmogący wieczny Boże, który odkupiłeś rodzaj ludzki przez pięć Ran Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj proszącym Cię, abyśmy czcząc Jego Rany zostali zachowani od nagłej i wiekuistej śmierci. Amen.

Ojcze Niebieski, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci Twojego Najukochańszego Syna - z Nim, w Nim i przez Niego siebie według Jego intencji i w imieniu wszystkich stworzeń. Amen.

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RANY RAMIENIA CHRYSTUSA

O Najukochańszy Jezu Mój, Ty najcichszy Baranku Boży, ja, biedny grzesznik, pozdrawiam i czczę tę Ranę Twą Najświętszą, która Ci sprawiała ból bardzo dotkliwy, gdy niosłeś krzyż ciężki na Swym Ramieniu – ból cięższy i dotkliwszy niż inne Rany na Twym Świętym Ciele. Uwielbiam Cię, oddaję cześć i pokłon z głębi serca. Dziękuję Ci za tę najgłębszą i najdotkliwszą Ranę Twego Ramienia. Pokornie proszę, abyś dla tej srogiej boleści Twojej, którą wskutek tej Rany cierpiałeś, i w Imię Krzyża Twego ciężkiego, któryś na tej Ranie Świętej dźwigał, ulitować się raczył nade mną, nędznym grzesznikiem, darował mi wszystkie grzechy i sprawił, abym wstępując w Twoje krwawe ślady, doszedł do szczęśliwości wiecznej. Amen.

3x Ojcze nasz..., 3x Zdrowaś Maryjo...,

 

---------------------------------------------------

Tajemnicę nieznanej i bolesnej Rany Świętego Ramienia objawił Pan Jezus Św. Bernardowi w takich słowach: Miałem ranę na ramieniu, spowodowaną dźwiganiem krzyża, na trzy palce głęboką, w której widniały trzy odkryte kości. Sprawiła Mi ona większe cierpienie i ból, aniżeli wszystkie inne. Ludzie mało o Niej myślą, dlatego jest nieznana, lecz ty staraj się objawić ją wszystkim chrześcijanom całego świata. Wiedz, że o jakąkolwiek łaskę prosić Mnie będą przez Tę właśnie Ranę, udzielę jej. I wszystkim, którzy z miłości do tej Rany uczczą Mnie odmówieniem codziennie trzech Ojcze nasz i trzech Zdrowaś Maryjo, daruję grzechy powszednie, ich grzechów ciężkich już więcej pamiętać nie będę i nie umrą nagłą śmiercią, a w chwili konania nawiedzi ich Najświętsza Dziewica i uzyskają łaskę i zmiłowanie Moje.

 

 

KORONKA WYZWOLENIA

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

 

Na początku

 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Na dużych paciorkach (1 raz)

 

"Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni" (J 8,36).

 

Na małych paciorkach mówimy (10 razy):

 

Jezu, zmiłuj się nade mną!

Jezu, ulecz mnie!

Jezu, zbaw mnie!

Jezu, wyzwól mnie!

 

Na koniec koronki:

 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaz. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

P: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

---------------------------------------------------------------------------------

Jak odmawiamy Koronkę Wyzwolenia:

Na przykład, jeśli modlę się za siebie, mówię (na paciorkach Ojcze Nasz): Jeśli więc Syn mnie wyzwoli, wówczas będę rzeczywiście wolny. Jeśli modlę się za moją rodzinę, mówię: Jeśli więc Jezus wyzwoli moją rodzinę, wówczas moja rodzina będzie rzeczywiście wolna.

 

 

KORONKA JEDNOŚCI

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Na dużych paciorkach (1x)

P: Boże nasz Niebieski Ojcze, przez Twojego Syna, Najwyższego Kapłana i Najczystszą Ofiarę, Prawdziwego Proroka i Suwerennego Króla,

O: Wlej moc Ducha Świętego na nas i otwórz nasze serca. W Twoim Wielkim Miłosierdziu przez Matczyne Orędownictwo Najświętszej Maryi Panny, naszej Królowej, wybacz nasze grzechy, uzdrów nasze poranienia i odnów nasze serca w wierze, pokoju, miłości i radości Twojego Królestwa byśmy byli jednym w Tobie.

 

Na małych paciorkach (10x)

P: W Swoim Wielkim Miłosierdziu,

O: Wybacz nasze grzechy, ulecz nasze poranienia i odnów nasze serca byśmy byli jednym w Tobie.

 

Na zakończenie:

Słuchaj Izraelu! Pan Nasz Bóg jest Jedynym Bogiem! O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, niech Twoja władza będzie ustanowiona na Ziemi! Maryjo, Nasza Matko i Orędowniczko Wszystkich Łask, módl się i wstawiaj za nas twoje dzieci!

Święty Michale, wielki Książę i strażniku swoich ludzi, przyjdź z hufcami aniołów i świętych i obron nas!

-----------------------------------------------------

Koronka ta może być również odmawiana jako Nowenna, dziewięć razy pod rząd, jednorazowo, co godzina, lub raz na dzień.

Na Koronkę Jedności składają się modlitwy odmawiane na paciorkach różańca. Pan Jezus obiecał, że udzieli wielu duchowych, fizycznych, emocjonalnych i psychicznych uzdrowień tym, którzy modlą się tą modlitwą, o ile będzie to z pożytkiem dla ich zbawienia.

 

“Odmawiaj ta Koronkę Jedności pod Moim Królewskim Przewodem do Ojca i w Moim Imieniu jako Jezusa, Króla Wszystkich Narodów. Poprzez medytacje i wstawiennictwo Mojej Matki poproszę Ojca by wlał obfite laski i umocnił namaszczającą moc Ducha Świętego na Mój Kościół pod przewodnictwem Ojca Świętego na narody i wszystkich ludzi i wszystkie poszczególne dusze, które kocham. Ta Koronka biedzie specjalna fontanną, gdzie dusze mogą przyjść by odświeżyć i odnowić siebie i pić z wód Mojej Miłosiernej, Uzdrawiającej Miłości która wleje na nich gdy będą się modlili”.

“Módl się Moją Koronką Jedności za dusze w Czyśćcu cierpiące. Zwłaszcza one potrzebują Moich Łask Miłosierdzia, ponieważ nie mogą modlić się za siebie. Wiele będzie stopniowo oczyszczonych i mówię ci mnóstwo uwolnionych!”.

“Obiecuje dać Koronce Jedności Wielką Moc nad Mym Zranionym Przenajświętszym Sercem. Gdy będzie odmawiana z Wiarą i Zawierzeniem uleczy złamane życia Moich ludzi spowodowane grzechem, samolubstwem, błędami, sporami i brakiem jedności. Módl się tą Koronką o skruchę i przebaczenie w celu otworzenia i pojednania waszych serc z Moim byście mogli otrzymać Moje Słowo i działać zgodnie z Moją Wolą. Spowiedź, Spowiedź i jeszcze raz Spowiedź Moje dzieci! Wyznajcie Mi wasze grzechy przez Moich Kapłanów bym mógł okryć was Moim Miłosierdziem. Odmawiajcie tą Koronkę by odnowa waszych serc i umysłu przez Ducha Świętego doprowadziła do codziennego nawracania się w Wierze, Pokoju, Miłości i Radości waszych dusz. Obiecuje wam ‘Mój Pokój, Moją Boską Obecność w waszych duszach’ co zorientowani na świat ludzie nie będą mogli pojąć! Mój Pokój nie zna granic i żadnych ograniczeń! Zanosząc błagania w ten sposób, odwrócicie się od grzechu i jego destrukcyjnych konsekwencji w kierunku ciągłych coraz to większych obfitości łask Mojego Miłosierdzia”.

“Tak, w tym nabożeństwie do Mnie jako Jezusa, Króla Wszystkich Narodów, błagajcie Moje Królewskie Serce modląc się tą Koronką Jedności, która Ja Osobiście, Wasz Suweren Pan Jezus Chrystus dał wam! Módlcie się i proście o duchową pełnię i uzdrowienie waszych dusz, o zjednoczenie waszej woli z Wola Boga, o uzdrowienie waszych rodzin, przyjaciół, wrogów, związków, poświeconych Bogu, społeczności (każdego typu), krajów, narodów, świata i zjednoczenia w Moim Kościele pod przewodem Ojca Świętego! Będę udzielał wiele duchowych, fizycznych, emocjonalnych i psychologicznych uzdrowień dla tych którzy odmawiają ta modlitwę jeśli będzie to z korzyścią dla ich zbawienia zgodnie z Moja Przenajświętszą Wolą! Zjednoczenie i jedność w Duchu była Moja Własna modlitwa dla całej ludzkości i mojego Kościoła jako Mój ostatni testament zanim oddałem Moje Życie jako Zbawiciel całej ludzkości! Jako ze Jestem Jedno z Moim Ojcem i Duchem Świętym, Moja Wola jest by ludzkość byłą jednym we Mnie, by jedna Wiara, jedna Owczarnia i jeden Pasterz byli zgromadzeni razem pod Moim Suwerennym Królestwem w Swoim Panu”.

“Tak, Moi kochani, przez odmawianie tej Koronki daje wam pracę i uczę was. Zamienicie mój wielki smutek w Nieskończoną RADOŚĆ! Wasze życie będzie przypominać tamto Mojej Matki, która pracowała w Mojej Łasce przez Ducha Świętego by uformować, urodzić, wychować, pomóc, pojednać i orędować do Mnie, Waszego Boga, dusze i dusze narodów w celu uzyskania rozszerzenia Mojej Władzy w sercach Moich ludzi i by zjednoczyć całą ludzkość nawet w końcu czasów pod Władzą Mojego Boskiego Królestwa. Te wybrane dusze, które uhonorują Mnie w tym nabożeństwie będą działać podobnie i dla nich obiecuje Moje Królewskie Błogosławieństwo”.

“JA, Jezus, Syn Najwyższego, Który JESTEM Suwerennym Monarchą i PANEM, obiecuje przyznać tym duszom, które modlą się Moją Koronką Jedności pod Berłem Mojego Królestwa Miłosierdzie, Przebaczenie, i Obronę w czasie katastrof naturalnych i plag. Rozszerzę tą obietnice nie tylko dla was, ale na tych, za których się modlicie. Tak, Moi ukochani, grzech i zło popełnione przez ludzkość są tak wielkie, iż dłużej nie mogę odkładać Mojego sądu by skorygować świadomość ludzkości jako całości, lecz to Nabożeństwo i Koronka odmawiana ze skrucha, zaufaniem, i miłością uzdrowi, oszczędzi i zjednoczy dusze w Moim Miłosierdziu, które w przeciwnym razie byłyby zgubione. Jakakolwiek krzywda lub niebezpieczeństwo, duchowe lub fizyczne, czy to będzie dusza, umysł lub ciało będę chronił i okryje je Moim Płaszczem Królewskiego Miłosierdzia. Dodatkowo obiecuje pomoc Mojej Najświętszej Matki w orędowaniu na ich rzecz. Nawet, jeśli umrzesz nie będziesz potępiony, ponieważ poznałeś zbawienie i zjednoczenie w Królestwie Moim i Mojego Ojca gdzie Rządzimy z Duchem Świętym w wieczności jako Trójca Święta, Jeden Bóg”.

”Oto podniosę je odnowione, uleczę i uzdrowię ich oraz objawie im obfity pokój i bezpieczeństwo.” Jer 33:6. Koronka Jedności.

 

 

KORONKA O ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco Nieba i Ziemi, Ty, Który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo. Obroń nas, Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu, aby nas odkupić Krwią swoją. Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych. Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy: Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem "Któż jak Bóg" - przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen.[a]

 

Na dużych paciorkach (1x)

 

Wszechmogący i Miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego ustanowił przedziwną pomoc w Błogosławionej Dziewicy Maryi, spraw łaskawie, abyśmy możną Jej opieką wsparci, mogli walczyć za życia a przy śmierci osiągnąć zwycięstwo nad nieprzyjacielem dusz naszych. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa z Duchem Świętym w Twojej Chwale Wszechmogący i Miłosierny Boże Ojcze. Amen.[b]

 

Na małych paciorkach (10x)

 

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, Która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas w drodze do szczęśliwej wieczności. Amen. [c]

 

Matko Boża, Współodkupicielko Świata módl się za nami.

 

Na zakończenie dziesiątki (1x)

 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen [d]

 

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

Na zakończenie koronki

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.[e]

----------------------------------------------------------     „Bóg zawsze zwycięża!”

Historia modlitwy Potężna Niebios Królowo

Pewna pobożna osoba, którą Najświętsza Maryja Panna darzyła swymi łaskami miała w 1853 r. widzenie i ujrzała szatanów rozproszonych po całej ziemi i czyniących na niej niewypowiedziane spustoszenia. Równocześnie wzniosła serce i myśli do Najświętszej Maryi. Panny i usłyszała od Niej, że czas najwyższy wzywać Królową Aniołów, by posłała na ziemię Zastępy Niebieskie. "Matko Moja - zawołała owa osoba - Ty, która jesteś tak dobrą, czyżbyś nie mogła uczynić tego bez naszej prośby? Nie - odrzekła Najświętsza Panna - bowiem warunkiem postanowionym przez Samego Boga dla otrzymania łask jest modlitwa. Naucz mnie zatem, Matko Moja, jak mamy Cię prosić? - zawołała owa pobożna dusza i w tej samej chwili zdało się jej jakoby Najświętsza Panna nauczyła ją modlitwy "Potężna Niebios Królowo". Ta modlitwa rozszerzyła się bardzo prędko, uzyskała aprobatę wielu biskupów i arcybiskupów a Ojciec Święty Pius X reskryptem z 8 VII 1908 r. nadał 300 dni odpustu dla tych, którzy ją pobożnie odmówią.

Źródło: Dogmat świętych obcowanie zaniedbywanym i niewykorzystywanym skarbcem Kościoła. Teksty wybrane z objawień prywatnych Księdza Prałata Ottavio Michelini (zm. 15 X 1979) z książki "Confidenze di Gesu a un Sacerdote".

 

 

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

(odmawiana przez Ojca Pio)

 

  1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam Wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...,

 

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

 

  1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam", wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę...

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...,

 

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

 

  1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą", wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę...

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...,

 

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

 

O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen.

 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.

Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.

A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.

O, łaskawa,

O, litościwa

O, słodka Panno Maryjo.

 

Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Tą modlitwą Ojciec Pio codziennie prosił Boga w intencjach wszystkich, którzy polecali się jego modlitwom.

 

 

TAJEMNICE KORONKI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

 

Na początku:

 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

PIERWSZY DZIESIĄTEK

Na dużych paciorkach (1 x)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

 

Na małych paciorkach (10x)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus "który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego".

 

Na zakończenie dziesiątka (1x)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

O Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego módl się za nami.

 

DRUGI DZIESIĄTEK

Na dużych paciorkach (1 x)

Ojcze nasz…,

 

Na małych paciorkach (10x)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus "który niech nam udzieli Ducha Świętego pomnoży i umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość".

 

Na zakończenie dziesiątka (1x)

Chwała Ojcu…,

O Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego módl się za nami.

 

TRZECI DZIESIĄTEK

Na dużych paciorkach (1 x)

Ojcze nasz…,

 

Na małych paciorkach (10x)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus "który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci, prowadzi, rządzi i uświęci".

 

Na zakończenie dziesiątka (1x)

Chwała Ojcu…,

O Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego módl się za nami.

 

CZWARTY DZIESIĄTEK

Na dużych paciorkach (1 x)

Ojcze nasz…,

 

Na małych paciorkach (10x)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, "który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością".

 

Na zakończenie dziesiątka (1x)

Chwała Ojcu…,

O Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego módl się za nami.

 

PIĄTY DZIESIĄTEK

Na dużych paciorkach (1 x)

Ojcze nasz…,

 

Na małych paciorkach (10x)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus "który niech nam ześle siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego co złe"

 

Na zakończenie dziesiątka (1x)

Chwała Ojcu…,

O Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego módl się za nami.

 

Na zakończenie Koronki:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa, przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen. Ojcze Niebieski, ofiarujemy Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy, przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze, Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. Amen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Jest to jedna z najcenniejszych modlitw ku czci Ducha Świętego. Dnia 2 grudnia 1930 r. objawił Pan Jezus zmarłej w 1956 r. Świątobliwej matce Katarzynie Vogl z Monachium: "Droga duszo, prawie wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro duszy; Ducha Świętego. Stąd te ciemności na całym świecie i to pomieszanie języków. Duch Święty jest wszędzie wyłączany, pomijany, a przecież nikt nie może nic uczynić bez Ducha Świętego. Toteż nie możesz Mi wraz z Maryją i przez Maryję potężniejszej modlitwy jak Koronkę do Ducha Świętego w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze". I jeszcze raz zapewniał ją Jezus 30 stycznia 1931 r. "Moje dziecko, ty nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości, która mieści się w prośbach Koronki do Ducha Świętego. Odmawiaj ją bardzo często i z wielkim nabożeństwem. Ja w zamian za to poślę wam wielkich mężów, którzy są całkowicie napełnieni Duchem Świętym. Oni będą mówili do ludu o Duchu Miłości i Prawdy, żeby wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Dopiero wówczas pozna wielu swoje zaślepienie i zrozumieją, co prowadzi do pokoju...Z prośbą o takich mężów należy wiele, wiele koronek do Ducha Świętego odmawiać"

Już w uroczystość Maryi z Góry Karmel dnia 16 lipca 1930 r. przynaglała ją Matka Boża: "Dziecko, ty wiesz, że bez Ducha Świętego nikt nic pojąć nie może. Jestem Oblubienicą Ducha Świętego. Wzywaj Mnie, jak tylko możesz często w Koronce do Ducha Świętego. Te prośby, które są w niej zawarte zostaną za Moim wstawiennictwem w szczególny sposób wysłuchane przez Trójce Przenajświętszą. Powiedz swemu kierownikowi duszy, by tę koronkę wydał drukiem, żeby była wszędzie rozpowszechniona i pilnie odmawiana. Dzięki tym łaskom zostanie ludzkość znowu napełniona miłością. Duch Święty jest przecież Duchem Miłości.

 

 

LITANIA DO ŚW. CHARBELA-CUDOTWÓRCY UZDROWICIELA ZE WSCHODU, MISTYKA I PUSTELNIKA

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.

Święty Charbelu, módl się za nami.

Święty Charbelu, żyjący Cudzie Boga, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Bohaterze pobożności, Miłości i Wiary, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, lekarstwo uzdrawiające dusze i ciało, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, hojny Dawco, przepełniający wszystko, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Pustelniku zdumiewającymi cudami słynący, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Baranku pokorny z sercem pełnym współczucia, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Aromacie drogocenny przenikający świat, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Wielki Sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Przykładzie pobożności, zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, hojny Dawco napełniający błogosławieństwami Stworzenia, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Światło Oświecające Kościół Boży, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, wdzięczny Powierniku wysłuchujący próśb Wiernych, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Niewinny i Posłuszny ponad wszelką chwalę, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Głosie wołający i budzący sumienia, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Aniele w naturze człowieka, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, bezcenny Klejnocie Zakonów, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, Skarbie nasz i wieczna chlubo, umocnij naszą wiarę.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

 

Módl się za nami św. Charbelu, wielki Pustelniku Boga

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Ty św. Charbela kapłana i pustelnika porwałeś i zraniłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im Miłosierdzie. Spraw, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i sposobach uświęcania się. Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie św. Charbela wzór jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski, o którą Cię prosimy (wymienić łaskę, o którą prosimy). Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. CYRIAKA RZYMIANINA – „PATRONA CHRONIĄCEGO OD OPĘTANIA

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami.

Święty Józefie, Wspomożycielu w każdej potrzebie, módl się za nami.

Święty Cyriaku, dzielny Diakonie, módl się za nami.

Święty Cyriaku, Męczenniku Chrystusowy, módl się za nami.

Święty Cyriaku, potężny Egzorcysto, módl się za nami.

Święty Cyriaku, potężny Orędowniku w niebezpieczeństwie, módl się za nami.

Święty Cyriaku, jaśniejące Zwierciadło wiary, módl się za nami.

Święty Cyriaku, Postrachu piekła, módl się za nami.

Święty Cyriaku, Adwokacie w godzinę śmierci, módl się za nami.

Święty Cyriaku, Wzorze cierpliwości w nieszczęściu, módl się za nami.

Święty Cyriaku, Wzgardzicielu tego świata, módl się za nami.

Święty Cyriaku, dzielny Mistrzu wiary, módl się za nami.

Święty Cyriaku, potężny Patronie umierających, módl się za nami.

Święty Cyriaku, w pokusach przeciw wierze, módl się za nami.

Święty Cyriaku, w przeciwnościach i próbach, módl się za nami.

Święty Cyriaku, w niepokoju i pożądliwości, módl się za nami.

Święty Cyriaku, w każdej walce, módl się za nami.

Święty Cyriaku, w każdej pokusie, módl się za nami.

Święty Cyriaku, w każdej chorobie, módl się za nami.

Święty Cyriaku, we wszystkich potrzebach, módl się za nami.

Święty Cyriaku, w lęku i trwodze, módl się za nami.

Święty Cyriaku, w zagrożeniach zbawienia módl się za nami.

Święty Cyriaku, w zagrożeniach czci, módl się za nami.

Święty Cyriaku, w zagrożeniach godności, módl się za nami.

Święty Cyriaku, w zagrożeniu majątku, módl się za nami.

Święty Cyriaku, w każdym niebezpieczeństwie, módl się za nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od grzechu każdego, wybaw nas, Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami Święty Cyriaku.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty obdarzyłeś Świętego Cyriaka nadzwyczajnymi łaskami, prosimy Cię abyś łaskawie wysłuchał próśb wszystkich, którzy wzywają jego wstawiennictwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa za wstawiennictwem św. Cyriaka:

O Panie i Boże mój! Postanawiam i przyrzekam Ci szczerze, iż odtąd będę miłował każdego człowieka z całego serca i ze wszystkich sił, jako też z miłości ku Tobie dobrze będę mu życzyć i czynić. Obiecuję Ci, dobry Boże, nie pominąć żadnej sposobności okazania tej miłości uczynkiem, gdyż sam łaknę miłosierdzia Twego i pragnę gorąco Twej miłości. Przez Pana naszego. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. DOBREGO ŁOTRA DYZMY - „PATRONA ZŁODZIEI, WIĘŹNIÓW”

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Św. Dyzmo, zwycięzco samego siebie, módl się za nami.

Św. Dyzmo, pocieszycielu czekających na śmierć, módl się za nami.

Św. Dyzmo, pomocy konających, módl się za nami.

Św. Dyzmo, ozdobo Kościoła Chrystusowego, módl się za nami.

Św. Dyzmo, patronie grzeszników powracających do Boga, módl się za nami.

Św. Dyzmo, który sam powróciłeś do Boga w ostatniej chwili życia, módl się za nami.

Św. Dyzmo, patronie skazanych na śmierć i umierających, módl się za nami.

Św. Dyzmo, o którym pisze w swojej Ewangelii św. Łukasz, że zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa, módl się za nami.

