LITANIA DO ŚW. DOMINIKA GUZMANA

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
Święty Patriarcho Dominiku, módl się za nami.
Imieniem Pańskim uprzywilejowany, módl się za nami.
Przez Matkę Bożą synem nazwany, módl się za nami.
Światło Kościoła Bożego, módl się za nami.
Oświecenie świata całego, módl się za nami.
Pochodnio wiary gorejąca, módl się za nami.
Gwiazdo od wieków jaśniejąca, módl się za nami.
Heroldzie słowa Bożego, módl się za nami.
Różo cierpliwości, módl się za nami.
Zbawienia ludzkiego pragnący, módl się za nami.
Męczeństwa pożądający, módl się za nami.
Mężu ewangeliczny, módl się za nami.
Przykładzie głębokiej pokory, módl się za nami.
Miłośniku posłuszeństwa, módl się za nami.
Naśladowco Chrystusowego ubóstwa, módl się za nami.
Filarze zakonności, módl się za nami.
W cnoty wszelkie bogaty, módl się za nami.
Żarliwy kaznodziejo, módl się za nami.
Zwiastunie świętej ewangelii, módl się za nami.
Chorób ciała i duszy lekarzu doskonały, módl się za nami.
Opiekunie ubogich i strapionych, módl się za nami.
Niezmordowany chwalco Maryi, módl się za nami.
Krzewicielu Różańca Świętego, módl się za nami.
Z niewinności życia Aniele, módl się za nami.
Zakonów trzech mądry Założycielu, módl się za nami.
W nawracaniu dusz gorliwy Apostole, módl się za nami.
W głoszeniu nauki Jezusowej wierny Ewangelisto, módl się za nami.
W umartwieniu ciała przedziwny męczenniku, módl się za nami.
Wielością cnót chwalebny Wyznawco, módl się za nami.
Światłem nauki prawdziwy Doktorze, módl się za nami.
Czystością duszy i ciała niewinna Dziewico, módl się za nami.
Zasługami potężny przed Bogiem nasz Ojcze, Nauczycielu i Wodzu, módl się za nami.

Abyśmy wiernie Ciebie naśladowali, módl się za nami.
Abyśmy zbawieniu ludzkiemu służyli, módl się za nami.
Abyśmy cnotami przed światem jaśnieli, módl się za nami.
Abyśmy Kościołowi świętemu użyteczni byli, módl się za nami.
Abyśmy w niewinności żyli, módl się za nami.
Abyśmy za Twoją przyczyną od wszelkich błędów i nieprawości wolni byli, módl się za nami.
Abyśmy od nagłej i niespodziewanej śmierci byli zachowani, módl się za nami.
Abyśmy łaski ostatecznej dostąpili, módl się za nami.
Abyśmy w godzinie śmierci do chwały wiekuistej przyjętej zostali, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Ojcze Dominiku
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, niech święty patriarcha Dominik, gorliwy kaznodzieja Twojej Prawdy wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką i niech zawsze przyczynia się za nami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Chwalebny Ojcze, święty Dominiku, który otrzymałeś od Boga tyle pomocy dla tych, którzy polecają się Tobie w obrazie z Soriano, weź także i mnie pod swoją łaskawą opiekę i wyjednaj łaski dla duszy oraz inne dobrodziejstwa, tak mi obecnie potrzebne. Amen.

Boże, Ty zechciałeś, aby Twój sługa, św. Dominik, przez swój cudowny Obraz w Soriano spełniał także po śmierci swoje dzieła apostolstwa i dobroczynności, daj nam, Twoim wiernym, korzystać z owoców jego chwalebnej opieki we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała. Amen.

 

Patron bezpłodnych, wzywany w gorączce.

 

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Dominika Guzmana PDF

Litania do św. Dominika Guzmana

Wspomóż wydanie Modlitewnika dla więźniów

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 10zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 5zł!!!