Św. Dyzmo, któremu Jezus obiecał, że jeszcze dziś będzie z Nim w raju, módl się za nami.

Św. Dyzmo, uczysz, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga, módl się za nami.

Św. Dyzmo, pierwszy zmarły święty, módl się za nami.

Św. Dyzmo, rozgrzeszony przez Chrystusa, módl się za nami.

Św. Dyzmo, wzorze doskonałego żalu za grzechy, módl się za nami.

Św. Dyzmo, sprawiedliwie odbierający słuszną karę za swoje uczynki, módl się za nami.

 

O dokonanie reszty życia naszego w pokoju i pokucie Pana prośmy – Racz dać, o Panie, O chrześcijańskie zakończenie życia naszego, bezbolesne, bez zawstydzenia, spokojne i o dobrą odpowiedź na budzącym bojaźń Sądzie Chrystusa, prośmy Najświętszą, Przeczystą, Błogosławioną, Pełną Chwały Bogarodzicę i zawsze Dziewicę Maryję ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, siebie i innych ludzi, i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy – Tobie, o Panie

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Boże, oczyść mnie grzesznego i zmiłuj się

 

Módlmy się: Panie, Boże nasz, którego władza jest nieogarniona i chwała niedościgniona, którego miłosierdzie jest bez miary i miłość do człowieka niewypowiedziana. Ty sam, Władco, w łaskawości Twojej wspomnij na mnie. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń mnie, Boże, łaską Twoją. Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika mistycznej Twojej drogi, gdyż nie zdradzę Twoim wrogom tajemnicy ani też nie pocałuje Ciebie jak Judasz, lecz jak łotr wyznaję Ciebie: Wspomnij mnie, Panie, w królestwie Twoim.

 

 

LITANIA DO ŚW. ERAZMA- PATRON LUDZI DOZNAJĄCYCH WIELKICH BÓLÓW FIZYCZNYCH

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święty Erazmie, módl się za nami.

Święty Elmo, módl się za nami.

Sławny biskupie Antiochii, módl się za nami.

Pasterzu prawy i pobożny, módl się za nami.

Gorliwy kaznodziejo, módl się za nami.

Gorliwy wyznawco, módl się za nami.

Więziony i okrutnie torturowany, módl się za nami.

Cierpiący dla imienia Chrystusa, módl się za nami.

Mężnie znoszący boleści, módl się za nami.

Doświadczony cierpieniem, módl się za nami.

Uwolniony z więzienia przez św. Michała Archanioła, módl się za nami.

Wierny aż do końca, módl się za nami.

Patronie w bólach brzucha, módl się za nami.

Patronie w chorobach żołądka i jelit, módl się za nami.

Opiekunie podróżujących po morzu, módl się za nami.

Wspomożycielu w każdej potrzebie, módl się za nami.

Rozumiejący nasze cierpienia i bóle, módl się za nami.

Ucieczko nasza w boleściach, módl się za nami.

Wspierający nas w niedolach, módl się za nami.

Pośredniku możny u Boga, módl się za nami.

Święty całego świata, módl się za nami.

Chwalebny i łaskami wsławiony, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami św. Erazmie.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Wszechmogący Boże, przykładem i modlitwą Twoich świętych otwierasz nam, słabym ludziom, drogę ku Tobie, spraw, prosimy, byśmy za wstawiennictwem i przykładem świętego Erazma pewnie podążali do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

 

LITANIA DO ŚW. EXPEDYTA MĘCZENNIKA- NAJŁASKAWSZEGO POŚREDNIKA W PRZYPADKACH NAGŁYCH I WAŻNYCH, STRON SĄDOWYCH

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Św. Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami.

Św. Expedycie, niezłomny szermierzu wiary, módl się za nami.

Św. Expedycie, wierny aż do zgonu, módl się za nami.

Św. Expedycie, który straciłeś wszystko dla pozyskania Jezusa, módl się za nami.

Św. Expedycie, chłostany rózgami, módl się za nami.

Św. Expedycie, chwalebnie ginący pod mieczem, módl się za nami.

Św. Expedycie, odbierający od Boga koronę sprawiedliwości i miłości, módl się za nami.

Św. Expedycie, Patronie młodzieży, módl się za nami.

Św. Expedycie, Wzorze żołnierzy, módl się za nami.

Św. Expedycie, Opiekunie podróżnych, módl się za nami.

Św. Expedycie, Orędowniku grzeszników, módl się za nami.

Św. Expedycie, Lekarzu przywracający zdrowie, módl się za nami.

Św. Expedycie, Pośredniku zwaśnionych, módl się za nami.

Św. Expedycie, Pomocniku w naglących sprawach, nauczający nas jak mamy „dziś" pracować na zbawienie, a nie odkładać do jutra, módl się za nami.

Św. Expedycie, Opiekunie nasz w godzinie śmierci, módl się za nami.

Św. Expedycie, Najwierniejsze oparcie tych, którzy Tobie ufają, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, św. Expedycie.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Łaskawy i Wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadzieję w Tobie pokładających, proszę Cię przez zasługi i przyczynę Świętego Expedyta, Męczennika Twego, nie gardź naszymi prośbami, ale racz je łaskawie wysłuchać ku chwale Twojej i pożytkowi dusz naszych. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚWIĘTEJ FAUSTYNY- APOSTOŁKI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego, módl się za nami.

Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa Wcielonego Miłosierdzia, módl się za nami.

Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela, módl się za nami.

Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia, módl się za nami.

Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym, módl się za nami.

Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego, módl się za nami.

Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego, módl się za nami.

Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie, módl się za nami.

Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata, módl się za nami.

Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu, módl się za nami.

Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia, módl się za nami.

Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana, módl się za nami.

Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża, módl się za nami.

Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych, módl się za nami.

Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy, módl się za nami.

Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi, módl się za nami.

Święta Faustyno, miłująca Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa, módl się za nami.

Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą, módl się za nami.

Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją, módl się za nami.

Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością, módl się za nami.

Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą, módl się za nami.

Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością, módl się za nami.

Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej, módl się za nami.

Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby, módl się za nami.

Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych, módl się za nami.

Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci, módl się za nami.

Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych, módl się za nami.

Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących, módl się za nami.

Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających, módl się za nami.

Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników, módl się za nami.

Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi, módl się za nami.

Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu, módl się za nami.

Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Módl się za nami święta Faustyno.

Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia.

 

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa świętej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU-KTÓRY ROK SIEDZIAŁ W WIĘŹNIU

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami.

Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi, módl się za nami.

Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej, módl się za nami.

Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa, módl się za nami.

Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej, módl się za nami.

Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych, módl się za nami.

Święty Franciszku, znamionami męki Jezusowej ozdobiony, módl się za nami.

Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony, módl się za nami.

Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą, módl się za nami.

Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony, módl się za nami.

Święty Franciszku, miłujący pokorę, módl się za nami.

Święty Franciszku, wzorze pokuty, módl się za nami.

Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa, módl się za nami.

Święty Franciszku, krysztale czystości, módl się za nami.

Święty Franciszku, dobrami świata gardzący, módl się za nami.

Święty Franciszku, patriarcho ubogich, módl się za nami.

Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych, módl się za nami.

Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów, módl się za nami.

Święty Franciszku, heroldzie wielkiego Króla, módl się za nami.

Święty Franciszku, pogromco szatana, módl się za nami.

Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego, módl się za nami.

Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej, módl się za nami.

Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro, módl się za nami.

Święty Franciszku, zwycięzco złości świata, módl się za nami.

Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich, módl się za nami.

Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących, módl się za nami.

Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy, módl się za nami.

Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga, módl się za nami.

Święty Franciszku, święty nasz Ojcze, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami święty nasz Ojcze Franciszku.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego Sługi Serafickiego Franciszka, daj nam prosimy, łaskę Twoją, abyśmy za Jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Franciszek W 1202 r. wziął udział w wojnie między Asyżem a Perugią. Przygoda ta zakończyła się dla niego niepowodzeniem i niewolą. Podczas rocznego pobytu w więzieniu Franciszek osłabł i popadł w długą chorobę i się nawrócił.

 

 

LITANIA DO ŚW. IDZIEGO –„PATRONA TRUDNEJ SPOWIEDZI”

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.

 

Święty Idzi, w królewskim domu urodzony, módl się za nami.

Święty Idzi, od młodości pobożny, módl się za nami.

Święty Idzi, miłością Boga pałający, módl się za nami.

Święty Idzi, hojny dla ubogich, módl się za nami.

Święty Idzi, chorego leczący, módl się za nami.

Święty Idzi, aniele czystości, módl się za nami.

Święty Idzi, złem świata gardzący, módl się za nami.

Święty Idzi, szczodry dla ubogich, módl się za nami.

Święty Idzi, przed złym duchem broniący, módl się za nami.

Święty Idzi, nieprzyjacielu próżnej sławy, módl się za nami.

Święty Idzi, ochłodo dla cierpiących, módl się za nami.

Święty Idzi, gołębico na pustyni za Bogiem tęskniąca, módl się za nami.

Święty Idzi, pochodnio w ciemnej jaskini święcąca, módl się za nami.

Święty Idzi, doskonały naśladowco świętych pustelników, módl się za nami.

Święty Idzi, światło przez Boga światu objawione, módl się za nami.

Święty Idzi, męczenniku postrzał cierpiący, módl się za nami.

Święty Idzi, nauczycielu króla w zbawieniu duszy, módl się za nami.

Święty Idzi, kamieniu węgielny Kościoła, módl się za nami.

Święty Idzi, skuteczny propagatorze Bożej chwały, módl się za nami.

Święty Idzi, apostole w nauczaniu ludzi nauki chrześcijańskiej, módl się za nami.

Święty Idzi, opacie wielu świątobliwych braci, módl się za nami.

Święty Idzi, zyskujący wiele dusz dla owczarni Chrystusowej, módl się za nami.

Święty Idzi, orędowniku u Boga za grzesznikami, módl się za nami.

Święty Idzi, skuteczny wspomożycielu proszących Ciebie, módl się za nami.

Święty Idzi, w niebie wiecznie Boga wielbiący, módl się za nami.

Święty Idzi, na górze wyszkowskiej od wieków sławiony, módl się za nami.

Święty Idzi, wspierający we wszystkich potrzebach, módl się za nami.

Święty Idzi, Patronie miasta Wyszkowa i całej okolicy, módl się za nami.

Święty Idzi, prosimy Cię pokornie, przyczyń się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami św. Idzi

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś nas przez zasługi chwalebnego Pustelnika i Wyznawcy - św. Idziego, od wszelkich utrapień Swoją mocą wybawić raczył, pomóż nam, niegodnym sługom Twoim, pomocy Jego wzywającym, abyśmy od naszych grzechów uwolnieni wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. IWO HÉLORY Z BRETANII - „ADWOKATA BIEDAKÓW”

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Iwo Hélory, módl się za nami.

Sławny przewodniku prawników, módl się za nami.

Pełen sprawiedliwości, módl się za nami.

Ozdobo jurysprudencji, módl się za nami.

Obdarzony wiedzą spraw boskich i ludzkich, módl się za nami.

Biegły w rozeznaniu tego, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe, módl się za nami.

Znawco prawa boskiego i ludzkiego, módl się za nami.

Mówco najsprawniejszy, módl się za nami.

Rozjemco doskonale bezstronny, módl się za nami.

Sędzio najsprawiedliwszy, módl się za nami.

W równej mierze promieniujący, módl się za nami.

Tak w dziedzinie prawa jak i cnót niezwykle biegły, módl się za nami.

Święty kapłanie nieskazitelnej sprawiedliwości, módl się za nami.

Najsubtelniejszy doktorze obojga praw, módl się za nami.

Chlubo świętych praw Kościoła, módl się za nami.

Opiekunie biedaków, módl się za nami.

Obrońco wdów, módl się za nami.

Kuratorze w sporach małoletnich, módl się za nami.

Rzeczniku uciśnionych, módl się za nami.

Osłono udręczonych, módl się za nami.

Palmo biegłych w prawie, módl się za nami.

Zwierciadło obrońców, módl się za nami.

Wzorze sędziów, módl się za nami.

Podporo sądów, módl się za nami.

Symbolu sprawiedliwych, módl się za nami.

Latarnio i schronienie wszystkich prawych, módl się za nami.

Najstaranniejszy pisarzu niebieskiego konsystorza, módl się za nami.

Najwierniejszy orędowniku wspólnoty chrześcijańskiej, módl się za nami.

Najsłynniejszy profesorze prawa i sprawiedliwości, módl się za nami.

Niebieski dziekanie wydziału prawa, módl się za nami.

Boski zarządco pobożnych fundacji, módl się za nami.

Kanclerzu uniwersytetu cnót wszelkich, módl się za nami.

Czcigodny rektorze sądów sprawiedliwych, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, święty Iwo Hélory,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

LITANIA DO ŚW. JANA APOSTOŁA – „PATRON PRZY PISANIU PISM

NP. SĄDOWYCH”

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.

Święty Janie, synu Zebedeusza, módl się za nami.

Święty Janie, synu Gromu, módl się za nami.

Święty Janie, Rybaku z Galilei, módl się za nami.

Święty Janie, Bracie Jakubowy, módl się za nami.

Święty Janie, Uczniu św. Jana Chrzciciela, módl się za nami.

Święty Janie, powołany przez Chrystusa Pana do Grona Dwunastu, módl się za nami.

Święty Janie, Umiłowany Uczniu Mistrza z Nazaretu, módl się za nami.

Święty Janie, wiernie słuchający Dobrej Nowiny, módl się za nami.

Święty Janie, wspaniały Apostole, módl się za nami.

Święty Janie, świadku wskrzeszenia córki Jaira, módl się za nami.

Święty Janie, oglądający jaśniejące Oblicze Pana przemienienia na górze Tabor, módl się za nami.

Święty Janie, spoczywający na piersi Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy, módl się za nami.

Święty Janie, przyjmujący Ciało i Krew z Rąk Chrystusa, módl się za nami.

Święty Janie, wybrany do czuwania w Getsemani, módl się za nami.

Święty Janie, trwający z Matką Bolesną przy konającym Zbawicielu na Golgocie, módl się za nami.

Święty Janie, słuchający ostatnich słów Boga – Człowieka, módl się za nami.

Święty Janie, Opiekunie Matki Chrystusa, módl się za nami.

Święty Janie, biegnący do Grobu w poranek wielkanocny, módl się za nami.

Święty Janie, trwający na modlitwie w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Świętego, módl się za nami.

Święty Janie, autorze natchniony Ewangelii, módl się za nami.

Święty Janie, piszący listy i Apokalipsę, módl się za nami.

Święty Janie, Sługo Zbawiciela, módl się za nami.

Święty Janie, Patronie Emerytów i Rencistów, módl się za nami.

Święty Janie, Orędowniku nasz u Tronu Bożego, módl się za nami.

Święty Janie, Wzorze życia świętego, módl się za nami.

Święty Janie, Patronie nasz, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Wspomóż nas, możny Patronie.

Bo w Tobie pokładamy ufność.

 

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, który dałeś ludziom Swego Jedynego Syna, w Jego Imię i za wstawiennictwem Świętego Jana Apostoła, prosimy pokornie, abyś raczył wysłuchać modlitwy Kościoła Chrystusowego, naszej parafii i każdego, kto się Twej woli poddaje. Amen.

 

LITANIA DO ŚW. JUDY TADEUSZA-„ PATRON W SPRAWACH BEZNADZIEJNYCH”

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

 

Św. Judo Tadeuszu, módl się za nami.

Św. Judo, chwalebny Apostole, módl się za nami.

Św. Judo, gorliwy wyznawco, módl się za nami.

Św. Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa, módl się za nami.

Św. Judo, wierny sługo Boży, módl się za nami.

Św. Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany, módl się za nami.

Św. Judo, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami.

Św. Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający, módl się za nami.

Św. Judo, w obronie wiary świętej śmiało występujący, módl się za nami.

Św. Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący, módl się za nami.

Św. Judo, prześladowanie dla wiary świętej cierpiący, módl się za nami.

Św. Judo, krwią swoją wiarę świętą stwierdzający, módl się za nami.

Św. Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych, módl się za nami.

Św. Judo, Orędowniku możny, módl się za nami.

 

Abyśmy z grzechów naszych powstali, módl się za nami.

Abyśmy szczerze pokutowali, módl się za nami.

Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli, módl się za nami.

Abyśmy w cnocie postępowali, módl się za nami.

Abyśmy w jedności i zgodzie żyli, módl się za nami.

Abyśmy w wierze niezachwianie trwali, módl się za nami.

Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli, módl się za nami.

Abyśmy nigdy w rozpacz nic wpadli, módl się za nami.

Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali, módl się za nami.

Abyśmy sami od jedności Kościoła Katolickiego nie odstąpili, módl się za nami.

Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli, módl się za nami.

Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 

 

 

 

 

LITANIA DO ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ-

„PATRONKI POMAGAJĄCEJ W ZDOBYWANIU MĄDROŚCI ŻYCIOWEJ OPARTEJ NA FUNDAMENCIE NAUK CHRZEŚCIJAŃSKICH, W TYM PRAWA”

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Katarzyno, módl się za nami.

Święta Katarzyno, dziewico i męczenniczko, módl się za nami.

Święta Katarzyno, oblubienico Chrystusa, módl się za nami.

Święta Katarzyno, napełniona darami Ducha Świętego, módl się za nami.

Święta Katarzyno, wzorze cnoty czystości, módl się za nami.

Święta Katarzyno, pałająca gorliwością w nawracaniu niewierzących do świętej wiary, módl się za nami.

Święta Katarzyno, ucieczko pozostających w ciemnościach, módl się za nami.

Święta Katarzyno, szczególna patronka uczącej się młodzieży, módl się za nami.

Święta Katarzyno, przewodniczko oślepionych błędami, módl się za nami.

Święta Katarzyno, wskazująca drogę do prawdy, módl się za nami.

Święta Katarzyno, nawracająca do Chrystusa możnych tego świata, módl się za nami.

Święta Katarzyno, dyskutująca z uczonymi, módl się za nami.

Święta Katarzyno, nieustraszona okrutnymi mękami, módl się za nami.

Święta Katarzyno, pogrzebana na Górze Synaj, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami święta Katarzyno, Dziewico i Męczenniczko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, od Ciebie święta Katarzyna otrzymała siłę zniesienia męczeństwa, niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą zawsze uprasza łaskę do przezwyciężenia pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. LEONARD Z NOBLAC- „PATRON WYZWALANIA WIĘŹNIÓW Z KAJDAN”

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święty Leonardzie, wierny sługo Maryi, módl się za nami.

Święty Leonardzie, ubóstwa apostolskiego wzorze, módl się za nami.

Święty Leonardzie, ojcze ubogich, módl się za nami.

Święty Leonardzie, między ubogimi dobrowolnie najuboższy, módl się za nami.

Święty Leonardzie, przykładzie pokory, módl się za nami.

Święty Leonardzie, gardzący służbą króla doczesnego dla tym gorliwszej służby Królowi nad Królami, módl się za nami.

Święty Leonardzie, wielki miłośniku samotności i umartwienia, módl się za nami.

Święty Leonardzie, zbawienia dusz ludzkich jedynie pragnący, módl się za nami.

Święty Leonardzie, w pracach dla zbawienia bliźniego niestrudzony, módl się za nami.

Święty Leonardzie, gorliwy opiekunie więźniów, módl się za nami.

Święty Leonardzie, miedzy niewiernymi niestrudzony głosicielu Chrystusa, módl się za nami.

Święty Leonardzie, mężu Boży, słowem i przykładem do miłości Chrystusa zachęcający, módl się za nami.

Święty Leonardzie, któryś kraje swoje słowem Bożym napełnił, módl się za nami.

Święty Leonardzie, w nawałnościach pokus światowych mężna podporo, módl się za nami.

Święty Leonardzie, rodzących w boleściach skuteczny orędowniku, módl się za nami.

Święty Leonardzie, w życiu i po śmierci niezliczonymi cudami słynący, módl się za nami.

Święty Leonardzie, wiarą swą nad mocami piekielnymi panujący, módl się za nami.

Święty Leonardzie, we wszystkich chorobach tkliwy opiekunie, módl się za nami.

Święty Leonardzie, wiernych swoich czcicieli dobroczyńco i opiekunie, módl się za nami.

Święty Leonardzie, na ziemi naszej w Tyszowcach od wieków czczony, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami święty Leonardzie,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś nam dał w życiu i czynach św. Leonarda wzór pokory i miłości bliźniego, racz wysłuchać nas niegodnych, aby sługa Twój na ziemi naszej od wieków czczony, nie wypuszczał ze swej opieki wiernego ludu polskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Boże, któryś św. Leonardowi udzielił cudownej mocy wyzwalania więźniów z kajdan, za Jego pośrednictwem i przez Jego zasługi prosimy Cię, racz nas wybawić z więzów grzechów naszych i od niewoli szatańskiej zachowaj nas na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

LITANIA DO ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORT- „WIĘŹNIA MARYI”

 

Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas, Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Ludwiku Mario de Montfort, módl się za nami.

Wierny Uczniu Jezusa Chrystusa, Mądrości Wcielonej, módl się za nami.

Serce posłuszne Duchowi Świętemu, módl się za nami.

Głosicielu Krzyża i Różańca, módl się za nami.

Niewolniku Miłości Jezusa w Maryi, módl się za nami.

Mistrzu prawdziwego oddania się Matce Bożej, módl się za nami.

Człowieku modlitwy i umartwienia, módl się za nami.

Człowieku ciszy i oddalenia od świata, módl się za nami.

Przykładzie posłuszeństwa i miłości, módl się za nami.

Wielce oddany Synu Kościoła, módl się za nami.

Wzorze kapłana i misjonarza, módl się za nami.

Założycielu zgromadzeń zakonnych, módl się za nami.

Propagatorze służby Kościołowi wśród świeckich, módl się za nami.

Przyjacielu chorych i ubogich, módl się za nami.

Chrześcijański Wychowawco młodzieży, módl się za nami.

 

Wyjednaj nam ducha Wiary, Święty Ludwiku Mario de Montfort.

Wyjednaj nam ducha modlitwy, Święty Ludwiku Mario de Montfort.

Wyjednaj nam zrozumienie Krzyża, Święty Ludwiku Mario de Montfort.

Wyjednaj nam Twoje prawdziwe oddanie się Maryi, Święty Ludwiku Mario de Montfort.

Wyjednaj nam Twoje umiłowanie Kościoła, Święty Ludwiku Mario de Montfort.

Wyjednaj nam Twoje męstwo w próbach, Święty Ludwiku Mario de Montfort.

Wyjednaj nam Twojego misyjnego ducha, Święty Ludwiku Mario de Montfort.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Święty Ludwiku Mario de Montfort, wstawiaj się za nami.

Módlmy się: Panie, który rozpaliłeś w sercu świętego Ludwika Marii de Montfort żarliwe pragnienie głoszenia ludziom Ewangelii Twojego Syna, pozwól abyśmy za jego przyczyną, pod przewodnictwem Maryi, byli posłuszni Twojemu Duchowi i stali się niestrudzonymi apostołami Twojego Królestwa, wrażliwymi na głosy ubogich, w służbie bliźniemu. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

LITANIA DO ŚW. MARCINA Z TOURS- PATRONA WIĘŹNIÓW

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo módl się za nami.

Święty Marcinie, uczniu Chrystusa, módl się za nami.

Święty Marcinie, który podzieliłeś się swym płaszczem, módl się za nami.

Święty Marcinie, świadku miłości Boga i bliźniego, módl się za nami.

Święty Marcinie, otwarty na łaski Ducha Świętego, módl się za nami.

Święty Marcinie, przykładzie doskonałości ewangelicznej, módl się za nami.

Święty Marcinie, pokorny w wierze, módl się za nami.

Święty Marcinie, ojcze zakonników, módl się za nami.

Święty Marcinie, wzorze życia kapłańskiego, módl się za nami.

Święty Marcinie, przykładzie do naśladowania dla rzymskich żołnierzy i dla wszystkich tych, którzy pragną służyć swym braciom, módl się za nami.

Święty Marcinie, założycielu Kościoła w Tours, módl się za nami.

Święty Marcinie, dobry pasterzu na podobieństwo Chrystusa, módl się za nami.

Święty Marcinie, ewangelizatorze ludów, módl się za nami.

Święty Marcinie, odważny obrońco Kościoła, módl się za nami.

Święty Marcinie, sługo chwały Bożej, módl się za nami.

Święty Marcinie, blasku ludu umiłowanego, módl się za nami.

Święty Marcinie, który poświęcałeś całe noce na modlitwę, módl się za nami.

Święty Marcinie, który modliłeś się o zbawienie wszystkich ludzi, módl się za nami.

Święty Marcinie, obdarzający wszystkich przyjaźnią braterską i wymagającą, módl się za nami.

Święty Marcinie, którego mądrość oświecała pogan, módl się za nami.

Święty Marcinie, który swoją roztropnością ochraniałeś bliźnich, módl się za nami.

Święty Marcinie, którego siła wewnętrzna dodawała odwagi i nadziei innym, módl się za nami.

Święty Marcinie, którego czystość zwyciężała szatana, módl się za nami.

Święty Marcinie, którego współczucie dodawało otuchy sercom ubogich, módl się za nami.

Święty Marcinie, którego miłosierdzie jednało grzeszników z Bogiem, módl się za nami.

Święty Marcinie, łagodny i pokornego serca na wzór Chrystusa, módl się za nami.

Święty Marcinie, miłowany przez ubogich, módl się za nami.

Święty Marcinie, pocieszycielu strapionych, módl się za nami.

Święty Marcinie, przez którego Chrystus dokonywał cudów, módl się za nami.

Święty Marcinie, przez którego Chrystus uzdrawiał chorych, módl się za nami.

Święty Marcinie, przez którego Chrystus wyganiał złe duchy, módl się za nami.

Święty Marcinie, który swym świętym życiem ukazywałeś nam piękno Bożej miłości, módl się za nami.

Święty Marcinie, który przez głoszenie tajemnicy Krzyża, pozwoliłeś odkryć żywym i umarłym siłę zmartwychwstania, módl się za nami.

Święty Marcinie, dokonujący cudów w imię Boże, módl się za nami.

Święty Marcinie, opiekunie naszego kraju i ludów Europy, módl się za nami.

Święty Marcinie, wznoszący kościoły, módl się za nami.

Święty Marcinie, fundujący klasztory, módl się za nami.

Święty Marcinie, niestrudzony sługo Kościoła Świętego, módl się za nami.

Święty Marcinie, którego śmierć rozradowała niebiosa i ubogaciła łaską naszą ziemię, módl się za nami.

Święty Marcinie, którego pamięć czcimy od wieków, módl się za nami.

Święty Marcinie, którego świętość prowadzi nas już teraz do jedności z Bogiem, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

 

Ustanowił go panem domu swego

I zarządcą wszystkich posiadłości swoich

 

Módlmy się: Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i przez śmierć świętego Marcina, biskupa odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

 

LITANIA DO ŚW. MARII MAGDALENY „PATRONKI WIĘŹNIÓW

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.

Rodząca się na nowo dla łaski Bożej, módl się za nami.

Patronko pokutujących grzeszników, módl się za nami.

Niewiasto ewangeliczna, módl się za nami.

Niewiasto żyjąca miłością wdzięczności za uzdrowienie z niemocy, módl się za nami.

Uczennico Chrystusa Pana, porzucająca wszystko dla swego Nauczyciela, módl się za nami.

Uczennico zawsze gotowa spełniać Boże polecenia, módl się za nami.

Niewiasto pełna szczerych uczuć i gotowa do wszelkich poświęceń, módl się za nami.

Wierna niewiasto, umacniająca wątpiących, módl się za nami.

Apostołko Apostołów, zachwycona nauką Mistrza, módl się za nami.

Duszo oddana kontemplowaniu i przeżywaniu Bożej obecności, módl się za nami.

Nauczycielko prostoty i ofiarności w obliczu Boga, módl się za nami.

Uprzywilejowany świadku zmartwychwstania, módl się za nami.

Zwiastunko wielkanocnej radości, módl się za nami.

Któraś bezgranicznie Bogu zaufała, módl się za nami.

Któraś została uwolniona przez Chrystusa z opętania przez złego ducha, módl się za nami.

Któraś umiłowała życie na pustyni srogo pokutując, módl się za nami.

Któraś z wdzięczności do Chrystusa wyzwoliciela poszła za Nim bez wahania i podziału serca, módl się za nami.

Któraś wyróżniała się towarzysząc Panu w Jego wędrówkach, módl się za nami.

Któraś najtroskliwiej odgrywała rolę przewodnią w świecie niewiast, módl się za nami.

Któraś nie odstępowała Jezusa podczas Jego świętej Męki, módl się za nami.

Któraś za Nauczycielem dotarła aż na Golgotę, módl się za nami.

Któraś stojąc wytrwale pod Krzyżem wspierała Matkę Bolesną, módl się za nami.

Któraś wraz z innymi zdejmowała Najświętsze Ciało Jezusa z Krzyża, módl się za nami.

Któraś pospieszyła pierwsza z posługą w niedzielny poranek do grobu Chrystusa, módl się za nami.

Któraś oczekiwała ze łzami miłości Zmartwychwstania Chrystusa, módl się za nami.

Któraś nazwała Jezusa swoim Mistrzem i Panem, módl się za nami.

Któraś zasłużyła jako pierwsza widzieć chwalebnego Chrystusa, módl się za nami.

Któraś odsłoniła głębię i niepodzielność swojej miłości Boga, módl się za nami.

Któraś oznajmiła Apostołom tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa, módl się za nami.

Któraś zasłużyła widzieć Chrystusa jako Zwycięzcę wstępującego do nieba, módl się za nami.

Któraś gorliwie głosiła ewangelię Chrystusa, módl się za nami.

Któraś towarzyszyła świętemu Janowi do Efezu i stamtąd odeszła do nieba, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

"Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również

opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła."

 

Módl się za nami, Święta Mario Magdaleno.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa Zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Święta Mario Magdaleno, wysłuchaj prośby tych, którym patronujesz, zanieś je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego, a jeśli są zgodne z wolą Bożą, wyproś ich spełnienie, abyśmy trwając w wierności Ojcu Niebieskiemu po życiu doczesnym, otrzymali wieniec chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Amen.

 

 

 

LITANIA DO ŚW. MEDARDA Z NOYON- PATRONA BRONIĄCEGO PRZED OBŁĘDEM I SZALEŃSTWEM

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, wielki Patronie konających, módl się za nami.

Święta Katarzyno Aleksandryjska, Patronko chrześcijańskiej nauki, módl się za nami.

 

Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Kapłani i Diakoni, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele, módlcie się za nami.

 

Święty Medardzie z Noyon, módl się za nami.

Święty Medardzie, godny Synu i ozdobo królestwa francuskiego, módl się za nami.

Święty Medardzie, pałający gorliwością w nawracaniu niewierzących do świętej wiary, módl się za nami.

Święty Medardzie, w kazaniach wymowny, módl się za nami.

Święty Medardzie, gorliwie oddający się nauczaniu biskupie, módl się za nami.

Święty Medardzie, przez lat czterdzieści z Apostolską gorliwością jako sługa Chrystusa głoszący naukę Zbawiciela między wiernymi, módl się za nami.

Święty Medardzie, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, módl się za nami.

Święty Medardzie, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami.

Święty Medardzie, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający, módl się za nami.

Święty Medardzie, Głosie wołający i budzący sumienia, módl się za nami.

Święty Medardzie, zabiegający o wzorowe życie chrześcijan, módl się za nami.

Święty Medardzie, wskazujący drogę do prawdy, módl się za nami.

Święty Medardzie, przyjmujący ciężar posługi, módl się za nami.

Święty Medardzie, przykładzie siły i wytrwałości, módl się za nami.

Święty Medardzie, który zwalczasz bezbożność świata, módl się za nami.

Święty Medardzie, mocą Bożą wzmocniony, módl się za nami.

Święty Medardzie, któryś znosił prześladowania dla wiary świętej, módl się za nami.

Święty Medardzie, z powodu wiary świętej w więzieniu będący, módl się za nami.

Święty Medardzie, Patronie więźniów, módl się za nami.

Święty Medardzie, udoskonalony w cnotach, módl się za nami.

Święty Medardzie, wzorze życia świętego, módl się za nami.

Święty Medardzie, wzorze miłość i pobożność, módl się za nami.

Święty Medardzie, wzorze pokory, módl się za nami.

Święty Medardzie, wzorze bojaźni Bożej, módl się za nami.

Święty Medardzie, wzorze skromności, módl się za nami.

Święty Medardzie, wzorze cnoty czystości, módl się za nami.

Święty Medardzie, wzorze łagodności i cierpliwości, módl się za nami.

Święty Medardzie, hojny jałmużniku dóbr duchowych i materialnych, módl się za nami.

Święty Medardzie, któryś „ciepłą sukienką okrył zmarzłą część ciała Chrystusa”, módl się za nami.

Święty Medardzie, inicjatorze uroczystość Święta Róż w Salencyi, módl się za nami.

Święty Medardzie, miłośniku czystości, módl się za nami.

Święty Medardzie, najmocniejszy Panieńskiej czystości obrońco, módl się za nami.

Święty Medardzie, wzywany w obronie przed złą pogodą, módl się za nami.

Święty Medardzie, wzywany w bólach zębów i bezpłodnością, módl się za nami.

Święty Medardzie, broniący przed obłędem i szaleństwem, módl się za nami.

Święty Medardzie, wspaniałymi cudami wsławiony, módl się za nami.

Święty Medardzie, Orędowniku nasz u Tronu Bożego, módl się za nami.

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie.

Od grzechu każdego, wybaw nas Panie.

Od gniewu Twego, wybaw nas Panie.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie.

Od piorunów i gwałtownej niepogody, wybaw nas Panie.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, wybaw nas Panie.

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas Panie.

Przez świętą Tajemnicę Wcielenia Twego, wybaw nas Panie.

Przez zasługi Najświętszej Panny, wybaw nas Panie.

Przez zasługi świętego Medarda z Noyon, wybaw nas Panie.

W dzień sądu Twego, wybaw nas Panie.

 

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Abyś nam grzechy nasze przepuścić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nas za przyczyną świętego Medarda z Noyon we wszelakich potrzebach wysłuchać raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Jezu Synu Boga żywego, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami święty Medardzie z Noyon.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Światło i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Medarda biskupem w Twoim Kościele, by karmił Twój lud słowem i kształtował przykładem, spraw, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał, i podążali drogą, którą on nam ukazał. Amen.

„Bóg zawsze zwycięża!”

 

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA- WODZA WOJSKA NIEBIESKIEGO

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Święty Michale, Książę przesławny, módl się za nami.

Święty Michale, dzielny w walce, módl się za nami.

Święty Michale, pogromco szatana, módl się za nami.

Święty Michale, postrachu złych duchów, módl się za nami.

Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego, módl się za nami.

Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami.

Święty Michale, radości Aniołów, módl się za nami.

Święty Michale, zaszczycie nieba, módl się za nami.

Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze, módl się za nami.

Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych, módl się za nami.

Święty Michale, posłanniku Boga, módl się za nami.

Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie, módl się za nami.

Święty Michale, nasza tarczo w pokusach, módl się za nami.

Święty Michale, warownio ludu Bożego, módl się za nami.

Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła, módl się za nami.

Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów, módl się za nami.

Święty Michale, chorąży zbawienia, módl się za nami.

Święty Michale, aniele pokoju, módl się za nami.

Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości, módl się za nami.

Święty Michale, zwierzchniku w niebie, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. MIKOŁAJA- PODPORY WIĘŹNIÓW

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święty Mikołaju, Cudotwórco, módl się za nami.

Święty Mikołaju, wspomożycielu ubogich, módl się za nami.

Święty Mikołaju, obrońco dziewic, módl się za nami.

Święty Mikołaju, opiekunie żeglujących, módl się za nami.

Święty Mikołaju, wskrzesicielu umarłych, módl się za nami.

Święty Mikołaju, odnowicielu świątyń bożych, módl się za nami.

Święty Mikołaju, pocieszycielu strapionych, módl się za nami.

Święty Mikołaju, ucieczko chorych, módl się za nami.

Święty Mikołaju, biskupie cudownie wybrany, módl się za nami.

Święty Mikołaju, dobry pasterzu wiernych, módl się za nami.

Święty Mikołaju, pogromco złych duchów, módl się za nami.

Święty Mikołaju, Słowa Bożego głosicielu, módl się za nami.

Święty Mikołaju, walczący ze zbrodniami, módl się za nami.

Święty Mikołaju, zdrowie niemocnych, módl się za nami.

Święty Mikołaju, podporo więźniów, módl się za nami.

Święty Mikołaju, strzegący tajemnic, módl się za nami.

Święty Mikołaju, szczodry jałmużniku, módl się za nami.

Święty Mikołaju, miłujący ubóstwo, módl się za nami.

Święty Mikołaju, podporo wstrzemięźliwości, módl się za nami.

Święty Mikołaju, opiekunie sierot, módl się za nami.

Święty Mikołaju, opiekunie rodzin, módl się za nami.

Święty Mikołaju, naśladowco Cnót Chrystusowych, módl się za nami.

Święty Mikołaju, pośredniku nasz u Pana, módl się za nami.

Święty Mikołaju, ratunku konających, módl się za nami.

Święty Mikołaju, wybawicielu dusz czyśćcowych, módl się za nami.

Święty Mikołaju, ucieczko w każdej potrzebie, módl się za nami.

Święty Mikołaju, ojcze nasz najlepszy, módl się za nami.

Święty Mikołaju, patronie naszego kościoła, módl się za nami.

Święty Mikołaju, opiekunie naszej parafii, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Mikołaju

Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się: Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako patrona i opiekuna; racz nas przez całe życie prowadzić drogą przykazań Twoich, abyśmy będąc z łaski Twojej wezwani, za Jego przyczyną służyć Ci mogli na wieki ze świętymi w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. OJCA PIO –„WIĘŹNIA KONFESJONAŁU”

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, miłośniku Krzyża Chrystusowego, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, z miłością noszący Rany Jezusa, wydzielające zapach fiołków, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, ukochany synu naszej Matki, którą wysławiałeś najbardziej wśród stworzeń na niebie i na ziemi, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, mistycznie przeżywający mękę Chrystusa w czasie sprawowania Najświętszej Eucharystii, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, niestrudzony więźniu konfesjonału i powierniku grzeszników, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, wierny przyjacielu potrzebujących, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, niosący pomoc swym duchowym synom i córom, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, wzorze życia duchowego, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, niosący nadzieję pogrążonym w rozpaczy, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, bezgranicznie ufający w Miłosierdzie i Miłość Bożą, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, z pokorą i miłością znoszący ból i cierpienie charyzmatów, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, pomagający Chrystusowi zbawiać grzeszników, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, kapłanie zawierzenia Bogu, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, miłośniku ubóstwa, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, mężnie zwyciężający zakusy złego, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, niestrudzenie Bogu powierzający wszystkich grzeszników świata, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, trwający na dziękczynieniu po Mszy Świętej, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, skarbnico duchowych owoców, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, Święty Ojcze Pio,

Abyśmy się stali godnymi uproszonych łask.

 

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. PEREGRYNA „PATRONA LUDZI CIERPIĄCYCH NA CHOROBY NIEULECZALNE”

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Matko Bolesna, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

 

Święty Peregrynie, módl się za nami.

Nawrócony dzięki modlitwom św. Filipa, módl się za nami.

Dotknięty rakową naroślą, módl się za nami.

Uzdrowiony przez wyciągniętą rękę Jezusa Ukrzyżowanego, módl się za nami.

Który uczyniłeś w swoim życiu wiele cudów, módl się za nami.

Który cudownie rozmnożyłeś jedzenie, módl się za nami.

Który leczyłeś chorych mocą Imienia Jezus, módl się za nami.

Który modlitwą i postem nawracałeś zatwardziałych grzeszników, módl się za nami.

Który nie ustawałeś w modlitwie, módl się za nami.

Najbardziej surowy w pokucie, módl się za nami.

Najbardziej cierpliwy w cierpieniu, módl się za nami.

Najbardziej pokorny w świętym kapłaństwie, módl się za nami.

Najbardziej gorliwy w zbawianiu dusz, módl się za nami.

Najbardziej uprzejmy dla chorych, módl się za nami.

Najbardziej oddany w męce Jezusa i boleści Maryi, módl się za nami.

Cudotwórco dla chorych i cierpiących, módl się za nami.

Nadziejo w nieuleczalnych przypadkach, módl się za nami.

Patronie wszystkich, którzy cierpią na raka, módl się za nami.

Chlubo Zakonu Sług Maryi, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, chwalebny święty Peregrynie.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: O Boże, bądź łaskawy i wysłuchaj modlitw, które przedstawiamy Tobie za wstawiennictwem świętego Peregryna, Twojego ukochanego sługi. Daj nam, którzy nie polegamy na własnych zasługach, otrzymać pomoc w naszych potrzebach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. RITY Z CASCII- WSPOMOŻYCIELKI W SPRAWACH BEZNADZIEJNYCH.

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Maryjo, Niepokalana Dziewico, módl się za nami.

Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.

Matko Serca Najświętszego, módl się za nami.

Wszyscy święci, Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.

 

Święta Rito, Patronko w sprawach rozpaczliwych, módl się za nami.

Święta Rito, wzorze pokory, módl się za nami.

Święta Rito, wzorze w zdaniu się na wolę Bożą, módl się za nami.

Święta Rito, miłośniczko ukrzyżowanego Zbawiciela, módl się za nami.

Święta Rito, oblubienico cierpiącego Zbawiciela, módl się za nami.

Święta Rito, któraś z męką Chrystusową współcierpiała, módl się za nami.

Święta Rito, ukoronowana cierniem przez anioła, módl się za nami.

Święta Rito, któraś rany korony cierniowej na czole znosiła, módl się za nami.

Święta Rito, któraś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufała, módl się za nami.

Święta Rito, któraś nigdy w skuteczność modlitwy nie zwątpiła, módl się za nami.

Abyśmy siebie samych zaprzeć się umieli, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy umieli zdać się na wolę Bożą, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali, uproś nam Święta Rito.

Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy bliźnich naszych w Bogu miłowali, uproś nam Święta Rito.

Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej Ojczyźnie wzbudzić raczył, uproś nam Święta Rito.

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święta Rito.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który w nieskończonym miłosierdziu swoim za wstawiennictwem św. Rity z Cascii wysłuchujesz nas w takich okolicznościach, gdy już według ludzkiego rozumienia nie ma żadnej nadziei; użycz nam, prosimy Cię, przez tę miłość, którą serce św. Rity dla Ciebie pałało, abyśmy się stali godnymi zmiłowania Twojego, aby niewierni poznali, że Ty, o Boże miłosierny, pokornym i skruszonym łaski dajesz, a dla słabych i bezbronnych jesteś tarczą i obroną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. ROCHA- „- PATRON WIĘŹNIÓW I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH, KTÓRY ZMARŁ W WIĘZIENIU”

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

 

Święty Rochu, Chrystusa wyznawco, módl się za nami.

Święty Rochu, drogi klejnocie całego świata, módl się za nami.

Święty Rochu, patronie chorych i konających, módl się za nami.

Święty Rochu, godny Synu i ozdobo królestwa francuskiego, módl się za nami.

Święty Rochu, ojcze ubogich najłaskawszy, módl się za nami.

Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmężniejszy, módl się za nami.

Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcierpliwszy, módl się za nami.

Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwalebniejszy, módl się za nami.

Święty Rochu, najosobliwszy patronie od zarazy, módl się za nami.

Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystusowy, módl się za nami.

Święty Rochu, obrońco wiary świętej najpotężniejszy, módl się za nami.

Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego ubóstwa naśladowco, módl się za nami.

Święty Rochu, najtroskliwszy wdów i sierot opiekunie, módl się za nami.

Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku, módl się za nami.

Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich najskuteczniejszy, módl się za nami.

Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności, módl się za nami.

Święty Rochu, wodzu w drodze cnót najdoskonalszy, módl się za nami.

Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha apostolskiego, módl się za nami.

Święty Rochu, krzyża Pańskiego miłośniku najcierpliwszy, módl się za nami.

Święty Rochu, życiem Aniele najniewinniejszy, módl się za nami.

Święty Rochu, wielki i skuteczny Patriarcho ludu Bożego, módl się za nami.

Święty Rochu, darem i Duchem Boskim Przedziwny Proroku, módl się za nami.

Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych doktorze, módl się za nami.

Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco, módl się za nami.

Święty Rochu, najmocniejszy Panieńskiej czystości obrońco, módl się za nami.

Święty Rochu, w którym wszystkich Świętych zasługi z Boskiej dobroci szanujemy i czcimy, módl się za nami.

Święty Rochu, całego świata Patronie od zarazy morowego powietrza, módl się za nami.

Święty Rochu, w szpitalach służący, módl się za nami.

Święty Rochu, przez stryja do więzienia wtrącony, módl się za nami.

Święty Rochu, przez pięć lat w więzieniu będący, módl się za nami.

Święty Rochu, w więzieniu zmarły, módl się za nami.

Święty Rochu, światłością z nieba objawiony, módl się za nami.

Święty Rochu, od stryja opłakany, módl się za nami.

Święty Rochu, w kościele przez niego zbudowanym uczczony, módl się za nami.

Święty Rochu, po śmierci za świętego powszechnie uznany, módl się za nami.

Święty Rochu, krzyżem świętym zarazę poskramiający, módl się za nami.

Święty Rochu, cudami słynący, módl się za nami.

 

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, przez zasługi świętego Rocha, gorliwego miłośnika Twego prosimy Ciebie, Wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył, prosimy Ciebie, Wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas od skazy grzechowej zachować raczył, prosimy Ciebie, Wysłuchaj nas Panie.

Abyś nas, za przykładem świętego Rocha, w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył, prosimy Ciebie, Wysłuchaj nas Panie.

Abyś nam, synom i córkom jego, pokój, zgodę i miłość prawdziwą dać raczył, prosimy Ciebie, Wysłuchaj nas Panie.

Synu Boży, Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże, który świętemu Rochowi obiecałeś przez swego Anioła, że każdy, pobożnie go wzywający, będzie wolny od wszelkiej zarazy, spraw, abyśmy obchodząc jego pamiątkę, mocą jego zasług, zostali zachowani od śmiertelnej choroby ciała i duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO „PATRON UWALNIANIA SIĘ Z NAŁOGÓW”

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Niepokalana Matko i Królowo Zgromadzenia Marianów, módl się za nami.

Święty Stanisławie od Jezusa i Maryi Papczyński, módl się za nami.

Miłośniku Krzyża Chrystusowego, módl się za nami.

Żywy obrazie Jezusa cierpiącego, módl się za nami.

Gotowy ponieść męczeństwo za Chrystusa i wiarę, módl się za nami.

Czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.

Uległy natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami.

Wybrany synu Niepokalanej Dziewicy Maryi, módl się za nami.

Krzewicielu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, módl się za nami.

Wierny naśladowco cnót Niepokalanej Matki Chrystusa, módl się za nami.

Mariański zakonodawco, módl się za nami.

Apostole miłości Boga i bliźniego, módl się za nami.

Mężu wielkiego zawierzenia, módl się za nami.

Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, módl się za nami.

Żarliwy obrońco ewangelicznego ubóstwa, módl się za nami.

Wzorze życia w nieustannym nawróceniu i pokucie, módl się za nami.

Sługo Bożego miłosierdzia, módl się za nami.

Gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu, módl się za nami.

Towarzyszu umierających na polu bitwy, módl się za nami.

Troskliwy przyjacielu ubogich, módl się za nami.

Apostole trzeźwości, módl się za nami.

Mądry kierowniku w sprawach sumienia, módl się za nami.

Mistrzu modlitwy i życia duchowego, módl się za nami.

Niestrudzony głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami.

Nauczycielu prawd wiary i dróg świętości, módl się za nami.

Orędowniku pokoju i pojednania, módl się za nami.

Radości i chlubo polskiej ziemi, módl się za nami.

Obrońco nowo poczętego życia, módl się za nami.

Orędowniku u Boga, módl się za nami.

Pewny przewodniku do domu Ojca, módl się za nami.

Cieszący się z Chrystusem i Niepokalaną Dziewicą w niebie, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Oto sługa wierny i roztropny,

Którego Pan obdarzył chwałą.

 

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś Twego sługę świętego Stanisława od Jezusa i Maryi do szerzenia czci Niepokalanej Matki Twojego Syna oraz niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem dążyli do świętości, pełniąc uczynki miłosierdzia, i tak oddawali Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

LITANIA DO CZTERNASTU ŚWIĘTYCH WSPOMOŻYCIELI ORĘDOWNIKÓW U TRONU BOŻEGO”

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się za nami.

Święty Michale, wielki Patronie konających, módl się za nami.

 

Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Kapłani i Diakoni, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele, módlcie się za nami.

 

Święty Jerzy , Rycerzu wiary, bohaterze cnoty, módl się za nami.

Święty Błażeju, ozdobo stanu kapłańskiego i miłosierny Ojcze ubogich, módl się za nami.

Święty Erazmie, wielki miłośniku Boga, módl się za nami.

Święty Pantaleonie, cudowny lekarzu chorych, módl się za nami.

Święty Wicie, szczególny Patronie anielskiej cnoty, módl się za nami.

Święty Krzysztofie, Patronie podróżujących , módl się za nami.

Święty Dionizy, światłości uczonych, módl się za nami.

Święty Cyriaku, postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.

Święty Achacy, wielki czcicielu krzyża Chrystusowego, módl się za nami.

Święty Eustachy, wzorze chrześcijańskiej cierpliwości, módl się za nami.

Święty Idzi, patronie pustelników, módl się za nami.

Święta Małgorzato, pogromicielko szatana, módl się za nami.

Święta Barbaro, patronko konających, módl się za nami.

Święta Katarzyno, patronko chrześcijańskiej nauki, módl się za nami.

Wszyscy Święci i Wybrani Pańscy, módlcie się za nami.

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie.

Od grzechu każdego, wybaw nas Panie.

Od gniewu Twego, wybaw nas Panie.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie.

Od piorunów i gwałtownej niepogody, wybaw nas Panie.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, wybaw nas Panie.

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas Panie.

 

Przez świętą Tajemnicę Wcielenia Twego, wybaw nas Panie.

Przez zasługi Najświętszej Panny, wybaw nas Panie.

Przez zasługi i mękę Czternastu Świętych Wspomożycieli, wybaw nas Panie.

W dzień sądu Twego, wybaw nas Panie.

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Abyś nam grzechy nasze przepuścić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nas za przyczyną Czternastu Świętych Wspomożycieli we wszelakich potrzebach wysłuchać raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś za przyczyną św. Jerzego wiarę naszą pomnożyć raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś za przyczyną św. Błażeja naszą nadzieję umocnić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś za przyczyną św. Erazma miłość Boga w nas zapalić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś za przyczyną św. Pantaleona w serca nasze miłość ku bliźnim wlać raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś za przyczyną św. Wita duszę naszą szatą godową łaski poświęcającej przyozdobić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś za przyczyną św. Krzysztofa od grzechu wszelkiego ochronić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam za przyczyną św. Dionizego pokój sumienia dać raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyśmy za przyczyną św. Cyriaka wolę Twoją Przenajświętszą chętnie wypełniali, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam za przyczyną św. Achacego śmierć szczęśliwą dać raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam za przyczyną św. Eustachego świętej cnoty cierpliwości udzielić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam za przyczyną św. Idziego w dzień Sądu Ostatecznego miłosiernym być raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nas za przyczyną św. Małgorzaty Dziewicy i męczennicy od ognia piekielnego zachować raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam za przyczyną św. Barbary, Dziewicy i męczennicy, łaski św. Sakramentu przed śmiercią udzielić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam za przyczyną św. Katarzyny, Dziewicy i męczennicy , utrapienia osładzać i do radości niebieskich dopuścić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Jezu Synu Boga żywego, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,

 

Święci Wspomożyciele, módlcie się za nami;

A wołanie nasze, niechaj będzie wysłuchane.

 

Módlmy się: Pomocy męczenników i Korono Wszystkich Świętych, Panie Jezu Chryste, któryś Świętych Czternastu Wspomożycieli tak cudownie w ich mękach wzmocnił i koroną chwały w niebie ozdobić raczył, prosimy Cię przez Mękę i śmierć Twoją, daj nam łaskawie, abyśmy przez krzyż i utrapienia tu na ziemi w ślady Świętych Czternastu Wspomożycieli wstąpić i po dokończeniu tego przemijającego żywota z nimi w niebie ukoronowani być mogli; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym równy Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

NOWENNA DO ŚW. CHARBELA- „CUDOTWÓRCY, UZDROWICIELA ZE WSCHODU”

 

Nowennę można rozpocząć w dowolnej chwili i jakiejkolwiek potrzebie. Uroczyście odprawiana jest w klasztorze w Annaya jako przygotowanie do trzeciej niedzieli lipca, głównej uroczystości poświęconej świętemu Charbelowi, będącej wspomnieniem jego święceń kapłańskich, które przyjął 23 lipca 1859 roku.

 

DZIEŃ PIERWSZY

O wielki cudotwórco, święty Charbelu, którego najczystsze ciało wydaje niebiańską woń, przyjdź mi z pomocą i wstawiaj się za mną u Boga, aby udzielił mi łaski, której gorąco pragnę (wymienić łaskę, o którą prosimy), jeżeli jest na chwałę Boga i służy zbawieniu mojej duszy. Amen. Święty Charbelu, módl się za mną.

 

O Panie, który świętemu Charbelowi dałeś łaskę wiary, proszę Cię, abyś za jego wstawiennictwem udzielił mi łaski, o którą Ciebie błagam, byle była zgodna z Twoimi przykazaniami i z Twoją świętą Ewangelią. Tobie chwała na wieki. Amen.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Charbela.

 

Medytacja: Życie świętego Charbela było tak bardzo cnotliwe i tak wielka była żarliwość jego ducha, że wszyscy widzieli w nim narzędzie miłości Bożej.

 

DZIEŃ DRUGI

O święty Charbelu, męczenniku życia monastycznego, który doświadczałeś cierpienia ciała i duszy, Pan Ciebie uczynił świecącą latarnią. Biegnę do Ciebie i proszę Boga o udzielenie mi, za Twoim wstawiennictwem, łaski, której gorąco pragnę (wymienić łaskę, o którą prosimy). Święty Charbelu, naczynie niebiańskiej woni, wstawiaj się za mną!

 

O Boże niezmierzonej dobroci, który uhonorowałeś świętego Charbela, udzielając mu daru dokonywania cudów, miej litość dla mnie i udziel mi łaski, o którą Cię proszę za jego wstawiennictwem. Tobie chwała na wieki. Amen

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Charbela.

 

Medytacja: Cała świętość świętego Charbela polega na miłości do Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela.

 

DZIEŃ TRZECI

O umiłowany Ojcze Charbelu, który błyszczysz na niebie Kościoła, oświetlaj moją drogę i wzmacniaj moją nadzieję. Proszę ciebie o łaskę (wymienić łaskę, o którą prosimy). Proś o nią Jezusa Ukrzyżowanego, którego ustawicznie uwielbiałeś. Amen.

Święty Charbelu, wzorze cierpliwości i milczenia, wstawiaj się za mną!

O Panie Jezu, który uświęciłeś świętego Charbela i pomagałeś mu nieść krzyż, przez jego wstawiennictwo daj mi odwagę do znoszenia trudności życia z cierpliwością i zdaniem się na Twoją Boską wolę. Tobie chwała na wieki. Amen.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Charbela.

 

Medytacja: Święty Charbel, cudownie oświecony przez eucharystyczne misterium, oświecał z kolei cały Kościół.

 

DZIEŃ CZWARTY

O życzliwy ojcze, święty Charbelu, zwracam się do Ciebie z sercem pełnym ufności. Przez Twoje potężne wstawiennictwo u Boga oczekuję łaski (wymienić łaskę, o którą prosimy). Jeszcze raz okaż mi Twoją miłość. Święty Charbelu, ogrodzie cnót, wstawiaj się za mną!

 

O Boże, który świętemu Charbelowi udzieliłeś łaski bycia podobnym do Ciebie, udziel mi przez jego wstawiennictwo pomocy do wzrastania w chrześcijańskich cnotach; miej litość dla mnie, abym zawsze mógł wychwalać Ciebie. Tobie chwała na wieki. Amen

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Charbela.

 

Medytacja: Bóg powołał świętego Charbela do wycofania się ze świata dla Jego miłości i do poświęcenia się Jemu w samotności, surowości i pokucie, do rozkoszowania się wyłącznie boskimi radościami.

 

DZIEŃ PIĄTY

O święty Charbelu, umiłowany przez Boga, oświecaj mnie, pomagaj mi i ucz mnie czynić to, co się Bogu podoba. Ojcze pełen życzliwości, pośpiesz mi na pomoc; proszę Cię, wyproś mi u Boga łaskę (wymienić łaskę, o którą prosimy). Święty Charbelu, przyjacielu Pana Ukrzyżowanego, wstawiaj się za mną!

 

O Panie, wysłuchaj moją modlitwę przez wstawiennictwo świętego Charbela. Ulecz moje serce i obdarz mnie pokojem. Umocnij moją duszę. Tobie chwała na wieki. Amen.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Charbela.

 

Medytacja: Święty Charbel, ubogi i pokorny na ziemi, wchodzi do nieba przepełniony bogactwami i na jego cześć wznoszą się hymny aniołów.

 

DZIEŃ SZÓSTY

Święty Charbelu, potężny orędowniku, proszę Cię, udziel mi łaski, której gorąco pragnę (wymienić łaskę, o którą prosimy). Jedno Twoje słowo wystarczy Jezusowi, aby mi przebaczył, aby miał litość dla mnie i wysłuchał mnie. Święty Charbelu, chwało Nieba i ziemi, wstawiaj się za mną!

 

O Boże, który wybrałeś świętego Charbela, aby wstawiał się za nami przed Twoim Bożym Majestatem, przez jego modlitwę udziel mi łaski, jakiej potrzebuję, abym wraz z nim zawsze chwalił Ciebie. Tobie chwała na wieki. Amen

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Charbela.

Medytacja: Święty Charbel szukał doskonałości w ślubie ubóstwa, które było bogactwem jego życia.

 

DZIEŃ SIÓDMY

Święty Charbelu, miłowany przez wszystkich, pomocniku potrzebujących, pokładam nadzieję w twoim skutecznym wstawiennictwie u Boga. Uzyskaj dla mnie łaskę, której gorąco pragnę (wymienić łaskę, o którą prosimy). Święty Charbelu, gwiazdo, która prowadzisz błądzących, wstawiaj się za mną!

 

Boże, moje liczne grzechy uniemożliwiają Twojej łasce dotarcie do mnie. Pomóż mi w prawdziwym żalu za grzechy i w czynieniu pokuty. Spójrz na mnie z łaskawością przez wstawiennictwo św. Charbela. Wysłuchaj moją modlitwę i rozwiej smutek mojego serca. Oceanie wszystkich łask. Tobie chwała na wieki. Amen.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Charbela.

 

Medytacja: Bóg powołał świętego Charbela do życia z Nim w samotności, modlitwie, kontemplacji i milczeniu.

 

DZIEŃ ÓSMY

Święty Charbelu, kiedy myślę o Tobie, jak klęczysz, jak pościsz i umartwiasz się lub trwasz w ekstazie przed Bogiem, moja nadzieja i moja wiara wzrastają. Proszę Cię, pomóż mi otrzymać od Boga łaskę, o którą błagam (wymienić łaskę, o którą prosimy). Święty Charbelu, przebywający w pełni radości Nieba, wstawiaj się za mną!

 

O dobry Jezu, który wyniosłeś Twojego umiłowanego świętego do ewangelicznej doskonałości, błagam Cię, udziel mi łaski życia zgodnie z Twoją wolą. Kocham Ciebie, mój Boże i mój Zbawicielu. Tobie chwała na wieki. Amen.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Charbela.

 

Medytacja: Święty Charbel odznaczał się przykładem wzorowego i prawego życia. Jako światło świata oświecał wszystkich blaskiem swojego postępowania i promieniowaniem swojej świętości.

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

O święty ojcze Charbelu, jestem już u końca nowenny. Moje serce raduje się, mogąc z ufnością zwracać się do Ciebie. Mam nadzieję, że wyprosisz u Jezusa łaskę dla mnie, o którą proszę przez Twoje wstawiennictwo (wymienić łaskę, o którą prosimy). Żałuję za moje grzechy i postanawiam zwalczać pokusy. Święty Charbelu, uwieńczony chwałą, módl się za mną!

 

O Panie, który wysłuchujesz modlitw świętego Charbela i udzieliłeś mu łaski wspólnoty z Tobą, zmiłuj się nade mną cierpiącym i ocal mnie od wszelkiego zła. Tobie chwała, cześć i dziękczynienie na wieki wieków. Amen.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Charbela.

 

Medytacja: Całe życie świętego Charbela było odblaskiem znamienitych cnót Najświętszej Maryi Panny. Oby cześć dla Matki Bożej mogła także nam zapewnić zbawienie.

 

 

NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ POKORNEGO ŁOTRA ŚW. DYZMY

 

DZIEŃ I

Pokorny Łotrze, ty, który okazałeś bojaźń Bożą karcąc łotra lżącego Jezusa, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za ..................., który ................... (wymienić: nałóg, grzech, niestosowne upodobanie, itp.), aby okazał bojaźń swoją przed Bogiem i zerwał ze swoim grzechem (nałogiem...).

Módlmy się: Jezu, wspomnij na .............., gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dyzmy.

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ II

Pokorny Łotrze, ty, który sprawiedliwie cierpiałeś za swoje czyny, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za ......................, aby ujrzał całe zło, którego się dopuszcza i które wyrządza sobie i innym.

Módlmy się: Jezu, wspomnij na .............., gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dyzmy.

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ III

Pokorny Łotrze, ty, który okazałeś współczucie Jezusowi, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za ..................., aby dostrzegł rany zadawane swoim najbliższym przez swój grzech (nałóg...).

Módlmy się: Jezu, wspomnij na .............., gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dyzmy.

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ IV

Pokorny Łotrze, ty który zobaczyłeś niesprawiedliwość w osądzaniu Jezusa, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za ................, aby ujrzał krzywdy niesłusznie wyrządzone.

Módlmy się: Jezu, wspomnij na .............., gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dyzmy.

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ V

Pokorny Łotrze, ty, który otworzyłeś się na Boga i zaufałeś Jego miłosierdziu, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za .................., aby zaufał miłosierdziu Bożemu i został wyrwany z sideł szatana i uwolniony od zła.

Módlmy się: Jezu, wspomnij na .............., gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dyzmy.

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ VI

Pokorny Łotrze, ty, który potrafiłeś zobaczyć swoją nędzę i uznać ją przed swoim Zbawicielem, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za ...................., aby mógł doświadczyć takiej łaski skruchy, której ty doświadczyłeś na krzyżu.

Módlmy się: Jezu, wspomnij na .............., gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dyzmy.

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ VII

Pokorny Łotrze, ty, który w ostatnim momencie swego życia zapragnąłeś Boga i nawet nie pomyślałeś, że możesz razem z Nim przebywać w Jego Królestwie, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za ................., aby zapragnął Boga, źródła swojego życia

Módlmy się: Jezu, wspomnij na .............., gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dyzmy.

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ VIII

Pokorny Łotrze, ty, który prosiłeś tylko o wspomnienie o tobie w raju, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za ...................... i wyproś dla niego łaskę spowiedzi świętej, pojednanie z Bogiem i z ludźmi.

Módlmy się: Jezu, wspomnij na .............., gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dyzmy.

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ IX

Pokorny Łotrze, ty, którego Zbawiciel razem ze sobą wziął do raju, prosimy cię pokornie, wstawiaj się za ......................, aby już tutaj na ziemi rozpoczął swoje życie z Bogiem i w Bogu.

Módlmy się: Jezu, wspomnij na .............., gdy przyjdziesz do Swego Królestwa.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Dyzmy.

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

NOWENNA TRZYDNIOWA DO ŚW. EXPEDYTA (W NAGLĄCEJ SPRAWIE)

 

DZIEŃ PIERWSZY

Św. Expedyt pełnił obowiązki jako naczelny wódz „Legii Piorunującej" w wojsku cesarza Dioklecjana. Stan wojskowy wystawiony jest na rozliczne niebezpieczeństwa tak ciała, jak i duszy, a przez częste okazje do grzechu, na utratę łaski. Lecz św. Expedyt nie tylko jej nigdy nie utracił - owszem prowadził budujące życie, przez które pociągał drugich do Boga.

 

Św. Expedycie, uproś mi tę łaskę, abym zawsze był(a) zadowolony(a) z położenia, w jakim mnie Opatrzność postawiła. Niech za Twym przykładem wypełniam jak najsumienniej obowiązki mego stanu, bo tylko tym sposobem mogę się uświęcić. Uproś i tę łaskę...

 

MÓDLMY SIĘ

O, Panie, który wysłuchujesz prośby ufnych i pokornych, błagam Cię, użycz mi za przyczyną św. Męczennika, Expedyta tę łaskę naglącą, na której mi tak bardzo zależy.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Expedyta.

 

DZIEŃ DRUGI

Podziwiajmy nieustraszoną odwagę Św. Expedyta. Mężnie wystąpił w obronie chrześcijan, których cesarz Dioklecjan postanowił wytępić, jeśliby nie oddali czci fałszywym bogom. Św. Expedyt publicznie zdarł z muru edykt cesarski i zniszczył go, za co został skazany na śmierć męczeńską.

 

O, niechaj Twe męstwo, Expedycie święty, doda mi siły i odwagi, abym zawsze bronił(a) prawdy i doli niesprawiedliwie uciśnionych. Twym przykładem zachęcony(a), niech się nie wstydzę wyznać przed ludźmi, że jestem wyznawcą Chrystusowym - a postępując według Ewangelii, niech spełnię dobre uczynki i wysłużę sobie niebo. Poprzyj przed Bogiem i moją obecną prośbę...

 

MÓDLMY SIĘ

O, Panie, który wysłuchujesz prośby ufnych i pokornych, błagam Cię, użycz mi za przyczyną św. Męczennika, Expedyta tę łaskę naglącą, na której mi tak bardzo zależy.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Expedyta.

 

DZIEŃ TRZECI

O, jak wzniosłe było serce Św. Expedyta! Wzgardził zaszczytami i godnościami służby wojskowej, przenosząc nad nie męki okrutne i śmierć za Jezusa Chrystusa. Niczym niewzruszony, zadziwiał wszystkich, nawet uniesieniem, wśród najstraszliwszych katuszy.

 

Św. Expedycie, spraw, abym idąc Twym śladem, gardził(a) marną chwałą tego świata i jego złudną wielkością - i abym stał(a) się uczestnikiem wiecznej chwały niebieskiej. - Uproś i tę łaskę... na której mi tak bardzo zależy.

 

MÓDLMY SIĘ

O, Panie, który wysłuchujesz prośby ufnych i pokornych, błagam Cię, użycz mi za przyczyną św. Męczennika, Expedyta tę łaskę naglącą, na której mi tak bardzo zależy.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Expedyta.

 

 

NOWENNA DO ŚW. EXPEDYTA- „POŚREDNIKA W PRZYPADKACH NAGŁYCH I WAŻNYCH”

 

Rozpoczęcie nowenny

 

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych i ogień miłości Twojej racz w nich zapalić.

 

Przeżegnawszy się:

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa przygotowawcza

Boże, Dawco wszelkiego dobra i Miłośniku dusz ludzkich, któryś św. Expedyta chwałą wieczną ukoronował i za Patrona w potrzebach naszych dać raczył - błagamy Cię przez Jego zasługi i przyczynę: racz wejrzeć łaskawie na prośby nasze, które Ci w tej nowennie pokornie przedkładamy - wysłuchaj nas, jeśli nie są przeciwne Twej Najświętszej woli i spraw, niech się spełnią ku chwale Imienia Twego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ PIERWSZY

Kto mnie wyzna przed ludźmi - tego Ja wyznam przed Ojcem Moim.

Św. Expedyt, jako naczelny wódz legii rzymskiej, odznaczał się niewzruszoną wiarą. Umocniony tym darem od Boga, świadczył się publicznie wyznawcą Chrystusowym, za co poniósł śmierć męczeńską. O, nieustraszony Męczenniku Boży! Wyproś mi żywą i silną wiarę, aby ona kierowała wszystkimi myślami, słowami i czynami moimi. Wstaw się za mną do Boga, aby łaskawie raczył udzielić mi tę łaskę (mianowicie)... na której mi tak bardzo zależy.

 

Postanowienie:

Dziś uczynię kilka razy wśród dnia znak Krzyża św. i odmówię ten akt:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy Jedyny, prawdziwy,

Wierzę w coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może!

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Expedyta.

 

DZIEŃ DRUGI

W Tobie, Panie, ufam (Ps 30,1)

Św. Expedyt ufał bezgranicznie obietnicy Jezusa Chrystusa: „Kto pójdzie za mną, otrzyma żywot wieczny". Ufał, że za śmierć męczeńską otrzyma życie nieśmiertelne - za męki poniesione na ziemi będzie nagrodzony w niebie zapłatą, zbyt wielką, którą jest Jezus Chrystus, Obrońca ufających Mu. O, Wielki Święty, uproś mi niezachwianą ufność w dobroć i miłosierdzie Boga, któremu powierzyłbym wszystkie moje obawy i troski. Wraz z ufnością wyjednaj mi tę łaskę...

 

Postanowienie:

Dziś odmówię w południe i wieczór ten akt:

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie

Łaskę i wieczne zbawienie.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Expedyta.

 

DZIEŃ TRZECI

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił twoich (Przykazanie miłości). Wiara i nadzieja rodzą w duszy miłość Boga. "Kochaj i rób co chcesz", mówi św. Augustyn. Dusza kochająca Boga zdolna jest do wszelkich ofiar dla Niego. Gotowa jest nawet ponieść śmierć męczeńską, jak to uczynił św. Expedyt. O, św. Męczenniku, wyjednaj mi swą przyczyną tę łaskę, abym ukochał(a) Boga nade wszystko i abym gorliwie pracował(a) nad zbawieniem dusz. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie…

 

Postanowienie:

Dziś spełniać będę wszystko z miłości ku Bogu i odmówię trzy razy ten akt:

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Expedyta

 

DZIEŃ CZWARTY

Będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego (Przykazanie miłości). Nieodstępną towarzyszką miłości Boga jest miłość bliźniego - jedna bez drugiej istnieć nie może. Miłość bliźniego jest dziełem Ducha Najświętszego, który zapala w sercu to uczucie tak wzniosłe i święte. Wszyscy powinniśmy się miłować wzajemnie, gdyż wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, do którego co dzień się modlimy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie!

Św. Expedycie! Spraw, bym prawdziwie i po Bożemu kochał(a) bliźniego. Niech każdy potrzebujący znajdzie we mnie ochoczą pomoc i wsparcie - każdy smutny radę i pociechę. Błagam Cię również i o wysłuchanie tej mojej naglącej prośby...

 

Postanowienie:

Dziś starać się będę zadowolić wszystkich, z którymi Opatrzność mnie złączyła.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Expedyta.

 

DZIEŃ PIĄTY

Upokarzaj się we wszystkim, a znajdziesz łaskę u Boga. (Ef 3,20)

W ślad za miłością Boga i bliźniego idzie cnota pokory. Dusza pokorna, pojmując wielkość Boga, a przepaść swej nędzy, korzy się i wyznaje swą nicość. W stosunkach z bliźnimi ceni i stawia wszystkich wyżej nad siebie - stąd wynika szacunek drugich, a pogarda samego siebie. Cóż może być silniejszego niebu, nad takie upokorzenie się duszy wobec Boga i ludzi. Św. Expedycie, wyjednaj mi u Boga tę fundamentalną cnotę pokory, abym nią przejęty(a) był w każdej chwili mego życia. Błagam Cię również i o wysłuchanie tej mojej naglącej prośby...

 

Postanowienie:

Przy rannym i wieczornym pacierzu prosić będę Boga o pokorę, a wśród dnia powtórzę kilka razy ten akt:

Jezu cichy i pokornego serca,

uczyń moje serce według serca Twego.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Expedyta.

DZIEŃ SZÓSTY

Jeżeli pokutować nie będziecie, wszyscy zginiecie (Łk l3.5).

Całe życie św. Expedyta było ciągłą pokutą. Idźmy jego śladem i pokutujmy. Pokutujmy za grzeszną przeszłość - pokutujmy i za teraźniejszość, gdyż skłonność do złego musimy zwalczać pokutą - pokutować mamy, aby zapobiec grzechom na przyszłość. Bóg jest najmiłosierniejszy, ale nie okaże swego miłosierdzia temu, kto nie chce pokutować. Św. Expedyt uczy nas tego swym hasłem „Dziś" - a nie „Jutro". Dziś nawrócimy się do Boga - dziś pokutujmy za grzechy, a nie odkładajmy do jutra. Uproś mi, o, Wielki Święty, ducha pokuty, abym nim ożywiony(a) unikał(a) najmniejszego grzechu. Wyjednaj mi tę łaskę... o którą Cię pokornie upraszam.

 

Postanowienie:

Wszystkie sprawy dnia dzisiejszego spełnię w duchu pokuty i ofiaruję Bogu jako zadośćuczynienie za moje grzechy.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Expedyta.

 

DZIEŃ SIÓDMY

Jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie (Mt 26, 24).

Z duchem pokuty złączone jest umartwienie, które jest konieczne do zbawienia, gdyż tylko przez gwałt zadany sobie możemy ujarzmić naszą zepsutą naturę. Nie potrzeba daleko szukać okazji do wielkich umartwień. Samo życie nasze i stosunki z drugimi, podają nam wiele sposobności do umartwienia, a tym samym do zasługi na niebo. Św. Expedycie, wyjednaj mi zamiłowanie do umartwienia i zaparcia siebie, abym umiał(a) znosić niedoskonałości i wady moich bliźnich z chrześcijańską słodyczą, pomny(a) na własne błędy, które drudzy znosić muszą. Przyczyną Twoją uproś mi tę łaskę...

 

Postanowienie:

Wyrzeknę się dziś dla miłości Pana Jezusa jakiejś przyjemności lub wygody.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Expedyta.

 

DZIEŃ ÓSMY

Modlitwa korzącego się przeniknie obłoki (Syr 35,17).

Modlitwa jest łącznikiem między niebem a ziemią. Ona otwiera nam skarby miłosierdzia Bożego. W modlitwie jednoczy się stworzenie ze swoim Stwórcą - sługa ze swoim Panem - poddany ze swym Królem. O, jak wielki jest dar modlitwy. Expedycie Święty, uproś mi zamiłowanie do modlitwy. Niechaj uważam za najcenniejsze te chwile, które mogę poświęcić na rozmowę z Bogiem. Wyjednaj mi tę łaskę... na której mi tak bardzo zależy.

 

Postanowienie:

Dziś poświęcę chwilę czasu na serdeczną i gorącą modlitwę i prosić będę Pana Jezusa mówiąc: Panie, naucz nas modlić się.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Expedyta.

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi (Modlitwa Pańska).

Zgadzanie się z wolą Bożą polega na ścisłym zjednoczeniu się woli naszej z wolą Boga. Dusza poddana woli Bożej jest zawsze spokojna, bo wie, że cokolwiek ją spotka, dobre czy złe, pochodzi z najmiłościwszej ręki Boga. Św. Expedyt daje nam tego przykład, ponosząc z radością śmierć męczeńską. Idąc jego wzorem, bądźmy gotowi w każdej chwili nawet na śmierć. Zupełne poddanie się Bogu przy śmierci może sprawić, że ujdziemy czyśćca, a będziemy natychmiast przypuszczeni do oglądania oblicza Bożego. Święty Expedycie, przyczyną swoją wyjednaj mi u Boga zupełne zgodzenie się we wszystkim z wolą Jego i tę łaskę, o którą Cię błagałem(am) w tej nowennie.

 

Postanowienie:

Jeśli spotka mnie dziś co przykrego, ofiaruję to Bogu. W przeciwnościach powtarzać będę:

Nie moja wola, o, Panie, Ale Twoja niech się stanie.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Expedyta.

 

---------------------

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

w razie gdy prośba wysłuchana zostanie

 

Bądź nieskończenie pochwalony, Boże mój, że przez zasługi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz za wstawiennictwem św. Expedyta, raczyłeś przyjąć niegodne moje prośby i użyczyłeś mi łaskę, o którą błagałem(am) u Tronu miłosierdzia Twego, podczas tej nowenny. Bądź pochwalon i Ty, Święty Męczenniku, Expedycie, osobliwszy mój Patronie i Orędowniku. Popieraj i nadal przed Bogiem moje sprawy doczesne, a przede wszystkim sprawę mego zbawienia. Przybądź mi na każdy dzień z pomocą, użyczaj siły do walki z nieprzyjaciółmi jawnymi i ukrytymi, którymi są: szatan i źli ludzie. Strzeż serca mego od najmniejszego grzechu dobrowolnego, ożywiaj we mnie miłość Bożą. Błagam Cię, przybądź mi w godzinę śmierci i uczyń prędkie zejście z tego świata do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Broń Kościoła Świętego i Głowę Jego, Ojca św. od zasadzek nieprzyjacielskich. Wstawiaj się, o Najchwalebniejszy Męczenniku i oręduj za biednymi grzesznikami i stań się silnym Pośrednikiem dusz czyśćcowych, zwłaszcza tych, które są najbliższe sercu memu. Amen.

 

MODLITWA DO ŚW. EXPEDYTA
w razie gdy prośba nie zostanie wysłuchana.

 

Św. Expedycie! Nie otrzymałem(łam) łaski, o którą Cię prosiłem(łam). I cóż mi pozostaje? Czy poddać się rozpaczy? O, Święty Męczenniku, nie dozwól, by zniechęcenie i zwątpienie miało choć na chwilę przystęp do mego serca. Niezbadane są wyroki Boże, przed którymi ja niegodny(a) kornie schylam głowę. Widocznie prośba moja nie zgadzała się z wolą Bożą, skoro nie zostałem(am) wysłuchany(a). Ufam jednak, że w zamian za to otrzymam łaskę korzystniejszą dla mej duszy. Św. Expedycie, umocnij mnie Twym męstwem we wszystkich przeciwnościach życia, a osobliwie teraz... Spraw, abym nie tylko na Taborze okazywał(a) miłość Panu Jezusowi, ale i na Golgocie. Uproś, abym, przytulony(a) do Stóp Jezusowych, trwał(a) przy nich zawsze na wieki. Amen.

 

 

 

NOWENNA DO ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

DZIEŃ I

 

Poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego

 

Pan Jezus: Życie wasze ma być na mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu. Wniknij w tajemnice moje i poznasz przepaść miłosierdzia mojego ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć moją - i tę dasz poznać światu.(Dz. 438).

 

Św. Faustyna: O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej; o Stwórco mój i Panie, czuję, że uchylę zasłony nieba, aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia.

 

Święta Faustyno, uproś mi łaskę coraz głębszego wnikania w tajemnice miłosierdzia Bożego w dziele stworzenia, zbawienia i chwały, abym jak Ty dawał ją poznać całemu światu.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Faustyny.

 

DZIEŃ II

 

Kontemplacja Miłosierdzia w codzienności

 

Pan Jezus: Kiedy rozważasz to, co ci powiem w głębi serca twego, większą odnosisz korzyść, niżbyś przeczytała wiele ksiąg. O, gdyby dusze chciały słuchać głosu mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości. (Dz. 584).

 

Św. Faustyna: Boże, nie szukam szczęścia poza wnętrzem swojej duszy, w której przebywasz. Cieszę się Tobą we własnym wnętrzu, tu z Tobą ustawicznie przebywam, tu jest największa moja z Tobą zażyłość, tu z Tobą przebywam bezpiecznie, tu nie dosięga wzrok ludzki. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawania z Tobą. (por. Dz. 454).

 

Święta Faustyno, naucz mnie przebywania z Panem we własnej duszy, słuchania Jego głosu i przeżywania z Nim wszystkich chwil życia. Uproś mi łaskę kontemplacji Miłosierdzia Bożego w codzienności.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Faustyny.

 

DZIEŃ III

 

Postawa ufności wobec Pana Boga

 

Pan Jezus: Córko moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w miłosierdzie moje. (Dz. 742). Zapewniam ci stały dochód, z którego żyć będziesz. Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć moją, a moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się sam zależny od twojej ufności; jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać miary.(Dz. 548).

Św. Faustyna: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, pragnę Cię tak kochać, jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała, a chociaż jestem dziwnie nędzna i maleńka, to jednak kotwicę ufności swojej zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego - Boże i Stwórco mój. Pomimo wielkiej nędzy mojej nie lękam się niczego, ale mam nadzieję śpiewać pieśń chwały wiecznie.

 

Uproś mi, święta Faustyno, łaskę dziecięcej ufności, abym zawsze i we wszystkim wiernie spełniał wolę Bożą, która jest dla nas samym miłosierdziem.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Faustyny.

 

DZIEŃ IV

 

Postawa miłosierdzia wobec bliźnich

 

Pan Jezus: Córko moja, (...) żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu.(Dz. 742).

 

Św. Faustyna: Jezu mój, przeniknij mnie całą, abym mogła Cię odzwierciedlić w całym życiu swoim. Przebóstwij mnie, aby czyny moje miały wartość nadprzyrodzoną. Spraw, abym miała dla każdej duszy bez wyjątku miłość, litość i miłosierdzie. O mój Jezu, każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót Twoich na sobie, ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia Serce, chcę je wysławić. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej jako pieczęć, a to będzie odznaką moją w tym i przyszłym życiu. (Dz. 1242)

 

Święta Faustyno, wstawiaj się za mną do Pana, aby i moje życie przemieniało się w miłosierdzie świadczone bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Niech moje oczy, uszy, usta, ręce, nogi i serce będą miłosierne.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Faustyny.

 

DZIEŃ V

 

Głoszenie orędzia Miłosierdzia

 

Pan Jezus: W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. Kar używam, kiedy mnie sami zmuszają do tego; ręka moja niechętnie bierze za miecz sprawiedliwości; przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia.(Dz. 1588).

 

Św. Faustyna: O Boże mój, wszystko, co we mnie jest, niech uwielbia Ciebie, Stwórco mój i Panie, a każdym uderzeniem serca swego pragnę wysławić niezgłębione miłosierdzie Twoje. Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje. Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje - jest to misja moja, którąś mi sam przeznaczył, Panie, w tym i przyszłym życiu.(Dz. 1325)

 

Za twoim przykładem, święta Faustyno, chcę głosić światu orędzie Miłosierdzia świadectwem życia i słowem, aby dotarło ono do wszystkich ludzi i napełniło ich serca nadzieją. Niech i w moim życiu spełnia się obietnica Jezusa: Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem.(Dz. 1075).

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Faustyny.

 

DZIEŃ VI

 

Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świata

 

Pan Jezus: Córko moja, schyliłem serce swoje do próśb twoich; zadaniem twoim i obowiązkiem jest tu na ziemi wypraszać miłosierdzie dla świata całego.(Dz. 570). Modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a wtenczas będą miały moc przed Ojcem moim.(Dz. 531). Czynię cię szafarką miłosierdzia swego.(Dz. 570).

 

Św. Faustyna: O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele świętym. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Bóg miłuje nas w Synu swoim, bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga.(Dz. 482).

 

Święta Faustyno, wraz z Tobą chcę błagać o miłosierdzie dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych, aby święcie żyjąc, prowadziły lud Boży po drogach zbawienia.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Faustyny.

 

DZIEŃ VII

 

Umiłowanie Kościoła - Mistycznego Ciała Chrystusa

 

Pan Jezus: Córko moja, rozważ o życiu Bożym, jakie jest w Kościele zawarte dla zbawienia i uświęcenia duszy twojej. Rozważ, jak korzystasz z tych skarbów łask, z tych wysiłków mojej miłości.(Dz. 1758).

 

Św. Faustyna: Jezu, staram się o świętość, bo przez to będę pożyteczną Kościołowi. Robię ustawiczne wysiłki w cnocie, staram się wiernie naśladować Jezusa, a ten szereg codziennych cnót cichych, ukrytych, prawie niedostrzegalnych, ale spełnianych z wielką miłością, składam do skarbca Kościoła Bożego na korzyść wspólną dusz. Czuję wewnętrznie, jakobym miała odpowiedzialność za wszystkie dusze, czuję dobrze, że żyję nie tylko dla siebie, ale [dla] całego Kościoła.(Dz. 1505).

 

Wdzięczni za dary Bożego miłosierdzia złożone dla mnie w Kościele świętym, chcę tak jak TY-święta Faustyno-korzystać z nich, by stawać się świętym i przez to pociągać inne dusze do zdrojów miłosierdzia Bożego.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Faustyny.

 

DZIEŃ VIII

 

Spotkanie z Jezusem w sakramentach świętych

 

Pan Jezus: Ach, jak mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze mną w Komunii św. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami - one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną, jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. - Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która bardzo kocha swe dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki; rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości.(Dz. 1447).

 

Św. Faustyna: Jezu, jest jeszcze jedna tajemnica w mym życiu - najgłębsza, ale i najserdeczniejsza - to Ty sam pod postacią chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca. Tu jest cała tajemnica mojej świętości. Tu serce moje złączone z Twoim staje się jedno, tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo wszystko Twoje - moim jest, a moje - Twoim. Oto wszechmoc i cud Twojego miłosierdzia.(Dz. 1489). Wszystko, co we mnie dobrego jest - sprawiła to Komunia św., jej wszystko zawdzięczam. Czuję, że ten święty ogień przemienił mnie całkowicie. O, jak się cieszę, że jestem mieszkaniem dla Ciebie, Panie; serce moje jest świątynią, w której ustawicznie przebywasz.(Dz. 1392).

 

Święta Faustyno, uproś mi łaskę żywej wiary, aby każdy sakrament był uprzywilejowanym miejscem spotkania z Panem Jezusem, a Eucharystia była centrum całego życia, przemieniając je w miłość.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Faustyny.

 

DZIEŃ IX

 

Nabożeństwo do Matki Bożej

 

Matka Boża: Życie wasze ma być podobne do życia mojego, ciche i ukryte, macie nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić za ludzkością, i przygotować świat na powtórne przyjście Boga. (Dz. 625).

 

Św. Faustyna: O słodka Matko Boża, Na Tobie wzoruję me życie, Tyś mi świetlana zorza, W Tobie tonę cała w zachwycie. O Matko, Dziewico Niepokalana, W Tobie odbija mi się promień Boga. Ty mnie uczysz, jak wśród burz kochać Pana, Tyś mi tarczą i obroną od wroga. (Dz. 1232).

 

Święta Faustyno, najwierniejsza córko Matki miłosierdzia, ukryj mnie pod Jej płaszczem, aby prowadziła mnie do Jezusa, uczyła uczestniczyć w Jego życiu i misji ukazywania światu miłosierdzia Ojca niebieskiego. Chcę - jak Maryj - dawać ludziom Miłosierdzie Wcielone - i przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Faustyny.

 

 

NOWENNA DO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

 

DZIEŃ PIERWSZY

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

 

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy zginiecie, błagamy Cię udziel nam tego męstwa i wielkoduszności, z jaką nasz św. Ojciec Franciszek porzucił życie światowe i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy uznawszy nasze błędy z prawdziwą skruchą czynili za nie pokutę i mężnym sercem rozpoczęli nowe życie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,

Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,

Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,

Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;

Prowadź z niewoli ciała swych dzieci

Do utraconych ojczyzny krajów,

Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Franciszka z Asyżu.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ DRUGI

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

 

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną, daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym wsławił się w Kościele Twoim św. Ojciec Franciszek, abyśmy całym sercem szukali jedynie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, wierząc, że wszystko inne będzie nam przydane. Któryś żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,

Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,

Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,

Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;

Prowadź z niewoli ciała swych dzieci

Do utraconych ojczyzny krajów,

Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Franciszka z Asyżu.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ TRZECI

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

 

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Wysławiam Cię Ojcze, że to zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je maluczkim, daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz Seraficki Ojciec Franciszek, abyśmy mogli być zaliczeni do tych maluczkich, którym Bóg prawdy swe objawia i łaską obdarza. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,

Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,

Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,

Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;

Prowadź z niewoli ciała swych dzieci

Do utraconych ojczyzny krajów,

Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Franciszka z Asyżu.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ CZWARTY

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

 

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, daj nam tę słodycz i prostotę, którą św. Ojciec Franciszek świat podbijał, abyśmy i my, stawszy się wszystkim dla wszystkich do Boga pociągali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,

Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,

Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,

Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;

Prowadź z niewoli ciała swych dzieci

Do utraconych ojczyzny krajów,

Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Franciszka z Asyżu.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ PIĄTY

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

 

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój na każdy dzień i Mnie naśladuje, daj nam, abyśmy zapatrzeni we wzór św. Ojca Franciszka naznaczonego bliznami Twej Męki, chętnie dźwigali krzyż nasz codzienny i dostąpili owoców Twej zbawczej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,

Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,

Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,

Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;

Prowadź z niewoli ciała swych dzieci

Do utraconych ojczyzny krajów,

Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Franciszka z Asyżu.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ SZÓSTY

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

 

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują, daj nam tę łaskę abyśmy naśladując św. Ojca Franciszka, obejmującego swą miłością nawet największych grzeszników, nie żywili nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,

Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,

Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,

Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;

Prowadź z niewoli ciała swych dzieci

Do utraconych ojczyzny krajów,

Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Franciszka z Asyżu.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ SIÓDMY

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

 

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi, daj nam, abyśmy pokój i dobro, które św. Ojciec Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze w sercach naszych zachowywali i bliźnim naszym dawali, a tak zasłużyli na nazwę prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,

Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,

Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,

Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;

Prowadź z niewoli ciała swych dzieci

Do utraconych ojczyzny krajów,

Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Franciszka z Asyżu.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ ÓSMY

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

 

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście, a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a będzie wam otworzone, daj nam pokorną wytrwałość w modlitwie, abyśmy na wzór Ojca Franciszka w potrzebach naszych najpierw do Boga się uciekali i osiągnęli zbawienny skutek naszych modlitw. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,

Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,

Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,

Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;

Prowadź z niewoli ciała swych dzieci

Do utraconych ojczyzny krajów,

Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Franciszka z Asyżu.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

 

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał naukę Moją i Ojciec Mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy, użycz nam tej seraficznej miłości, jaką płonęło serce św. Ojca Franciszka, abyśmy przez żarliwość naszych uczuć i doskonałość naszych uczynków mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu na ziemi a potem w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony,

Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie,

Ciebie za Ojca czczą trzy zakony,

Za cnót zwierciadło mają synowie.

Tyś droga prawa, wzór obyczajów;

Prowadź z niewoli ciała swych dzieci

Do utraconych ojczyzny krajów,

Kędy nam gwiazda zbawienia świeci.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Franciszka z Asyżu.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

NOWENNA DO ŚW. JUDY TADEUSZA- „PATRONA W SPRAWACH TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH”

 

DZIEŃ PIERWSZY

Św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole i wielki przed Bogiem Orędowniku tych, którzy idą ku Tobie z głęboką ufnością. Otwieram moje serce stroskane i proszę, i błagam Cię o opiekę nade mną. Z głębi mej duszy pragnę znaleźć się również w gronie tych, którzy Cię wielbią i tych, którym wyjednałeś u Boga Wszechmocnego łaskę, o którą Cię prosili. Oni też głoszą, żeś Ty, św. Judo, nie odmówił im swej opieki w najtrudniejszych, rozpaczliwych i beznadziejnych chwilach ich życia. Ten ich głos i niezłomna wiara w Ciebie pociągnęła mnie ku Tobie i oto składam u Twych stóp moją gorącą i serdeczną prośbę, byś raczył być orędownikiem mojej sprawy (tu wymienić prośbę).

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Judy Tadeusza.

 

DZIEŃ DRUGI

O św. Judo Tadeuszu - zostałeś chwalebnym Apostołem, albowiem na wezwanie Jezusa Chrystusa - poszedłeś za Nim, oddając Mu serce swoje pełne miłości, wiary i uwielbienia. W Chrystusie, Jego nauce i w Jego Boskim posłannictwie znalazłeś natchnienie dla swej wielkiej pracy apostolskiej, jako jeden z pierwszych budowniczych Kościoła Katolickiego, miłości i moralności chrześcijańskiej. Pragnę, o św. Judo Tadeuszu iść przez życie wpatrzony w Twoje ślady i proszę Cię gorąco, bądź natchnieniem myśli i czynów moich - a stanę się pożytecznym członkiem naszego Kościoła Katolickiego - świecąc bliźnim dobrym przykładem. Amen.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Judy Tadeusza.

 

DZIEŃ TRZECI

Św. Judo Tadeuszu - chwalebny Apostole! Jakaś przedziwna moc serce moje ogarnia, gdy myśli moje szukają Ciebie i znajdą się przy Tobie, mój Orędowniku. Doznaję wtedy cudnego uczucia wiary, iż jesteś przy mnie, czuwasz nade mną, gasząc moją trwogę przed grożącym mi niebezpieczeństwem. Daj mi o św. Tadeuszu, łaskę, by ta serdeczna ufność moja, jaką żywię do Ciebie, nigdy nie wygasła, by mi za życia mego była tarczą obronną i doprowadziła po śmierci duszę moją ku Twej świetlanej postaci, a dzięki Tobie przed Najświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Judy Tadeusza.

 

DZIEŃ CZWARTY

O św. Judo Tadeuszu - skoro już znasz moje potrzeby i pragnienia mej duszy, daj mi dość siły i wzmagaj moją wolę, ażebym przykładnym rytmem życia jak najrzetelniej spełniał moje codzienne obowiązki, a jednocześnie i misję szerzenia chwały Bożej wskazaną nam przez Chrystusa, idąc drogą prowadzącą przez miłość i moralność chrześcijańską do prawdziwego szczęścia człowieczego w naszym życiu doczesnym i do zbawienia duszy. Wszak Chrystus Pan głosił, że szczęście ludzkości na ziemi tkwi w wiecznej i największej prawdzie jaką jest Miłość Bliźniego. Niechajże ten najwznioślejszy pierwiastek nauki Chrystusowej opromieni życie moje i tych, którzy ze mną współżyją, pracują i idą przez życie pod sztandarem Jezusa Chrystusa.

 

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Judy Tadeusza.

 

DZIEŃ PIĄTY

Św. Judo Tadeuszu, przez pamięć Męki i Śmierci Chrystusa Pana, przez trwogę i ból, które przeszywały serce Twoje, uproś mi u Boga łaskę mężnego dźwigania krzyża, jaki opatrzność Boża na mnie wkłada. Niech go przyjmę z rąk Bożych, jeśli nie z radością, jak Ty i święci to czynili, to przynajmniej z cichym poddaniem się woli Bożej, w duchu ofiary za grzechy swoje. O św. Apostole, świadku życia i śmierci Jezusa Chrystusa, przywodzę Ci na pamięć ową słodycz, którą serce Twoje odczuwało kiedy Chrystus, Twój Mistrz ukochany, uczył Ciebie i innych apostołów św. modlitwy "Ojcze nasz". Proszę Cię, wyjednaj mi tę łaskę, ażebym Boskiemu Twemu nauczycielowi zawsze w jak największej stałości służył, aż do końca życia mego. Amen.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Judy Tadeusza.

 

DZIEŃ SZÓSTY

Dziękuję Ci, o św. Judo Tadeuszu, kochany mój chwalebny Apostole, żeś wzmocnił moją siłę woli, która pozwala mi z otuchą patrzyć w przyszłość moją. Dziękuję Ci z całego serca, że oddalasz ode mnie obawę przed pogorszeniem się moich warunków życia, że niweczysz we mnie i tę męczącą siłę trwogi przed nowymi troskami, które mnie tak gnębiły. Utrwalaj o św. Judo Tadeuszu tę otuchę w mym sercu i wzmagaj we mnie pogodę ducha, która niechaj mi będzie upragnioną łaską daru miłości Chrystusowej. Spraw, ażebym z tego daru czerpał dalsze siły i moc w każdej potrzebie mego życia. Amen.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Judy Tadeusza.

 

DZIEŃ SIÓDMY

O św. Judo! Po dniach wstrząsającego smutku, doznałeś niewymownej radości, gdyś znowu ujrzał swego ukochanego Mistrza, który dnia trzeciego po swej śmierci powstał z grobu, by ukazać się swym uczniom-apostołom. Uproś u Boga łaskę odrodzenia się we mnie dobrych pierwiastków, bym był godzien miłosierdzia Chrystusa. Amen.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Judy Tadeusza.

 

DZIEŃ ÓSMY

O św. Judo, któryś w swej apostolskiej pracy uczył, że światem rządzi Wszechmoc Boża, że jest to wiecznie panująca siła, która wszystko przenika i ożywia - i na tej sile zbudowano Kościół Katolicki, spraw mój Orędowniku, ażebym w chwilach moich utrapień i trosk dążył w jego podwoje i u stóp Chrystusa znalazł ukojenie. Amen.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Judy Tadeusza.

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

O św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole - niechaj będzie na wieki błogosławione imię Twoje, niech rosną zastępy Twych czcicieli, do których i ja jeden z najgorliwszych, aż do oddania ducha mojego, należeć będę, albowiem serce moje i dusza i każde włókno ciała mego odczuwa zbawczą prawdę głoszoną od wieków, że kto wyciąga do Ciebie ręce i serdecznie w największej wierze prosi Cię o ratunek i pomoc - temu Ty swego orędownictwa nie odmawiasz. Czcić Cię będę i głosić chwałę Twego Imienia, albowiem płynie ku mnie, dzięki Twemu wstawiennictwu, błogosławieństwo Boże. Amen.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Litania do św. Judy Tadeusza.

 

 

 

 

 

NOWENNA DO ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ „PATRONKA POMAGAJĄCA W MĄDROŚCI”

 

DZIEŃ I

Mądrość św. Katarzyny

 

I Pieśń

Święta Patronko grybowskiej świątyni,

i wiedzy Bożej głęboka znawczyni,

coś w Aleksandrii jak gwiazda błyszczała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

Ozdobna w cnoty męczenniczko święta,

o której świat dziś z wielką czcią pamięta,

boś życiem swoim dla nieba dojrzała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

II Rozważanie

Katarzyna, młoda 18-letnia dziewczyna, posiadała wiele prawdziwej mądrości życiowej. Ta mądrość kazała jej patrzeć na ludzi, na życie i świat, prawdziwie Bożymi oczyma. Ona doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że żyjąc na tej ziemi jesteśmy tu tylko przez chwilę, że jesteśmy pielgrzymami, wędrującymi do naszej prawdziwej i ostatecznej ojczyzny, jaką jest Niebo. Dlatego niczego na tym świecie nie brała zbyt serio, poza ofiarną służbą Panu Bogu i bliźnim i poza sprawą zbawienia swojej nieśmiertelnej duszy.

Pewnego dnia udała się do cesarza Maksymiana i tam śmiało i odważnie wstawiała się za niewinnie uwięzionymi chrześcijanami. A cesarz podziwiając wielką mądrość życiową i odwagę Katarzyny, chciał ją obietnicami pozyskać do pogańskiej wiary. Kiedy to jednak nie pomagało, kazał ją uwięzić i morzyć głodem, a w końcu skazał ją na śmierć.

Ona zaś kierując się swoją żywą wiarą i chrześcijańską mądrością życiową wolała pójść ochotnie na śmierć męczeńską za Jezusa, niż żyjąc w wygodzie i dostatkach, wieść życie naznaczone hańbą i zdradą Bożej sprawy. I odeszła po nagrodę do Pana.

 

III Modlitwa

Prośmy o prawdziwą chrześcijańską mądrość życiową:

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 

DZIEŃ II

Świętość Katarzyny

 

I Pieśń

Święta Patronko grybowskiej świątyni,

i wiedzy Bożej głęboka znawczyni,

coś w Aleksandrii jak gwiazda błyszczała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

Ozdobna w cnoty męczenniczko święta,

o której świat dziś z wielką czcią pamięta,

boś życiem swoim dla nieba dojrzała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

II Rozważanie

Katarzyna żyła święcie. A żyć święcie to tyle, co mieć codziennie w swojej duszy łaskę uświęcającą, żyć w przyjaźni z ludźmi i z Bogiem oraz ofiarnie służyć każdego dnia Chrystusowi i bliźnim. A nie było to łatwe w tamtych czasach. Były to bowiem czasy pogańskiego Rzymu, czasy niewolnictwa i zepsucia obyczajów. Tak było głównie wśród ludzi bogatych, a wiadomo, że Katarzyna pochodziła z zamożnej aleksandryjskiej rodziny. Ale ona widząc wokół siebie tyle zła, wygodnictwa, pijaństwa, rozpusty, potrafiła być sobą i potrafiła pójść za Chrystusem, zachowując czyste, niewinne serce, godne chrześcijańskiej dziewczyny.

Trzeba nam wiedzieć, że świętość nie jest łatwym życiem, nie jest odgrodzeniem się od świata - ale jest wytrwałą walką ze sobą, jest codziennym otwieraniem serca i dłoni ku Bogu i braciom. A my? Czy my dążymy do świętości? Czy pomimo wielorakiego otaczającego nas zła, potrafimy żyć blisko Boga? Przecież mówi do nas Zbawiciel:” Świętymi bądźcie, jak wasz Ojciec Niebieski jest święty”.

 

III Modlitwa

Prośmy o świętość życiową:

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 

DZIEŃ III

Męstwo św. Katarzyny

 

I Pieśń

Święta Patronko grybowskiej świątyni,

i wiedzy Bożej głęboka znawczyni,

coś w Aleksandrii jak gwiazda błyszczała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

Ozdobna w cnoty męczenniczko święta,

o której świat dziś z wielką czcią pamięta,

boś życiem swoim dla nieba dojrzała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

II Rozważanie

Męstwo św. Katarzyny ujawniło się specjalnie wtedy, gdy dowiedziawszy się o uwięzieniu niewinnych chrześcijan - mając zaledwie 18 lat - odważyła się pójść do cesarza, wielkiego prześladowcy i prosić go o ich uniewinnienie. A potem, gdy cesarz zdumiony jej odwagą i mądrością zaproponował jej dysputę na temat wiary z wybranymi przez niego mędrcami i uczonymi odważyła się stanąć do tej dysputy. Liczyła na swoje wykształcenie, a przede wszystkim na to, że Bóg jej pomoże, i jak mówi opowiadanie, zwyciężyła w tej dyspucie, a niektórzy z nich nawet uwierzyli w Jezusa.

Męstwo jej ujawniło się specjalnie w ostatnich dniach jej życia. Nie zmogła ją przecież chłosta, na którą ją skazano, ani morzenie głodem, ani wyrok śmierci. Koło najeżone nożami, na którym miała być zamęczona, przeraziło ją na pewno - ale jej męstwo pozwoliło jej trwać wiernie przy Jezusie i oddać za Niego swoje życie. Kiedy bowiem koło rozpadło się - ścięto ją mieczem i tak dokonała swego życia.

A my? Czy chętnie i odważnie stajemy w obronie naszej wiary i czy jesteśmy gotowi nawet pocierpieć za Jezusa Chrystusa? Powiedział przecież Jezus: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie”.

 

III Modlitwa

Prośmy o cnotę męstwa:

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 

DZIEŃ IV

Wiara św. Katarzyny

 

I Pieśń

Święta Patronko grybowskiej świątyni,

i wiedzy Bożej głęboka znawczyni,

coś w Aleksandrii jak gwiazda błyszczała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

Ozdobna w cnoty męczenniczko święta,

o której świat dziś z wielką czcią pamięta,

boś życiem swoim dla nieba dojrzała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

II Rozważanie

Jej wiara była mocna i żywa. Bo jest wiara, chwiejna i słaba - wiara tylko od wielkiego święta. Ale jest wiara mocna i żywa, która kształtuje nasze codzienne życie i wpływa na nasze postępowanie. Taką była wiara św. Katarzyny. Wiara ukazywała jej jasno cel ludzkiego życia, którym jest wieczne szczęście w niebie. Ona dawała jej siłę do przeciwstawiania się złu, którego tak wiele było w ówczesnym pogańskim świecie. Ona była dla niej pokrzepieniem i siłą w kłopotach i cierpieniach codziennego życia, zwłaszcza w godzinie śmierci, Wiara mówiła jej, że wprawdzie straci niedługo to życie doczesne, ale czeka ją za to wielka nagroda w niebie, stosownie do słów Zbawiciela: „Kto straci życie dla Mnie, ten zyska je na życie wieczne”.

Wspominając dziś św. Katarzynę prośmy za jej wstawiennictwem o mocną i żywą wiarę, bo tylko taka wiara dokonuje w życiu człowieka cudów, tylko taka wiara podoba się Bogu i jest zasługująca na wieczne zbawienie.

 

III Modlitwa

Prośmy o żywą wiarę:

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 

DZIEŃ V

Nadzieja św. Katarzyny

 

I Pieśń

Święta Patronko grybowskiej świątyni,

i wiedzy Bożej głęboka znawczyni,

coś w Aleksandrii jak gwiazda błyszczała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

Ozdobna w cnoty męczenniczko święta,

o której świat dziś z wielką czcią pamięta,

boś życiem swoim dla nieba dojrzała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

II Rozważanie

Dobrze jest ufać ludziom, ale najlepiej jest ufać Panu Bogu. Bo ludzie nieraz zapomną, a czasem choć chcą, to nie mogą spełnić swoich obietnic. Bóg zaś jest wszechmocny i prawdomówny i stąd Jemu naprawdę można zaufać. Pismo Święte mówi: „Kto zaufał Bogu, nie będzie zawstydzony”. Czego spodziewamy się od Boga? Wyrażamy to w słowach: „Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie”.

Dlaczego św. Katarzyna tak odważnie staje w obronie świętej wiary, odrzucając wszelkie obietnice cesarza, i decydując się na okrutne męki i śmierć męczeńską? Dzieje się tak bo wie, że za to wszystko czeka ją wieczna nagroda w niebie. Katarzyna jest pewna, że Bóg spełni swe obietnice, więc ufa Mu całkowicie i ma nadzieję, że za to wszystko co czyni dla Niego i Bożej sprawy, Bóg hojnie jej kiedyś zapłaci.

Czy nasze codzienne życie i postępowanie ożywia również chrześcijańska nadzieja? Czy w dniach ucisku, niepowodzeniu, w cierpieniu i chorobie pamiętamy o słowach Jezusa skierowanych do Apostołów: „Dziś wprawdzie macie smutek, ale nadejdzie dzień, w którym wasz smutek obróci się w radość. Radujcie się i weselcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”. Oby te Jego słowa były dla nas zawsze otuchą i nadzieją, tak jak to było w życiu naszej patronki św. Katarzyny.

 

III Modlitwa

Prośmy o cnotę nadziei:

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 

DZIEŃ VI

Miłość św. Katarzyny

 

I Pieśń

Święta Patronko grybowskiej świątyni,

i wiedzy Bożej głęboka znawczyni,

coś w Aleksandrii jak gwiazda błyszczała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

Ozdobna w cnoty męczenniczko święta,

o której świat dziś z wielką czcią pamięta,

boś życiem swoim dla nieba dojrzała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

II Rozważanie

Pana Boga trzeba miłować ponad wszystko. „Będziesz miłował Pana Boga swego - tak czytamy w Piśmie Świętym - całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. Kochać Go nade wszystko, to kochać Go więcej niż ojca i matkę, niż brata i siostrę, więcej niż majątek, niż stanowisko, niż przyjemności tego świata. Tak właśnie kochała Boga św. Katarzyna. Pochodząc z zamożnego rodu i będąc dziewczyną wykształconą, miała wiele możliwości, by żyć w wygodach i dostatku, by móc zajmować ważne stanowiska.

Ale ona miała to wszystko za nic, byle tylko pozyskać Jezusa Chrystusa i żyć według Jego wskazań. A kiedy przyszło wybierać między życiem a śmiercią, zdecydowała się na męczeńską śmierć - bo Bóg był dla niej wszystkim, bo umrzeć dla Niego poczytywała sobie jako zwycięstwo i jako zysk.

A my? Czy i my staramy się kochać Boga ponad wszystko? I czy zdajemy sobie sprawę z tego, że ważnym jest przede wszystkim to, aby kochać Boga nade wszystko i wiernie Mu służyć? Oby w zrozumieniu tej prawdy dopomagała nam nasza patronka św. Katarzyna.

 

III Modlitwa

Prośmy o miłość Boga nade wszystko:

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 

DZIEŃ VII

Św. Katarzyna zwycięża świat

 

I Pieśń

Święta Patronko grybowskiej świątyni,

i wiedzy Bożej głęboka znawczyni,

coś w Aleksandrii jak gwiazda błyszczała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

Ozdobna w cnoty męczenniczko święta,

o której świat dziś z wielką czcią pamięta,

boś życiem swoim dla nieba dojrzała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

II Rozważanie

Otaczający nas świat wabi każdego z nas mirażem bogactwa, przyjemności i używania. Tak było też w czasach św. Katarzyny. Ona jednak odrzuciła to wszystko, wiedząc, że majątek i pieniądze to jeszcze nie wszystko. Widać pamiętała o słowach Zbawiciela:,, Nie samym chlebem żyje człowiek”. Odrzuciła też pokusę ziemskiej sławy oraz grzesznych przyjemności, wiedząc, że sława sama przez się nie daje człowiekowi prawdziwego szczęścia, natomiast światowe przyjemności przynoszą tylko wyrzuty sumienia, rozgoryczenie i smutek.

Ona słaba, 18-letnia dziewczyna, zwyciężyła powaby tego świata i pozostała wierna Bogu.

A my? Czy potrafimy oprzeć się złu i płynąć pod prąd chciwości, zakłamania, wygodnictwa, pod prąd moralnego wyuzdania? Oby św. Katarzyna patronka nasza była nam tutaj przykładem i wzorem.

 

III Modlitwa

Prośmy o zwyciężanie złego świata:

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 

DZIEŃ VIII

Św. Katarzyna Apostołka Bożej sprawy

 

I Pieśń

Święta Patronko grybowskiej świątyni

i wiedzy Bożej głęboka znawczyni

coś w Aleksandrii jak gwiazda błyszczała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

Ozdobna w cnoty męczenniczko święta,

o której świat dziś z wielką czcią pamięta

boś życiem swoim dla nieba dojrzała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

II Rozważanie

Apostołować można w różny sposób: słowem, modlitwą, cierpieniem, przykładem własnego życia. Tak właśnie czyniła św. Katarzyna. Apostołowała słowem zwłaszcza wtedy, gdy w czasie dysputy z pogańskimi mędrcami, tak pięknie i przekonywająco mówiła o Jezusie, że wielu z nich uwierzyło w Niego. Apostołowała modlitwą, gdy często modliła się za uwięzionych chrześcijan, o nawrócenie prześladowców i wrogów. Apostołowała przykładem, gdy żyjąc w pogańskim świecie, potrafiła wieść życie szlachetne, piękne i czyste. Apostołowała cierpieniem, gdy mężnie zniosła tortury, zadawane jej przez prześladowców i odważnie oddała swoje życie dla Jezusa Chrystusa.

A my? Czy i my apostołujemy słowem, modlitwą, cierpieniem, przykładem swego życia? Mówił przecież Zbawiciel: ,,Bądźcie moimi świadkami”.

 

III Modlitwa

Prośmy o ducha apostolstwa:

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 

DZIEŃ IX

Co uczynił Bóg dla św. Katarzyny?

 

I Pieśń

Święta Patronko grybowskiej świątyni

i wiedzy Bożej głęboka znawczyni

coś w Aleksandrii jak gwiazda błyszczała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

Ozdobna w cnoty męczenniczko święta,

o której świat dziś z wielką czcią pamięta

boś życiem swoim dla nieba dojrzała.

Cześć Ci i chwała, cześć Ci i chwała.

 

II Rozważanie

Widocznie życie św. Katarzyny i jej męczeństwo bardzo podobały się Bogu. skoro jak mówi historia - po śmierci wsławił ją Bóg wieloma cudami. Niewątpliwie dziwnym zdarzeniem było również to, że jej umęczone ciało, złożone w Aleksandrii, zostało potem w czasie najazdu Arabów, szczęśliwie przeniesione na górę Synaj, gdzie do dziś dnia spoczywa w tamtejszym klasztorze. Pewnego rodzaju cudem było to, że jej cześć rozeszła się po świecie, że przywędrowała nawet do Polski, a król Kazimierz Wielki, mając do niej specjalne nabożeństwo, ogłosił ją patronką Akademii Krakowskiej, patronką wielu miast i kościołów. Ku jej czci ułożono wiele pieśni, a wiele dziewcząt obiera ją sobie i dziś na swoją szczególną patronkę.

Obyśmy wszyscy byli jej prawdziwymi czcicielami, albowiem ona będzie nam wtedy wypraszała potrzebne łaski i dary u Jezusa Chrystusa, a szczególnie łaskę wiecznego zbawienia.

 

III Modlitwa

Prośmy o wstawiennictwo i opiekę św. Katarzyny:

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 

 

NOWENNA DO ŚW. LUDWIKA DE MONTFORT

 

DZIEŃ PIERWSZY: Czułe serce św. Ludwika

Św. Ludwik miał przedziwną drogę duchową, którą go Bóg prowadził, a on wiernie był jej posłuszny. Miłość do Boga i bliźniego, szczególnie do tych, którzy byli w wielkiej potrzebie, były podstawą tej drogi. Już od dzieciństwa i pierwszego poruszenia jego sumienia, Ludwik był pociągniętym miłością do Boga. „Dystansował się od swoich rówieśników by unikać ich zabaw, chował się, by modlić na różańcu przed obrazem Matki Bożej”. Ks. Albin, przyjaciel św. Ludwika i kolega szkolny z okresu Seminarium napisał: „Często między nami wyglądał jakby w ciągłej ekstazie uczuciowej, wykluczony, porwany przez Boga. Nie mógł zapanować nad poruszeniami serca, które było przeniknięte Bożą miłością, i wzdychał przy stole, w rekreacji, wszędzie. Był to skutek gorliwych natchnień Bożej miłości w Duchu Świętym, który przenikał serce, by dać skosztować Jego słodyczy”. Ta miłość do Boga i modlitwy była fundamentem jego świętej, duchowej drogi do najwyższych szczytów modlitwy. Odkrywając swoje serce dla Boga, rozpalone miłością, jako dojrzały kapłan i misjonarz, zapisał: „O mój Boże, pragnę Cie kochać, zaczynam spalać się, Ty mnie zachwycasz. Dopuść mnie, by Cię kochać” (Pieśń 138,1). Równocześnie ze wzrastaniem miłości do Boga, w czułym sercu św. Ludwika wzrastała miłość do bliźniego. Pewnego dnia, kiedy jeszcze był w Seminarium, matka Ludwika, Iwana, odwiedziła biednych w bożnicy w św. Yves w Rennes. Poznała jedną biedną kobietę i zapytała, kto ją tam wprowadził, a ona odpowiedziała: „Twój syn, pani. To on mi znalazł to miejsce i doprowadził mnie tutaj”. Bez wątpienia, jego matka była szczęśliwa i dumna ze swojego syna. Ludwik z czułością przeżywał boleści bliźnich i przez czyny miłości, które były nadzwyczajne, zwyciężał tych, którzy zamykali swoje serce na potrzeby drugiego. Przez całe swoje życie św. Ludwik podchodził do biednych z wiarą, przeżywając każde takie spotkanie jako przedłużenie swojej miłości do Jezusa w Eucharystii. Z tą samą czułością, miłością i gorliwością, którą okazywał na modlitwie, Ludwik przystępował do każdego biednego, w którym widział samego Jezusa. Biedni nazywali go „dobry ojciec Montfort”.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...., Litania do św. Ludwika de Montfort.

 

Modlitwa: Panie Boże nasz, św. Ludwik de Montfort całe swoje życie spędził, aby kochać Ciebie i bliźniego, a my tak mało realizujemy tę miłość. Przez jego wstawiennictwo pomóż nam pokonać nasze małoduszne serca i wszystko to, co nam przeszkadza, aby naprawdę miłować. Usłysz naszą prośbę i przez jego wstawiennictwo daj nam czyste serca, abyśmy kochali miłością czystą. Prosimy Cię także o łaskę…(intencja, za którą się modlimy). Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ DRUGI: Duchowe wzrastanie św. Ludwika i nasze

Św. Ludwik dał nam świadectwo tego, że osiągnął szczyt duchowego i mistycznego życia na ziemi, zjednoczenia z Chrystusem, którego nazywa Mądrością: „W nowej rodzinie, do której należę, poślubiłem Mądrość i krzyż, tu jest cały mój skarb, w czasie i w wieczności, ziemski i niebieski, a jest on tak wielki, że kiedy zostałby on poznany, mojemu losowi zazdrościliby najbogatsi i najmocniejsi królowie ziemi. Nikt nie zna tajemnicy, o której mówię, albo zna ją bardzo mało”. (List 20). Św. Ludwik pisał do swojego przyjaciela Blaina, że odczuwał trwałą obecność Jezusa i Maryi w swojej duszy. Montfort wyjaśnia charakterystykę tego mistycznego zjednoczenia się z Maryją w pieśni: „Ta dobra matka i nauczycielka na każdym kroku mocno mnie wspomaga i kiedy przez słabości upadnę, Ona mnie zaraz podnosi. Oto, mówię wam, niepojmowana rzecz. Ja niosę w sobie Maryję, ale w cieniu wiary”. (Pieśń 77,11-15). Św. Ludwik jasno przekazuje, że jeżeli ktoś naprawdę w autentyczny sposób chce żyć duchowością poświęcenia się, której on naucza, to duchowość ta poprowadzi go wąską drogą ewangelii do uwolnienia od egoizmu i samolubstwa. Celem jest oczyszczenie i wzrastanie w miłości. Naprawdę, Maryja, wiernych, którzy Jej się poświęcają, prowadzi drogą większej i czystszej miłości. Taka jest ta droga, z jednej strony - umieranie dla grzechu i dla samego siebie, a z drugiej strony - przemienianie i rodzenie nowego człowieka w Jezusie Chrystusie. W pieśni sama miłość mówi o sobie: „Samolubstwo jest całkowicie przeciwne świętemu ogniu boskiej miłości, trzeba wszystko cierpieć i wszystko uczynić, by pokonać tę subtelną złośliwość. Aby płonąć Moim czystym płomieniem, aby kosztować Moje święte namaszczenie, musimy znienawidzić się aż do umartwienia. Mój zbawczy ogień gasi się wodą lekkich grzechów. Kto ich nie popełnia dobrowolne, dojdzie do czystej miłości nieba”. (Pieśń 5,29-31). Św. Ludwik drogą, którą sam przeszedł, chce prowadzić duszę do czystej miłości i zjednoczenia się z Jezusem - Mądrością. Jest on świadomy tego, że może nie być łatwo zrozumieć i przyjąć znaczenie i istotę tej duchowości. „Ponieważ istota tego nabożeństwa tkwi we wnętrzu człowieka, które ma ono kształtować, nie znajdzie ono jednakowego u wszystkich zrozumienia”. (TPN n.119). Nie trzeba wielkiego trudu, by zapisać się do jakiegoś bractwa, odmawiać co dziennie kilka różnych modlitw; lecz prawdziwą trudność stanowi wniknięcie w ducha tego nabożeństwa, które ma wewnętrznie uczynić duszę niewolniczo zależną od Najświętszej Dziewicy, a przez Nią – od Jezusa”. (TM n.44). Aby prawdziwie zrozumieć i żyć na co dzień duchem poświęcenia się Jezusowi przez Maryję, trzeba ponad wszystko dbać o właściwą akceptację fundamentu tej duchowości, który polega na całkowitym oddaniu się Maryi, aby to Ona prowadziła nas drogą do zjednoczenia się z Jezusem poprzez sytuacje i wydarzenia naszego życia. Trzeba czuwać nad wewnętrznym duchem tego ofiarowania się, akceptując drogę umierania dla grzechu i samolubstwa, abyśmy duchowo wzrastali i dojrzewali, akceptując wszystkie potrzebne i konieczne narzędzia duchowego życia, abyśmy drogą czystej miłości doszli do zjednoczenia się z Jezusem. Skutkiem takiej postawy jest duchowy dynamizm, który trwa całe życie. Jego realizacja nie zależy tylko od naszej pracy, ale jest to także dar Bożej łaski.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...., Litania do św. Ludwika de Montfort.

 

Modlitwa: Panie Boże nasz, przez swojego umiłowanego Syna, z łaski nas odkupiłeś i przyjąłeś nas jak swoje kochanie dzieci, tak, że możemy Cię nazywać Abba – Ojcze. Na wzór i za wstawiennictwem św. Ludwika uwolnij nasze serca od wszystkiego, co przeszkadza nam duchowo wzrastać i od tego, co Tobie nie jest miłe, abyśmy w duchu naprawdę żyli naszym synostwem w Synu, Tobie na chwałę. Usłysz naszą prośbę i przez wstawiennictwo św. Ludwika, daj nam, abyśmy nigdy nie wycofali się z tej duchowej drogi i wzrastania w wierze. Prosimy Cię także o łaskę…(intencja, za którą się modlimy). Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ TRZECI: Zaufanie Bogu

Ludwik zostawił swoją rodzinę i pojechał do Paryża, aby w Seminarium przygotować się do kapłaństwa. Pierwszy raz poczuł się bardzo wolnym i odpowiedzialnym za swoje życie. Miał świadomość, że przed nim jeszcze wiele pokus i życiowych doświadczeń. Wybrał swoją drogę, opierając się tylko na Bogu i Jego opatrzności. Pieniądze, które miał w kieszeni, i rzeczy przygotowane od swojej mamy na podróż oddał pierwszemu biednemu, którego spotykał po drodze. Trochę dalej, gdy spotkał innego biednego żebraka, i nie miał już niczego do oddania, zamienił się z nim na ubrania - oddał mu swój nowy strój, w zamian za jego stary i brudny. Wolny, nie posiadający nic na własność, Ludwik uczynił ślub całkowitego ubóstwa i ofiarowania się Bożej Opatrzności, ślub, którego całkowicie przestrzegał do końca swojego życia. Blain, towarzysząc swojemu przyjacielowi na drodze formacji do kapłaństwa, zapisał: „W tym czasie Ludwik bez miary oddaje się w ręce Bożej Opatrzności, z zaufaniem i spokojem, jakby ona całkowicie nad nim czuwała. Nawet torba pełna złota, która by go czekała w Paryżu, nie dałaby mu więcej pewności”. Św. Ludwik w ciągu całego swojego życia zachował wielkie, całkowite i bezgraniczne zaufanie w Boga i Jego ojcowską opatrzność. Został osobiście doświadczony wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi trudnościami. Żył w skrajnym ubóstwie, często nierozumiany przez innych, odrzucony i prześladowany, w wewnętrznych i zewnętrznych ciemnościach związanych z realizacją swojego misjonarskiego powołania i założenia Zakonu. Ale we wszystkim zawsze spokojnie oddawał się z całkowitym zaufaniem Bogu, jak sam mówił, Ojcu, który zawsze okazuje swą obecność i troskę. Właśnie to św. Ludwik wyraża w jednej ze swoich pieśni: „Dziwimy się Opatrzności, która wszystko prowadzi do celu, wszystko wie, wszystkim rządzi, mocno i łagodne ustawia wszystko, co do najdrobniejszej rzeczy. Cały wszechświat ją ujawnia, zawsze i wszędzie, cała ziemia jest pełna jej przedziwnego porządku: zmiany pór roku, obłoki na niebie, wszystko, co żyje, jest kierowane, by sobie wzajemnie pomagać. Ta mądrość jest rozciągnięta z jednego krańca do drugiego, jednym mrugnięciem oka, jednym spojrzeniem wszystko poznaje i uporządkowuje. Bóg zna naszą biedę, On wie o naszych potrzebach, i jako dobry nasz Ojciec, troszczy się na tysiąc sposobów, by nam dać swoją pomoc. Złóżmy swoją nadzieję w Jego niezmierzoną dobroć. Złóżmy całkowitą nadzieję w Jego ojcowską miłość, bo On pragnie, byśmy od niego oczekiwali także dóbr czasowych, dóbr przyrody, którymi się posługujemy na każdy dzień, jak odzież, pokarm i każda inna pomoc. Spróbujmy rozumieć tą wielką tajemnicę Zbawiciela, którą nas chce nauczyć przez swoją miłość: złóżcie nadzieję u wiernego Boga, odpocznijcie na piersi jego ojcowskiej dobroci”. (Pieśń 28).

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...., Litania do św. Ludwika de Montfort.

 

Modlitwa: Panie Boże nasz, św. Ludwik zawsze pokładał ufność w Twoją Ojcowską pomoc, a my wciąż za mało Tobie ufamy. Pomóż nam i przez wstawiennictwo św. Ludwika, udziel nam łaski, byśmy mocno i ufnie wierzyli Tobie. Prosimy Cię także o łaskę… (intencja, za którą się modlimy). Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ CZWARTY: Głosiciel królestwa Jezusa Chrystusa przez Maryję

Głoszenie Radosnej Nowiny albo, jak św. Ludwik lubił mówić, Królestwa Jezusa Chrystusa przez Maryję, pojawia się jako owoc i cel osobistego i kościelnego duchowego wzrastania, a w jego fundamentach leży Jezusowe posłanie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (por. Mk 16,15). Apostolat jest ważnym elementem osobistego dojrzewania w wierze. To znaczy, że oczyszczenie duszy z grzechu i zaakceptowanie ewangelicznych wartości, pogłębienie relacji z Bogiem przez wiarę, nadzieję i miłość, świadectwo chrześcijańskiego życia, troska i aktywne głoszenie Ewangelii, oraz dzieła rozszerzenia Królestwa Bożego, wszystko to jest częścią autentycznego duchowego wzrastania. Apostolski i misjonarski wymiar rozwoju duchowego życia uwalnia wiernych od zamknięcia duchowej drogi w sferze prywatności i intymności, co może pojawić się jako pokusa w osobistym życiu wiary. Apostolat razem z modlitwą rodzi się z autentycznej relacji z Chrystusem. Apostolat jest owocem dojrzewania autentycznej chrześcijańskiej miłości wobec Boga i człowieka, która nakłania wiernych, by zobaczyć potrzebę bliźniego i zachęca, by apostolsko świadczyć Bożą miłość. Według św. Ludwika, brak apostolskiego wymiaru jest znakiem niewłaściwej osobistej drogi wzrastania w wierze: „Wybrałem, aby iść przez świat, wybrałem duszę wędrowca, by zbawić mojego biednego bliźniego. Czy mam patrzeć, jak wszędzie dusza mojego drogiego brata zostaje zatracona przez grzech, a moje serce nie byłoby tym dotknięte? Nie, nie, Panie, jego dusza jest drogocenna. Czy będę patrzeć jak ta piękna dusza zapada w wieczną śmierć, a nikt na to nie reaguje? Czy będę patrzeć jak Krew Boga, który kocha tę duszę, będzie bezowocnie przelana, a jej wartość na zawsze zmarnowana? Raczej byłbym przeklęty. Ach, Panie, wszyscy Cię oskarżają w człowieku, który jest Twoim obrazem. Czy mam cierpieć w milczeniu? Twoi nieprzyjaciele zabierają Twoja chwalę, a ja miałbym być po ich stronie? Naprawdę, raczej śmierć! Z Tobą, Panie, ja zwyciężę” (Pieśń 22). Św. Ludwik był świadomy, że nieprzyjaciel dusz ludzkich walczył z nim w trakcie głoszenia przez niego misji: „Kiedy przyjadę do jakiegoś miejsca prowadzić misje, szatan używa wszystkich mocy, by przeszkadzać i niszczyć, ale ja przychodzę z Jezusem, Maryją i św. Michałem i zwyciężam go”. Św. Ludwik był głęboko świadomy tej duchowej walki dla nawrócenia i zbawienia dusz, która się toczyła w jego życiu w ciągu wszystkich jego misji.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...., Litania do św. Ludwika de Montfort.

 

Modlitwa: Panie Boże nasz, św. Ludwik de Montfort całe swoje życie spędził, aby kochać Ciebie i bliźniego, a my tak mało realizujemy miłość na tej drodze. Przez jego wstawiennictwo pomóż nam pokonać nasze małoduszne serca i wszystko to, co nam przeszkadza, by naprawdę miłować. Usłysz naszą prośbę i przez jego wstawiennictwo daj nam serce czyste, pełne miłości. Prosimy Cię także o łaskę…(intencja, za która się modlimy). Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

DZIEŃ PIATY: Nauczyciel prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i duchowości ofiarowania się Jezusowi przez ręce Maryi

Św. Ludwik już od dzieciństwa w swojej modlitwie, z prostotą i mocą swojego czułego serca, z dziecięcym zaufaniem otwierał swoje serce przed Maryją, Matką, którą nam dał Jezus. Blain, przyjaciel św. Ludwika, napisał: „Wszyscy wiedzą, że on Maryję nazywał swoją dobra Matką, ale nie wszyscy wiedzą, że już od swojego dzieciństwa do Niej się uciekał z dziecinną prostotą, ofiarując jej wszystkie swoje potrzeby, tak czasowe, jak i duchowe. Kiedy stawał przed Maryjnym obrazem, zachowywał się, jakby nikogo już nie było obok niego. Do Niej się uciekał z wielkim zaufaniem i był pewny, że zostanie wysłuchany. Nigdy nie tracił pokoju, nie wątpił. Według niego wszystko już było załatwione, kiedy modlił się do swojej dobrej Matki”. W nabożeństwie i poświęceniu się Maryi św. Ludwik trwał całe swoje życie i tego nauczał innych. Fundament nabożeństwa do Maryi odnalazł w Ewangelii i woli Jezusa. Jezus pragnął ukierunkować duchową drogę swoich uczniów tak, żeby wcześniej czy później spotkali się z Maryją i obrali Ją za swoja Matkę. Maryja jest Jezusowym darem dla uczniów, który trzeba zaakceptować w swoim duchowym życiu. Św. Ludwik przyjął ten dar i polecił go innym: „Wolę raczej umrzeć aniżeli żyć, nie należąc całkowicie do Maryi. Po tysiąckroć uznałem Ją za całe moje dobro, jak święty Jan Ewangelista u stóp Krzyża” (TM n.66). „O, jakże szczęśliwy jest człowiek, co wszystko oddał Maryi, który się Maryi ze wszystkim i we wszystkim powierza i dla Niej zatraca. Całkowicie należy on już do Maryi, a Maryja do niego. Śmiało może on mówić z umiłowanym uczniem: Wziąłem Ją za całe moje dobro” (TPN n.179). Według św. Ludwika, poświęcenie się Jezusowi przez Maryję jest doskonałym odnowieniem chrzcielnych przyrzeczeń. Poleca on także, aby każdy chrześcijanin całkowicie poświęcił się Maryi, aby całkowicie był Jezusowym. To poświęcenie odwołuje się bezpośrednio do chrzcielnych przyrzeczeń i świadomego zaakceptowania obowiązków chrześcijańskiego życia i prowadzi osobę do wzrastania w wierze. Maryja, która zawsze była wierna Bogu, pomaga na tej drodze duszy, która się Jej poświęca. Montfort pisze: „Cała nasza doskonałość polega na tym, by upodobnić się do Jezusa Chrystusa, zjednoczyć się z Nim i Jemu się poświęcić, dlatego najdoskonalszym nabożeństwem jest bezsprzecznie to, które najwierniej upodobnia nas do Jezusa, najściślej z Nim jednoczy i poświęca nas wyłącznie Jemu. A ponieważ ze wszystkich ludzi najbardziej podobna do Jezusa jest Najświętsza Maryja Panna, stąd wynika, że spośród wszystkich innych nabożeństw, nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny najbardziej jednoczy z Panem Jezusem duszę naszą i sprawia, że staje się Jemu najbardziej podobna. Im bardziej dusza poświęcona jest Maryi, tym bliższa jest Panu Jezusowi. I dlatego doskonałe poświęcenie się Panu Jezusowi to nic innego, jak doskonałe i całkowite poświęcenie się Najświętszej Dziewicy. I takie właśnie jest nabożeństwo, które głoszę i które w istocie swej stanowi tylko doskonałe odnowienie ślubów i przyrzeczeń złożonych na Chrzcie św.” (TPN n.120).

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...., Litania do św. Ludwika de Montfort.

 

Modlitwa: Panie Boże nasz, Ty udzieliłeś św. Ludwikowi łaski prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Maryi i uczyniłeś go nauczycielem poświęcenia się Jezusowi przez Maryję. Przez jego wstawiennictwo udziel nam łaski, abyśmy byli formowani przez Najświętszą Maryję Pannę i żyli prawdziwym życiem chrześcijanina. Prosimy Cię także o łaskę…(intencja, za którą się modlimy). Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

SZÓSTY DZIEŃ: Miłość do Kościoła

Św. Ludwik, który przygotował się do kapłańskiej, misjonarskiej pracy z ludźmi, żywił głębokie uczucia do Kościoła i rozumiał jego wymiar, który oznacza Naród Boży, Królestwo Boże i misjonarskie posłanie Kościoła. Aby lepiej zrozumieć ducha, który prowadził św. Ludwika, wystarczy przytoczyć dwa teksty z jego życia. Jako młody kapłan, po kilku miesiącach pastoralnego doświadczenia, pisał on swojemu kierownikowi duchowemu: „Z drugiej strony, czuję wielkie pragnienie, aby rozszerzać miłość wobec Pana i Jego świętej Matki, tak, żeby na prosty i ubogi sposób zacząć ewangelizować biednych w wioskach i zachęcać grzeszników do nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Tak czynił jeden dobry kapłan, który niedawno umarł w opinii świętości. Podróżował od parafii do parafii, ewangelizując biednych, licząc tylko na Opatrzność Bożą. Naprawdę, mój kochany Ojcze, ja nie jestem godzien tak godnej służby, ale widząc potrzebę Kościoła, nie mogę nie prosić nieustannie o ubogie towarzystwo dobrych kapłanów, którzy by pod obroną Przenajświętszej Dziewicy prowadzili tę misję. Ja z męką chcę uciszyć te dobre i ciągłe pragnienie, całkowicie zapominając o mojej roli, zostawiając wszystko w rękach Bożej Opatrzności i całkowicie poddając się Twoim nakazom, które mi będą zawsze jak przykazanie”. (List 5). Pod koniec swojego życia, św. Ludwik w rozmowie z swoim przyjacielem Blainem tłumaczył swoje misjonarskie życie mądrością, która wszystko czyni dla potrzeb Kościoła: „Jedna jest mądrość w osobach, które żyją we wspólnocie i według reguł, inna jest mądrość misjonarza i apostolskich mężów. Pierwsi nie podejmują nic nowego, ale żyją według reguł ich domów, ale drudzy muszą przynosić chwałę Bogu przez swoją ofiarę i podejmując nowe dzieła. Nie trzeba być zdziwionym, jeżeli się o pierwszych nie mówi, bo oni są spokojni i nie czynią nic szczególnego; ale drudzy trwale walczą naprzeciw świata, ducha ciemności i wad, muszą zaakceptować, że będą od przeciwnika doświadczać wielkie prześladowania. Jeżeli ci pierwsi są zaakceptowani przez świat, to jest to znakiem, że piekło ich się za bardzo nie boi. Tak to jest, kiedy się żyje jak przyjaciel świata. Drudzy to apostolscy mężowie, którzy zawsze podejmują coś nowego. Nie jest możliwe, żeby o nich się nie mówiło. Św. Paweł przeszedł cały grecki i łaciński świat, a św. Piotr poszedł do Rzymu i chciał podłożyć królewskie miejsce Jezusowi Chrystusowi. Działając według tej pierwszej mądrości Synagoga nie reagowałaby i nie prześladowaliby tego małego stada Jezusowego, ale i to małe stado nie rozrosłoby się, a świat i dziś byłby pełen bożków, pogański”. Kiedy św. Ludwik rozważa o Kościele i o jego życiu i posłaniu w świecie, nie jest naiwnym idealistą. Jest głęboko świadomy, że grzech naznacza życie chrześcijan w Kościele. Opis tego stanu świata i Kościoła jest zawarty w dziełach św. Ludwika. „Wspomnij, Panie, na tę Wspólnotę w wymiarze Twojej sprawiedliwości. Dla Pana czas już jest działać: pogwałcili Twoje Prawo. Już czas dokonać tego, co przyobiecałeś! Podeptane jest Twoje święte Prawo i odrzucona Ewangelia. Potoki nieprawości zalewają całą ziemię i porywają ze sobą nawet twoje sługi. Cała ziemia jest spustoszona, niegodziwość wysoko wyniesiona, przybytki Twoje są zbezczeszczone, a ohyda spustoszenia wkradła się nawet do miejsc świętych” (MP n.5). „Twój Kościół tak bardzo osłabiony i zbrukany zbrodniami jego dzieci” (MP n.20). Św. Ludwik szukał narzędzia, jak pomóc ludziom, by wytrwali w nawróceniu. Wszystkim podczas misji polecał odnowienie wiary przed Biblią, odnowienie chrzcielnych przyrzeczeń i poświęcenie się Jezusowi przez Maryję. Pytał: „Skąd pochodzi to ogólne rozprzężenie moralne, jeśli nie stąd, że żyjemy zapominając o obietnicach i zobowiązaniach Chrztu św. i że mało kto osobiście zatwierdza i odnawia przymierze z Bogiem, zawarte przez rodziców chrzestnych” (TPN n.127).

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...., Litania do św. Ludwika de Montfort.

 

Modlitwa: Panie Boże nasz, Ty chcesz, aby Twoje Królestwo rozszerzało się na cały świat, dajesz nam swoje Słowo, które przynosi zbawienie. Ty św. Ludwikowi udzieliłeś łaski głoszenia Słowa z odwagą i bez ustanku. Przez jego wstawiennictwo udziel nam łaski, abyśmy to, co od Ciebie przyjęliśmy, mogli dawać innym, by w ten sposób być Twoimi świadkami w świecie. Prosimy Cię także o łaskę…(intencja, za którą się modlimy). Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

DZIEŃ SIÓDMY: Apostoł Krzyża i Chrystusowego zwycięstwa

Życie duchowe wiąże się nierozerwalnie z duchowym pojmowaniem krzyża, który każdy spotyka w swoim życiu. Posiadanie dojrzałego i zrównoważonego stosunku wobec krzyża jest wielką sztuką duchową. Łatwo jest źle rozumieć i nie akceptować duchowości krzyża, czego skutkiem może być blokada w rozwoju i dojrzewaniu duchowym. Św. Ludwik jest wielkim nauczycielem duchowości krzyża Chrystusowego i pragnie formować nas, abyśmy naśladowali Chrystusa przez nasze krzyże. Patrząc na krzyż, św. Ludwik patrzył na paschalną tajemnicę Jezusowej męki, śmierci i zmartwychwstania: „Oto, jak sądzę, największa „tajemnica królewska”, największa tajemnica Mądrości Przedwiecznej: to Krzyż. Och! Jakże bardzo myśli i drogi Mądrości Przedwiecznej oddalone są i różne od myśli i dróg ludzkich, nawet najmądrzejszych! Ów wielki Bóg chce odkupić świat, przepędzić i spętać złe duchy; zamknąć piekło i otworzyć ludziom Niebo; Ojcu Przedwiecznemu oddać nieskończoną chwałę. Oto wielki cel, trudne dzieło i ogromne przedsięwzięcie. Czym posłuży się Mądrość, której poznanie obejmuje świat od krańca do krańca, która włada łagodnie i wszystko czyni z mocą? Ma ona wszechmocne ramię; jednym ruchem ręki może zniszczyć wszystko, co jest jej przeciwne, i wszystko uczynić, co zechce; słowem jednym ust swoich może stworzyć i unicestwić wszystko. Wystarczy jej tylko zapragnąć, aby wszystko się stało. Jej Miłość wszelako dyktuje prawa jej mocy. Pragnie ona wcielić się, by dać człowiekowi świadectwo swej przyjaźni; chce sama zstąpić na ziemię, by umożliwić mu wzniesienie się do Nieba. Niech tak się stanie!(..) Ona to właśnie na krzyż spogląda; znajduje w nim upodobanie; ceni go pośród wszystkiego, co największe i wspaniałe w Niebie i na ziemi, jako narzędzie jej podbojów i ozdobę jej majestatu, bogactwo i rozkosz jej panowania, przyjaciółkę i oblubienicę jej Serca. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Bożej. Jakże Jego wybór jest zadziwiający, a Jego zamysły i sądy – wzniosłe i niepojęte! Jak niewysłowiona jest jednakowoż Jego miłość do tego krzyża! (MMP n.167,168). Jezusowa męka i śmierć na krzyżu jest Bożym wyborem i największym dowodem i realizacją zbawczej miłości Syna Bożego, który będąc w pełni wolny, ofiarowuje się dla naszego odkupienia. Jezusowa męka jest dowodem i realizacją miłości i to ona woła, by ludzie jej odpowiedzieli miłością. Chrześcijańskie życie jest naśladowaniem Jezusa Chrystusa i odpowiedzią na Jego powołanie do miłości, która się wyraża na co dzień w naszych krzyżach. W ten sposób można zrozumieć duchowość krzyża, którą naucza św. Ludwik: „Pośród wszystkich argumentów, które mogą nas skłonić do miłowania Jezusa Chrystusa, Mądrości Wcielonej – moim zdaniem – najmocniejszy stanowią boleści, jakie zechciał On wycierpieć, by dać nam dowód swojej miłości” (MMP n.154).

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...., Litania do św. Ludwika de Montfort.

 

Modlitwa: Panie Boże nasz, Ty w swojej wszechmocnej Mądrości zapragnąłeś, aby Twój Syn, Jezus Chrystus zbawił ten świat przez śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstanie. Ty Boże, uczyniłeś św. Ludwika gorliwym apostołem Krzyża Chrystusowego, który głosił Go przykładem i słowem. Przez jego wstawiennictwo udziel nam łaski, aby dobrze nieść nasz krzyż, naśladując twojego Syna. Prosimy Cię także o łaskę…(intencja, za którą się modlimy). Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

DZIEŃ ÓSMY: Nauczyciel trwania w łasce

Z pastoralnego doświadczenia, jako misjonarz, Montfort był głęboko przekonany, że wytrwałość jest wielkim problemem dusz ludzkich i dlatego zachęcał, by zaakceptować duchowość poświęcenia się. Problem wytrwania w dobrym jest bardzo istotny w życiu wiary. Jest to rzeczywistość, w której obecne są: Boża łaska, ludzka wolność i kruchość ludzkiej natury, spowodowana przez przeszłość, słabości i rany, przez negatywne działanie świata i szatana, przez pokusy i wyobraźnię. Abyśmy mogli zbierać owoce, musimy trwać w łasce, musimy być wierni łasce Bożej. Ziarno, które padło na ziemię, musi umrzeć, potem powoli i w ukryciu wzrastać, i w swoim czasie przynieść owoce. Maryja, która była zawsze wierna i wytrwała, pomaga duszy, która Jej się oddaje, aby trwała w wierności i w ten sposób przyniosła owoce. Św. Ludwik zachęca: „Do owego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy zachęca nas skutecznie ta okoliczność, iż stanowi ono cudowny środek wytrwania w cnocie i wierności. Skąd bowiem bierze się to, iż większość nawróconych grzeszników nie potrafi wytrwać? Skąd bierze się to, że tak łatwo znów popadamy w grzech? Skądże pochodzi to, że większa część sprawiedliwych, zamiast postępować w cnocie i wzrastać w łasce, częstokroć traci tę odrobinę posiadanych cnót i łask? Jak wykazałem poprzednio, nieszczęście to pochodzi stąd, że człowiek – przecież tak bardzo skażony, słaby i niestały – przecenia siebie samego, opiera się na własnych siłach i sądzi, że sam zdoła zachować skarb łask, cnót i zasług. Przez to nabożeństwo Najświętszej Dziewicy, która jest wierna, powierzamy wszystko, co posiadamy; uznajemy Ją za Powiernicę wszelkich naszych dóbr natury i łaski; zawierzamy Jej wierności; opieramy się na Jej potędze, na Jej miłosierdziu i miłości, ażeby to Ona zachowała i pomnażała nasze cnoty i zasługi – wbrew diabłu, światu i ciału, czyniących wszystko, by je nam odebrać. Człowiek mówi do Maryi jak dziecko do matki, jak wierny sługa do swej pani: strzeż depozytu wiary. Moja dobra Matko i Pani, uznaję, że dotąd za Twoją przyczyną otrzymałem więcej łask od Pana Boga, niż na to zasługiwałem, a smutne doświadczenia, jakie zdobyłem, pouczyły mnie, że skarb łaski noszę w bardzo kruchym naczyniu i że jestem zbyt słaby i nędzny, by go sam zachować. Błagam Cię więc: wszystko, co posiadam weź w depozyt, i zachowaj Swą wiernością i potęgą. Jeśli Ty będziesz się mną opiekować, nie stracę nic; jeśli Ty mnie podtrzymywać będziesz, nie upadnę; jeśli Ty mnie osłaniać będziesz, uchronię się przed nieprzyjaciółmi” (TPN n.173).

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...., Litania do św. Ludwika de Montfort.

 

Modlitwa: Panie Boże nasz, Ty nas powołujesz, abyśmy wytrwali na drodze wiary do końca życia. Przez wstawiennictwo Najświętszej Panny Maryi i św. Ludwika udziel nam łaski, aby dobrze żyć, życiem prawdziwie chrześcijańskim i szczęśliwie umrzeć. Prosimy Cię także o łaskę…(intencja, za którą się modlimy). Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY: Prowadzi nas do miłości do Jezusa

Nabożeństwo do Maryi musi nas prowadzić do Jezusa Chrystusa. Jest to głębokie przekonanie św. Ludwika, o którym wiele razy mówił. Na różne sposoby św. Ludwik wyrażał tę centralną prawdę naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Istotą każdej duchowości, także i Maryjnej, jest fakt, że powinna ona prowadzić do Jezusa. Maryja jest nieodłączone związana z życiem Jezusa Chrystusa, a więc także i z chrześcijanami. Św. Ludwik tak głosił, opierając się na Słowie Bożym: „Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, musi być ostatecznym celem wszelkiej naszej pobożności, inaczej byłaby ona fałszywa i zwodnicza. Jezus Chrystus to Alfa i Omega (por. Ap 1,8), początek i koniec wszystkiego (por. Ap 21,16). Pracujemy na to, jak mówi Apostoł, by każdego człowieka uczynić doskonałym w Jezusie Chrystusie (por. Ef 4,13), gdyż tylko w Nim mieszka cała pełnia Bóstwa (por. Kol 2,9) i cała pełnia łaski, cnoty i doskonałości. Tylko w Nim otrzymaliśmy pełnię błogosławieństwa duchowego (por. Ef 1,3). Chrystus jest naszym jedynym Mistrzem, który ma nas nauczać; jedynym Panem, od którego zależymy; jedyną Głową, z którą mamy być zjednoczeni; jedynym Wzorem, do którego mamy się upodobnić; naszym jedynym Lekarzem, który ma nas uzdrowić; jedynym Pasterzem, który ma nas żywić; jedyną Drogą, która ma nas prowadzić; jedyną Prawdą, której musimy wierzyć; jedynym Życiem, które ma nas ożywiać; słowem - jest naszym jedynym Wszystkim we wszystkim, które ma nam wystarczyć. Albowiem nie dano ludziom pod niebem żadnego innego Imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (por. Dz 4,12). Bóg nie położył innego fundamentu dla naszego zbawienia, dla naszej doskonałości i naszej chwały, niż Jezusa Chrystusa. Każda budowla, która nie spoczywa na tej Opoce, stoi na lotnym piasku i wcześniej czy później runie. Każdy wierny, który nie trwa w Nim jak latorośl w winnym szczepie, opadnie, uschnie i będzie wart tylko wrzucenia w ogień (por. J 15,6). Gdy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, a Jezus Chrystus jest w nas, nie potrzebujemy obawiać się potępienia (por. Rz 8,1). Ani aniołowie w niebie, ani ludzie na ziemi, ani demony w piekle, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie może nam szkodzić, bo nie może nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie (por. Rz 8,39). Przez Niego, z Nim i w Nim możemy wszystko: możemy oddać Bogu Ojcu w jedności Ducha Świętego wszelką cześć i chwałę; stać się doskonałymi; a dla naszego bliźniego – być miłą wonią Chrystusową na żywot wieczny. Jeśli więc ustanawiamy doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, to jedynie po to, by nasze nabożeństwo do Jezusa Chrystusa stało się gruntowniejsze i doskonalsze, oraz by podać łatwy i pewny środek do znalezienia Chrystusa. Gdyby nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy oddalało nas od Jezusa Chrystusa, to trzeba by je odrzucić jako złudzenie szatańskie. Tymczasem rzecz ma się przeciwnie, jak to już wykazałem i jeszcze wykażę. Nabożeństwo to jest konieczne, ale po to, by Jezusa Chrystusa całkowicie znaleźć, ukochać Go i wiernie Mu służyć” (TPN n.61,62).

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...., Litania do św. Ludwika de Montfort.

 

Modlitwa: Panie Boże nasz, Ty nas powołujesz, abyśmy wierzyli w Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i abyśmy Go miłowali. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i św. Ludwika udziel nam łaski prawdziwej miłość do Jezusa. Prosimy Cię także o łaskę…(intencja, za którą się modlimy). Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

 

NOWENNA DO ŚW. MARII MAGDALENY

 

DZIEŃ PIERWSZY

Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. (Ef 1, 3-6)

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

 

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, którą Bóg wybrał przed wiekami, bądź nam Przewodniczką na drodze ku Niemu, byśmy mogli stawać się prawdziwymi synami i córkami Przedwiecznego. Amen.

 

DZIEŃ DRUGI

Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.: Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz ? Jak to jest napisane: «Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone». Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rz 8, 35-39)

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

 

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, która objawiasz nam niezmiennie potęgę miłości silniejszej niż grzech i mocniejszej niż śmierć, Ty, która umiłowałaś, bo uwierzyłaś, i wierzyłaś, gdyż miłowałaś, naucz nas wiary miłującej i miłości pełnej zawierzenia. Amen.

 

DZIEŃ TRZECI

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian:

Miłość cierpliwa jest,

łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości,

nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą;

nie jest bezwstydna,

nie szuka swego,

nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz współweseli się z prawdą.

(1 Kor 13, 4-6)

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

 

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, która dotarłaś do miłości prawdziwej, miłości jedynej, tak bardzo osobistej i tak dostępnej każdemu, miłości objawionej w Chrystusie, Ty, która przyjęłaś tę miłość i nią żyłaś, naucz nas bycia darem dla innych, a przede wszystkim dla Boga samego. Amen.

 

DZIEŃ CZWARTY

Z Ewangelii według św. Łukasza: [Jezus] wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. (Łk 8, 1-3)

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

 

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, uczennico wierna, Ty, która podążałaś za Mistrzem w postawie służby i dziękczynienia za wyzwolenie z mocy zła, która uczysz odpowiadać na miłość w zwyczajności życia, naucz nas rozpoznawać oblicze miłującego Jezusa w naszej codziennej pracy i służbie. Amen.

 

DZIEŃ PIĄTY

Z Ewangelii według św. Jana: A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19, 25-27)

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

 

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, wierna aż po krzyż, milcząca, lecz obecna, Ty, która uczysz, że obecność znaczy więcej niż słowa, prowadź nas w naszych codziennych modlitwach, w naszej obecności przed Nauczycielem i naucz nas trwania pod Jego krzyżem. Amen.

 

DZIEŃ SZÓSTY

Z Ewangelii według św. Łukasza: W pierwszy dzień tygodnia [niewiasty] poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.(Łk 24, 1-11)

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

 

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, Apostołko Apostołów, pierwsza zwiastunko zmartwychwstania, Ty, która biegłaś do grobu, by usłyszeć i spotkać Pana, wspieraj nas, aby dzięki świadectwu naszego życia ludzie dostrzegali prawdę o Zmartwychwstałym, który żyje wśród nas. Amen.

 

DZIEŃ SIÓDMY

Z Ewangelii według św. Jana: Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?». Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?». Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!». A ona obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu! (J 20, 11-16)

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

 

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, której objawił się Zmartwychwstały Pan, Ty, która szukałaś Go i spotkałaś, umacniaj nasze kroki na drodze codziennej odpowiedzi na głos Tego, który nas wezwał po imieniu i powołał do życia w wierze. Amen.

 

DZIEŃ ÓSMY

Z Ewangelii według św. Jana: Jezus [rzekł do Marii Magdaleny]: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”». Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział». (J 20, 17-18)

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

 

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, posłana przez Zmartwychwstałego z orędziem paschalnej nowiny do Kościoła w Wieczerniku, Ty, która okazałaś odwagę, gdy innym jej brakowało, przymnażaj nam odwagi w dawaniu świadectwa Panu wobec spotykanych ludzi. Amen.

 

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Z Ewangelii według św. Marka: Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym z Jego otoczenia, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali [temu] wiary.

(Mk 16, 9-11)

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Marii Magdaleny.

 

Święta Mario Magdaleno, Patronko nasza, wzmacniająca naszą wiarę, że Jezus zmartwychwstał i żyje, Ty, która jesteś przewodniczką na drogach zagubionych ludzi, wspieraj nas w naszych poczynaniach, aby świat uwierzył i poznał, że jest Miłość, że jest Życie, że jest Bóg. Amen.

 

 

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

DZIEŃ PIERWSZY

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i od zastraszenia widokiem mrowia jego popleczników, zaraz przeciwko niemu powstałeś i, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności, tak bym, za twoim przykładem, zwyciężywszy, mógł któregoś dnia zasłużyć na to chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Michała Archanioła.

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

DZIEŃ DRUGI

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, mianowany przez Boga stróżem całego ludu wybranego, jako Jego narzędzia, podtrzymywałeś go w niedoli, rozwiewałeś wątpliwości i zaspokajałeś wszelkie potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, posyłając z chmur deszcz manny i wydobywając wodę ze skał, proszę ciebie, byś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał moją duszę w każdej potrzebie, pomagając przezwyciężyć wszystkie przeciwności, jakie na każdym kroku napotykamy na groźnych bezdrożach tego świata, ażebym mógł bezpiecznie dotrzeć do tego królestwa pokoju i radości, którego cieniem jedynie była ziemia obiecana Abrahamowi.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Michała Archanioła.

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

DZIEŃ TRZECI

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, mianowany głową i obrońcą Kościoła katolickiego, zapewniłeś mu triumf nad zaślepieniem niewiernych poprzez naukę Apostołów, nad okrucieństwem tyranów poprzez wytrwałość jego męczenników, nad przewrotnością heretyków poprzez mądrość jego doktorów, nad nieprawością tego świata przez czystość dziewic, świętość pontyfikatu i skruchę pokutników, nieustannie broń go przed zakusami wrogów chroń przed zniesławieniem przez niegodnych synów, by zawsze jawił się przepojony pokojem i święty i byśmy niewzruszenie trzymali się wiary we wszystkich jej dogmatach, do końca żywota przestrzegając jej nakazów.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Michała Archanioła.

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

DZIEŃ CZWARTY

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed Wieczny Majestat nasze modlitwy i ofiary, proszę cię, wspomóż mnie we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, bym zachował wytrwałość, pamięć i wiarę, które za twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Najwyższemu i przyjęte przez Niego jako słodkie kadzidło.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Michała Archanioła.

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

DZIEŃ PIĄTY

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, u którego stóp najwyższe godności tego świata chylą się w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym w moją marną duszę, owładniętą tyloma żądzami i skalaną tyloma grzechami, i wyjednaj dla mnie łaskę przezwyciężenia pierwszych spośród nich oraz oparcia się tym drugim, bym, raz dostąpiwszy nowego życia, już nigdy nie powrócił do tego żałosnego stanu

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Michała Archanioła.

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

 

DZIEŃ SZÓSTY

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który będąc postrachem diabłów, posłany zostałeś przez dobrego Boga, by nas bronić przed ich napaściami w tej ostatniej walce, proszę cię, w tych strasznych chwilach dodawaj mi otuchy swoją cudowną obecnością, wesprzyj swą niepokonaną mocą, bym pokonał wszystkich moich wrogów i dzięki tobie, ustrzegł się grzechu i piekła, a przez całą wieczność sławić będę twoją potęgę i łaskawość.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Michała Archanioła.

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

DZIEŃ SIÓDMY

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, z troskliwością większą od rodzicielskiej, zstępujesz do Królestwa Czyśćcowego, pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, wyjednaj dla mnie to, bym poprzez świątobliwy i ofiarny żywot zasłużył na uniknięcie tych strasznych męczarni; a jeżeli ze względu na jakiekolwiek przewiny lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazany zostanę na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za mną u Pana i nakłoń wszystkich moich przyjaciół, by poparli mnie, umożliwiając jak najrychlejsze przeniesienie do nieba, gdzie opromieni mnie najświętsza światłość, obiecana Abrahamowi i wszystkim jego potomkom.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Michała Archanioła.

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

DZIEŃ ÓSMY

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, któremu pisane jest zadąć w trąbę zapowiadającą Sąd Ostateczny i iść przed Synem Człowieczym i z Jego Krzyżem w Wielkiej Dolinie, spraw, by Pan osądził mnie dobrotliwie i łaskawie, wcześniej ukarawszy za moje grzechy, tak by ciało moje mogło zmartwychwstać wśród sprawiedliwych, dostępując błogosławionej i chwalebnej nieśmiertelności, a duch mój krzepił się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego radość i pociechę dla wszystkich wybranych.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Michała Archanioła.

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Błogosławiony archaniele, św. Michale, który, uczyniony rządcą całej ludzkości, jesteś w szczególnej mierze strażnikiem Kościoła katolickiego i jego widomego zwierzchnika, sprowadź na łono tej Oblubienicy Jezusa Chrystusa wszystkie zbłąkane owieczki, niewiernych, Żydów, schizmatyków i grzeszników, ażeby wszyscy oni, złączeni w jedno stado, mogli wiecznie wysławiać najwyższą łaskawość. Zachowaj Kościół na drodze świętości i broń przed wszelkimi wrogami nieomylnego znawcę jego woli, biskupa rzymskiego, ażeby nikt nie opierał się głosowi tego powszechnego nauczyciela, schodząc ze ścieżki zbawienia, a wszyscy, poddani i władcy, ludy i wodzowie, z każdym dniem pogłębiali w sobie poczucie sprawiedliwości, tworząc państwo pokoju i nienaruszalnej zgody, będące odbiciem, zapowiedzią i rękojmią owego doskonałego i wiecznego królestwa, które wszyscy błogosławieni tworzyć będą w niebie z Jezusem Chrystusem.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Michała Archanioła.

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

NOWENNA DO ŚW. MIKOŁAJA

 

DZIEŃ PIERWSZY

Chwalebny święty Mikołaju, ciebie Bóg obdarzył wielkim przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: umierającym niosłeś pociechę, trędowatym uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port, uwięzionym wolność. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się do ciebie i błagamy o pomoc w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić... (chwila ciszy)

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., Litania do św. Mikołaja.

 

Święty Mikołaju, urodzony szlachetnie i żyjący w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Wyjednaj mi u Boga łaskę naśladowania ciebie, bym nie przywiązywał się do dóbr tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.

W. Prawica Pańska go umocniła.

P. Dlatego będzie błogosławiony na wieki.

W. Módl się za nami Św. Mikołaju.

P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.